Bilecik Belediyesi tarafından yeniden satışa çıkarılan AVM’nin müteahhidi Alve İnşaat Sahibi Veli Çelik’in AVM’nin satışıyla ilgili yaptığı açıklamanın ardından bir açıklama da Bilecik Belediyesinden geldi.

Çelik, taşınmazın belediyeye geçtiği yönündeki bilgilerin asılsız olduğunu belirtmiş,  sözleşmenin tek taraflı feshinin mümkün olmadığını ifade etmişti.

Bu açıklamanın ardından Bilecik Belediyesinden de konuya ilişkin bir açıklama yayınlandı.

Açıklamada; sözleşme süreciyle ilgili ayrıntılı bilgilendirmeler yapılırken, “Taşınmaz üzerinde herhangi bir şerh veya tedbir bulunmadığı gerek yerel gerek yüksek Mahkeme kararları ile de sabit olup, zaten bu husus taşınmaza ait tapu kaydında da açıkça görülmektedir. Bu sebeple Belediyemiz dışında başkaca kişi veya kişilerce yapılan açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunu yanıltıcı ve ihale sürecine zarar vermek isteyen kişi veya kişiler hakkında hukuki ve cezai süreçler tarafımızca başlatılacak olup 30.05.2024 tarihinde gerçekleşecek olan AVM satış ihalemiz yürürlükte bulunan mevzuata ve hukuka uygun olarak icra edilecektir” ifadelerine yer verildi.

Whatsapp Image 2024 05 28 At 16.15.55

Bilecik Belediyesinden yapılan açıklama şu şekilde oldu:

“Bilecik Belediye Başkanlığı ile Alve İnşaat firması arasında 21.02.2018 tarihinde Arsa Satışı karşılığı Gelir (Hasılat) paylaşım işi sözleşmesi imzalanmış ve sözleşmeye göre işin bitim süresi 450 (dört yüz elli) gün olup sözleşmenin bitim tarihi 15.07.2019 dur.

Ancak yüklenici firma çeşitli sebeplerle Belediyemize 6 kez süre uzatma talebinde bulunmuş, bu taleplerden dördü kabul edilirken son iki talep reddedilmiştir. Bu taleplerin tarihleri ve kararları şu şekildedir:

Sözleşme 11.07.2019 tarih ve 2019/135 nolu encümen kararı ile 15.07.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Sözleşme 16.04.2020 tarih ve 2020/137 nolu encümen kararı ile 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Sözleşme 24.12.2020 tarih ve 2020/447 nolu encümen kararı ile 30.06.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Sözleşme 24.06.2021 tarih ve 2021/305 nolu encümen kararı ile 30.12.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Yüklenicinin 18.11.2021 tarihli dilekçesine istinaden 02.12.2021 tarih ve 2021/526 nolu encümen kararı ile 1 (bir) yıl süre uzatım talebi reddedilmiştir.

Alve İnşaat tarafından 31.10.2022 tarih ve 16607 kayıt numaralı dilekçelerinde tekrar süre uzatımı istenmesi üzerine Belediye Encümeni tarafından şu şekilde karar verilmiştir; (24.11.2022 tarih ve 472 sayılı Encümen Kararı);

Bilecik belediye Başkanlığı ile Alve İnşaat firması arasında imzalanan sözleşmenin 35. Maddesi “Kabul edilen zorlayıcı sebepler dışında işlerin bu sözleşme ile tespit olunan tarihte bitirilememesi halinde sözleşmeye göre İş bitim tarihi dikkate alınarak “İnşaat İlerleme Durum Tutanağı” düzenlenir. Durum Tespit Tutanağındaki, “Genel Pursantaj Oranları” kullanılarak Taahhüt konusu işlerin Gerçekleşme Seviyesi (TİGS) tespit edilerek kalan işlerin toplam işe oranı hesaplanır ve Kalan işlere uygulanmak üzere her gecikme günü için bu oran ile tespit olunan tarihteki güncel YPTG!nin (tespit edilen YPTG’i sözleşmede belirtilen YPTG’den az olmaz) çarpımının %0,03 (on binde üç)’i oranında gecikme cezası YPTG’den veya kesin teminatından kesilir. Gecikme cezası “Asgari ASG” olarak kabul edilemez. Bu gecikme 30 (otuz) günü geçerse İDARE her gün için bu cezayı alarak 30 (otuz) gün daha beklemek ve bu süre sonunda iş bitmediği takdirde, sözleşmeden dönüp teminatı gelir kaydetmek veya cezalı sürenin devamına müsaade edip etmemek yetkisine sahiptir.” hükmü uyarınca Yüklenici firmanın çeşitli sebeplerden ötürü 1 (bir) yıl süre uzatımı verilmesi talebinin hukuken mümkün olmaması sebebiyle tekrar reddedilmesine karar verilmiştir. Sözleşmenin uzatma verilen süreleri dahil bittiği tarih ile tekrar uzatma istenilen tarihler arasında ise Alve İnşaat firmasına (30.01.2022 tarih ve 24.11.2022) tarihleri arasında 294 (İki yüz doksan dört) günlük süre ile günlük 0,03 (on binde üç) oranında gecikme cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

29.12.2022 tarih ve 566 sayılı Encümen Kararımızla Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 29.12.2022  tarihinde düzenlenen “İnşaat İlerleme Durum Tespit Tutanağına” istinaden 30 (otuz) günlük süre sonunda işin tamamlanmadığı anlaşılmış olup, sözleşmenin 34/3 maddesine istinaden Fen İşleri Müdürlüğü tarafından İnşaat ilerleme tespit tutanağında belirtilen inşaat imalat oranın hesaplanmasına, 21.02.2018 tarihinde Bilecik Belediye Başkanlığı ile Alve İnşaat ve İnş. Malz. Gıda San ve Tic. Ltd ve Şti arasında imzalanan Arsa Satışı karşılığı Gelir (Hasılat) paylaşım işi sözleşmesinin 35. Maddesine istinaden sözleşmeden dönülerek tek taraflı fesih edilmesine, yüklenicinin kesin teminatının gelir kaydedilmesine kararın yükleniciye tebliğini izleyen 15 gün içinde bina ve eklentilerinin Fen İşleri Müdürlüğümüze teslim edilmesine karar verilmiştir.

Dolayısı ile Yüklenici taraf sözleşmede belirtilen süre içerisinde taahhüt etmiş olduğu AVM inşaatını tamamlayamamış ve sözleşme Belediyemiz tarafından haklı sebeple hukuka uygun olarak tek taraflı feshedilmiştir.

Bu süreçten sonra;

Yüklenici Alve İnşaat, taşınmaza ait anahtarları belediyemize teslim etmiştir.

Alve İnşaat tarafından Belediyemiz aleyhine Bilecik 1 Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/31 Esas sayılı dosyası ile Eser sözleşmesinden kaynaklı alacak davası açılmış olup aynı davada taşınmazın satışı ve kesin teminat mektubunun gelir kaydedilmesi hakkında tedbir de talep edilmiştir.  Bilecik 1 Asliye Hukuk Mahkemesinin 19.01.2023 tarih ve 2023/31E. Sayılı kararı ile taşınmaz üzerine tedbir konulması ile Kesin Teminat mektubunun gelir kaydedilmesine yönelik Alve İnşaatın tedbir talepleri hukuken yerinde görülmediği için reddedilmiştir.

Bu karara karşı Alve İnşaat tarafından üst mahkeme olan Bursa Bölge Adliye Mahkemesine itiraz edilmiş olup, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesinin 2023/997E. 2023/1496 sayılı kararı ile de Alve İnşaatın tedbir talepleri kesin olarak reddedilmiştir.

Yani taşınmaz üzerinde herhangi bir şerh veya tedbir bulunmadığı gerek yerel gerek yüksek Mahkeme kararları ile de sabit olup, zaten bu husus taşınmaza ait tapu kaydında da açıkça görülmektedir.

Bu sebeple Belediyemiz dışında başkaca kişi veya kişilerce yapılan açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunu yanıltıcı ve ihale sürecine zarar vermek isteyen kişi veya kişiler hakkında hukuki ve cezai süreçler tarafımızca başlatılacak olup 30.05.2024 tarihinde gerçekleşecek olan AVM satış ihalemiz yürürlükte bulunan mevzuata ve hukuka uygun olarak icra edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: BETÜL KESİK