1- İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı:

Bozüyük Belediye Meclisi’nin  06.04.2023 tarih 24 sayılı kararı doğrultusunda, Bozüyük Belediyesi mülkiyetindeki İlçemiz Tapusunda Yeni Mahalle, Eskişehir Caddesi Mevkii,283 Ada 28 Parselde bulunan Çarşı ve Kent Meydanı ( Kasımpaşa Mahallesi İsmet İnönü Caddesi No:21 açık adresinde) içerisindeki 3 adet Bağımsız Bölümün 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a.maddesine göre (Kapalı Teklif Usulü) satışı işidir.   

Söz konusu işin Bağımsız Bölüm No, Alanı, Muhammen Bedeli, Geçici Teminat Tutarı, İhale tarih ve saati aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Sıra No

KAT

BAĞIMSIZ BÖLÜM
 NO

ALANI(Net/ Brüt/ Genel Brüt ) (m2)

MUHAMMEN BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI     (%3)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

Zemin

1

73.10/79.36/92.25

10.609.820,63 TL

318.294,62 TL

05.01.2024

10.30

2

Zemin

2

47.70/51.57/64.46

7.754.519,46 TL

232.635,59 TL

05.01.2024

10.45

3

Zemin

13

43.00/50.00/62.89

6.841.853,17 TL

205.255,60 TL

05.01.2024

11.00

2- Şartnamenin nereden ve hangi şartlarla alınacağı:

Çarşı Mahallesi, Ürgenpaşa Caddesi No:1 adresindeki Bozüyük Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Bozüyük/BİLECİK adresindeki Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görevli personeller Emel HALEFOĞLU, Ayşe Nur ERİM’ den, 1.000,00 –TL (Bin Türk Lirası) ihale şartname ve eklerini bedelinin ödenmesi suretiyle satın alınabilir. Veya aynı adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale şartname ve eklerini satın alması zorunludur.

3- İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı:

İhale, Kasımpaşa Mahallesi Stad Caddesi No:4 adresinde bulunan Bozüyük Belediyesi Düğün Salonunda Belediye Encümeni (ihale komisyonu) huzurunda yapılacaktır.

Taşınmazların satış ihalesi yukarıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır. İhale gerçekleşme saatlerinde gecikme olursa aynı sürede ihale saatlerinde öteleme olacaktır.

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi (kapalı teklif usulü) gereğince yapılacaktır.

4- İsteklilerden aranılan şartların ve belgelerin neler olduğu:

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan ve faaliyette bulunma hakkına sahip tüm tüzel kişiler ile T.C. vatandaşı tüm gerçek kişiler ihaleye katılabilir.

İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler ile konsorsiyumlar ihale katılamaz.

4.1. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.1. Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde  bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.2. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.2.1. T.C. Kimlik Kartı Sureti (noter onaylı) veya fotokopisi (aslının idarece görülmesi kaydıyla)

4.3. Şartnamenin 2.1. maddesinde belirlenen geçici teminat miktarına uygun 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. ve 27. maddelerine göre geçici teminat olarak kabul edilebilecek belgeler veya geçici teminat nakit olarak verilecekse, geçici teminatın Bozüyük Belediye Başkanlığının T. C. Vakıflar Bankası, Bozüyük Şubesindeki TR 44 0001 5001 5800 7295 8075 90 IBAN numaralı hesabına veya Bozüyük Belediyesi Tahsilat Şefliğine yatırıldığını gösteren makbuz. ( Teminat olarak  “ teminat mektubu” verilmişse, teminat mektubunun süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 gün daha fazla süreli olacaktır.)

4.4. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.5. Bozüyük Belediyesine borcu (su, emlak, çevre temizlik vb.) olmadığına dair Bozüyük Belediyesi Tahsilat Şefliğinden ihale tarihinden önce alınmış belge.

4.6. İhale şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz.

4.7. Tebligat adresini gösterir belge.

4.8. Örneği ihale şartnamesi ve eklerinin içinde yer alan “iç zarf” içinde bulunacak teklif mektubu.

4.9. İsteklinin ortak girişim olması halinde, ihale şartname ve eklerinin içinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

5- İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç 04.01.2024 tarih saat:16.30 ‘a kadar Çarşı Mahallesi, Ürgenpaşa Caddesi No:1 Bozüyük/BİLECİK adresindeki Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

6-İhale bedeli peşin ödenebileceği gibi taksitle de ödenebilir. Taksitle ödenmesi halinde,  ihale bedelinin % 30’u peşin, kalan tutar 12 eşit taksitte hesaplanacak kanuni faizi (yıllık %10) ile birlikte yatırılacaktır. 

#ilangovtr Basın No ILN01955680