Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleriyle Şeyh Edebali Üniversitesi yönetmelik ve yönergelerine uygun olarak, 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında yatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrencilerde aranacak koşullar belli oldu.

Başvuru için gerekli belgeler ile başvuru ve kayıt tarihleri  ve ayrıntılı bilgiler şu şekilde açıklandı:

KOŞULLAR: 
1. Kurumlar arası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eş değer (İsimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az yüzde sekseni aynı olduğu tespit edilen) diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır. Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. 
2. Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması ya da kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir. Öğrencilerin açık ve uzaktan eğitim programlarından alıp başardığı derslerden Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve İngilizce derslerinin muafiyet ve intibak işlemleri yapılır. Uygulamalı dersler hariç, açık ve uzaktan eğitim programlarından alınıp başarılı olunan diğer derslerin muafiyet ve intibak işlemleri ilgili birimin yönetim kurulu tarafından değerlendirilir.
 3. Kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin değerlendirme puanı hesaplanırken merkezi yerleştirme puanının %80’i, yüzlük sistemdeki genel not ortalamasının %20’si alınarak sıralama yapılır, buna göre asıl ve yedek adaylar belirlenir. Koşulları sağlayan başvuruların, açılan kontenjan sayısını geçmesi durumunda değerlendirme puanına göre sıralama yapılacaktır. 
4. Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.
 5. Başvuru için öğrencinin ayrılacağı kurumun ders planlarındaki geçiş yapmak istediği döneme kadar bütün derslerini almış ve sınavlarını başarmış olması gerekir. 
6. Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 100 tam not üzerinden en az 60 veya 4 tam not üzerinden en az 2,29 olması gerekir. Bu başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir. Kurum içi yatay geçiş başvurusu yapacak adayların kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 4 tam not üzerinden en az 2.00 olması gerekir.
 7. İkinci öğretimden sadece ikinci öğretime yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarında bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna giren öğrenciler birinci öğretim diploma programına kontenjan dâhilinde yatay geçiş yapabilirler. Bu yatay geçişler de örgün öğretimde uygulanan mevzuat hükümlerine tabidir. 
8. Dörtlük veya yüzlük sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları kullanılır. 
9. Kurum içi yatay geçişlerde öğrenciler Meslek Yüksekokullarından kendi programlarının diğer öğretimlerine ve diğer birimlerin sadece aynı isimdeki programlarına geçiş yapabilir. 
10. Yeterli şartları taşıyan aday olması halinde aynı sayıda asıl ve yedek aday belirlenir. Takvimde belirlenen süre içinde kesin kayıt için başvurmayan asıl adayların yerine yedeklerin başvurusu alınır. 11. Yurt dışı üniversitelerden yatay geçiş aynı düzeydeki eş değer (İsimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az yüzde sekseni aynı olduğu tespit edilen) diploma programlarına Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır. Bu kapsamda başvuran adaylardan yurt içi üniversitelerden başvuran adaylardan istenen başarı şartları aranır. 
12. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının diploma programlarının Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve öğrencinin kayıtlı olduğu diploma programının yatay geçiş için başvurduğu ön lisans diploma programına eş değerliliğinin Üniversitemizce kabul edilmesi şartı aranır. 
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER: 
1. Not Durum Belgesi (Transkript): Başvuran öğrencilerin ayrılacağı kurumdan aldığı bütün dersleri, bu derslerden aldığı notları ve genel ağırlıklı not ortalamasını gösteren resmi belge. (E devlet üzerinden alınmış belgeler kabul edilir) * 
2. Onaylı ders planları veya kurumundan alacağı “bulunduğu döneme kadar bütün derslerini almış ve başarmıştır” yazısı ile onaylı ders içerikleri. (Öğrencinin, okuduğu üniversitenin internet adresindeki bilgi paketinde ders planları ve ders içeriklerinin güncel olduğunu dilekçe ile beyan etmesi ve bilgilere ulaşılabiliyor olması halinde ayrıca ders planları ve ders içerikleri istenmez) *
 3. Öğrencinin ÖSYM sınavına girdiği yıla ait yerleştirme belgesi. 
4. Disiplin cezası almadığına dair belge. * 
5. İkinci öğretim diploma programlarında bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna giren öğrencilerden birinci öğretim diploma programına kurumlar arası yatay geçiş başvurusu yapanlar için yüzde ona girdiğine dair belge. * 
6. Yurt dışından yapılacak başvurularda; 
a) Öğrencinin ÖSYM sınavına girdiği yıla ait sınav sonuç belgesi veya yerleştirme belgesi. Ayrıca denklik belgesi ve disiplin cezası almadığına dair belge, * 
b) Not durum belgesinin orijinalinin kendi okulları tarafından kapalı zarf içinde mühürlenmiş olarak başvuru esnasında teslim edilmesi (Açık zarfla gelen başvurular kabul edilmeyecektir), 
c) Onaylı ders planları ve ders içerikleri ile Türkçe’ye çevrilmiş suretleri. * 
7. Öğrencilerin başvurularını öncelikle 29 Ocak-2 Şubat 2024 tarihleri arasında https://obs.bilecik.edu.tr/bilecik/basvuru/ogrencibasvuru.aspx internet adresinden yapmaları gerekmektedir. Daha sonra başvuru formunun çıktısı alınarak ve diğer belgeler tamamlanmış olarak 29 Ocak-2 Şubat 2024 tarihleri arasında tüm belgelerin başvurulacak birime bizzat veya posta yoluyla ulaştırılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Eksik evrak ile başvuru kabul edilmeyecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır. Öğrenciler başvuru durumlarını https://obs.bilecik.edu.tr/bilecik/basvuru/ogrencibasvuru.aspx internet adresinden takip edebilirler. Onaylı ders içeriklerinin başvuru sırasında teslim edilmemesi nedeniyle başvuru reddedilemez. Bu belgeleri daha önce aldığı dersleri saydırmak isteyen öğrencilerin getirmesi gerekmektedir. Ancak bu belgeleri teslim etmeyen öğrencilerin daha önce aldığı derslerin intibakı yapılmaz. Üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilerin almış oldukları derslerden intibak isteğinde bulunabilmeleri için Üniversitemize ilk kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren on beş iş günü içinde akademik birimlerine başvurmaları gerekmektedir. * Bu belgelerin kopyası kabul edilmez, asıllarının getirilmesi zorunludur. KESİN KAYIT: 1. Yatay geçiş hakkını kazanan asıl ve yedek adaylar 12 Şubat 2024 tarihinde www.bilecik.edu.tr adresinde ilan edilecektir. 2. Kesin kayıtlar aşağıdaki tarihlerde kayıt hakkı kazanılan birimde yapılacaktır. Süresi içinde kayıt yaptırmayan aday hakkından vazgeçmiş sayılır. a) Asıl adaylar: 13-14 Şubat 2024 b) Yedek adaylar: Boş kontenjanlar için sırası gelen yedek adayların kayıtları 15-16 Şubat 2024 tarihlerinde yapılacaktır. Yedek adayların sıralarını bizzat takip etmeleri gerekmektedir. Nevzat KAPTAN

Editör: HASAN GÜNER