İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı:

İlçemiz 4 Eylül Mahallesi Laz Ahmet Caddesi üzerinde bulunan Büfe ve Çay Ocağı olarak işletilen işyeri, Yeni Mahalle Mercan Sokak No:13 de bulunan işyeri 140,00 m2,  kapalı alanı 80,00 m2 si açık alan olmak üzere toplam 220 m2 olan ve Kasımpaşa Mahallesi Seramik Caddesi No: 24’ de bulunan Belediyemiz Yeni Otogardaki Taksi durağı, kapalı alanı 14,60 m2  ve beş taksi  park yeri 3 (üç) Yıl Süreyle Kiraya Verilmesi İşi.

2- Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı:

İhale dokümanı Çarşı Mahallesi, Ürgenpaşa Caddesi No:1 Bozüyük/BİLECİK adresindeki Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahakkuk Şefliği adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. İhale dokümanı aynı adresten 250,00 TL.  (KDV dahil) karşılığında satın alınabilir.

3- İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı:

İhale, Çarşı Mahallesi, Ürgenpaşa Caddesi No:1 Bozüyük/BİLECİK adresinde bulunan Bozüyük Belediyesi Hizmet Binası Encümen toplantı odasında İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) huzurunda; 4 Eylül Mahallesi Laz Ahmet Caddesi adresinde bulunan Büfe ve Çay Ocağı  kiralama ihalesi 31.10.2023 Salı günü saat: 10:30’da, Yeni Mahalle Mercan Sokak No:13 adresinde bulunan işyeri  kiralama ihalesi 31.10.2023 Salı günü saat: 10:45’de,ve Kasımpaşa Mahallesi Seramik Caddesi No: 24’ de adresin de bulunan Belediyemiz Yeni Otogardaki Taksi durağı ve beş taksi  park yeri   kiralama ihalesi 31.10.2023 Salı günü saat: 11:00’de, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi (açık teklif usulü) gereğince yapılacaktır.

4- Muhammen bedeli (KDV Hariç) ve geçici teminat miktarı:

4-1 4 Eylül Mahallesi Büfe ve Çay Ocağı olarak işletilen işyerinin birici yıl aylık muhammen kira bedeli KDV hariç 1000,00 TL' dir. 3 yıllık muhammen kira bedeli KDV hariç 45.750,00 TL'  dir. Geçici teminat tutarları ise 3 yıllık muhammen bedelin % 3’ü olan 1.372,50 TL’ dir.

4-2 Yeni Mahalle Mercan Sokak No:13 de bulunan işyerinin birici yıl aylık muhammen kira bedeli KDV hariç 1.400,00 TL' dir. 3 yıllık muhammen kira bedeli KDV hariç 64.050,00 TL'  dir. Geçici teminat tutarları ise 3 yıllık muhammen bedelin % 3’ü olan 1.921,50 TL’ dir.

4-3 Kasımpaşa Mahallesi Seramik Caddesi No: 24’ de  bulunan Belediyemiz Yeni Otogardaki Taksi durağı ve beş taksi  park yeri   birici yıl aylık muhammen kira bedeli KDV hariç 400,00 TL' dir. 3 yıllık muhammen kira bedeli KDV hariç 18.300,00 TL'  dir. Geçici teminat tutarları ise 3 yıllık muhammen bedelin % 3’ü olan 549,00 TL’ dir.

5- İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu:

5.1- 4 Eylül Mahallesi Büfe ve Çay Ocağı işyeri kiralama ihalesine katılacaklarda aranacak şartlar:

a- Kimlik Fotokopisi ve İkametgâh Belgesi

b- Belediye veznesinden alınmış geçici teminatın yatırıldığına ilişkin teminat makbuzu veya teminat mektubu,

 c- Çay ocağı, kahvehane, kıraathane, kafe veya kafeterya işleticisi olduğuna dair esnaf odası kaydı veya ticaret odası kaydı

d- Belediyeye herhangi bir borcu olmadığına dair Tahsil Şefliğinden alınacak yazı,

e- İmzalı İhale şartnamesi,

f- İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

5.2- Yeni Mahalle Mercan Sokak No:13 ve Kasımpaşa Mahallesi Seramik Caddesi No: 24’ de bulunan Belediyemiz Yeni Otogardaki Taksi durağı işyerleri kiralama ihalesine katılacaklarda aranacak şartlar:

a- Kimlik Fotokopisi ve İkametgâh Belgesi

b- Belediye veznesinden alınmış geçici teminatın yatırıldığına ilişkin teminat makbuzu veya teminat mektubu,

c- Belediyeye herhangi bir borcu olmadığına dair Tahsil Şefliğinden alınacak yazı,

d- İmzalı İhale şartnamesi,

e- İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

6. İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

#ilangovtr Basın No ILN01909026