Başakşehir İlçesi, Bahçeşehir 1. Kısım (Tatarcık) Mahallesi, 111 ada 4 parsel sayılı (111 ada 1 parselden ifrazen oluşan) taşınmaz “Kapalı Teklif Usulü” ne göre ihale edilecek.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihaleye katılmak isteyenlerin belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü (25/05/2023 (Perşembe) Saat:10:30’a kadar) Başakşehir Belediye Başkanlığı Kayabaşı Mahallesi, Gazi Yaşargil Caddesi, 15 Temmuz Sokak, No:2 Başakşehir/İSTANBUL adresindeki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındılar karşılığında verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız