T.C. BOZÜYÜK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/156
ESAS NO : 2023/156

DAVALI 37*******96T.C Kimlik Numaralı Gökhan Bilaloğlu
Davacı tarafından aleyhinize açılan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığındanÖn İnceleme Tensip Tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Belirlenen gün ve saatte gelmediğiniz, gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz, diğer tarafın yargılamaya devam etmesi durumunda yokluğunuzdaki işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğden itibaren iki hafta kesin sürede dilekçenizde gösterilen ancak sunmadığınız belgeleri ve tanık isimlerini (HMK mad. 194) sunmanız, başka yerden getirtilecek belgeler için gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delilden vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği ihtar olunur. (HMK 139. Mad.), (Ön İnceleme Duruşma Tarihi: 14/03/2024günü saat : 11.30) Ön İnceleme Tensip Tutanağı yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr Basın No ILN01960341