Erikli Tabiat Parkı Giriş Kontrol Ünitesi, Çadırlı Kamp, Yaban Hayatı Eğitim Merkezi ve Büfe İşletmeciliği İşi ihalesi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35 (a) maddesi, Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29 (a) maddesi ve Hazine Taşınmazları İdaresi Hakkındaki Yönetmelik uyarınca “Kapalı Teklif (artırmalı)” usulü ile yapılacaktır.

İhale Şartnamesi ve ekleri; T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı II. Bölge Müdürlüğü Bilecik Şube Müdürlüğü – Ertuğrulgazi Mah. Yediler Caddesi No:15 Merkez/Bilecik adresinden ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacak olanların Şartname Bedelini;  T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Bilecik Döner Sermeye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası Bilecik Şubesindeki TR 43 0001 0001 1857 3543 48-5001  nolu hesabına yatırmaları ve şartname ve eklerini satın almaları gerekmektedir.

Teklifler; Bilecik Şube Müdürlüğü – Ertuğrulgazi Mah. Yediler Caddesi No:15 Merkez/Bilecik adresindeki İhale Komisyonu Başkanlığına ihalenin yapılacağı 05/ 09 / 2023 Çarşamba günü saat 11.00’ a kadar verilebilecektir

İhale ile verilecek Tesisin adı/Yeri

İşletmecilik Süresi

Muhammen Bedeli

Geçici Teminatı

Şartname Bedeli

İhale Tarihi ve Saati

Erikli Tabiat Parkı /Bozüyük/Bilecik

5+5 Yıl

25.846,50 TL

2.584,65 TL

500,00 TL

05.09.2023 Saat 11:00

      İhaleye Katılma Şartları ve İstenen Belgeler: 

1)      İsteklinin; gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde ise T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak.

a)      Gerçek kişi olması halinde, T.C. vatandaşı olmak, (Nüfuz cüzdanının aslı veya noter onaylı nüfus cüzdan sureti veya ilgili kurumdan veya e-devletten alınan nüfus kayıt örneği ile belgelenir.) (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belgelendirilmesi)

b)     Tüzel kişi olması halinde, T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak. (Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge vermek.) (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belgelendirilmesi)

2)      Kanuni ikametgâh sahibi olmak ve bunu belgelemek. (Yalnızca gerçek kişi olarak ihaleye katılımda bulunanlar veya ortak girişimde gerçek kişi ortak olanlar tarafından verilecektir.)

3)      Türkiye'de tebligat için adres göstermek.

4)      Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek. İsteklinin;

a)      Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge vermek.

b)      Tüzel kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesi’nin suretini vermek.

c)      Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel       kişilerin her birinin (a) ve (b) bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeyi vermek. İsteklinin şirket olması halinde ise, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğu’ ndan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek.

5)      İş Deneyimine yönelik belgeler.

İş Deneyim Belgesi istenmeyecektir.

6)      İmza sirküleri vermek. İsteklinin;

a)      Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri vermek.

b)     Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

c)      Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri vermek.

7)      İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa; vekaleten iştirak edenin noter onaylı vekaletnameleri ile noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

8)      İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermek. (İhale üzerinde kalan istekli tarafından noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ayrıca verilir.) Ayrıca, idare ile yapılacak ihale sözleşmesini grubun bütün ortakları şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.

9)      İhalenin gerçekleştirildiği yıl içerisinde vergi dairesinden veya internetten alınan vergi mükellefi olunduğuna dair belge vermek. (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belge vermek)

10)  İhale ilan tarihinden sonra ilgili dairesinden veya internetten alınmış vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belge  vermek. (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belge vermek)

11)  İhale ilan tarihinden sonra ilgili dairesinden veya internetten alınmış Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ya borcunun bulunmadığına dair belge vermek. (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belge vermek)

12)  İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir) ve istekli tarafından şartname ve eklerinin okunup kabul edildiğine dair söz konusu ihale dokümanının her sayfasının imzalanarak teklif dosyasına konulması.

13)  İdare adına alınmış (muhammen bedelin) %10'u tutarında (2.584,65 TL) geçici teminata ait alındı makbuzunu veya Bankalar veya özel finans kurumlarının verecekleri en az 90 gün süreli (04.12.2023) veya süresiz teminat mektuplarını vermek.

14)  Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubunu vermek.

15)  Bu ilanda belirtilmeyen hususlarda Şartname hükümleri geçerli olacaktır.

İsteklilerin yukarıda belirtilen belgelerle Teklif Mektuplarını 05/09/2023 Salı günü saat 11:00’a kadar Bilecik Şube Müdürlüğü–Ertuğrulgazi Mah. Yediler Caddesi No:15 Merkez/Bilecik adresine teslim etmek zorundadırlar. Posta ile gönderilecek tekliflerin şartnamede belirtilen saate kadar ihale komisyonu başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu değildir.

İLAN OLUNUR.

                                                                                            T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

                                                                                        2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BİLECİK İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

#ilangovtr Basın No ILN01878646