İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı:

Mülkiyeti Bozüyük Belediyesine Ait Olan İlçemiz Tapusunda Yeni Mahalle, Eskişehir Caddesi Mevkii, 283 Ada, 28 Parselde Bulunan Çarşı Ve Kent Meydanı (Kasımpaşa Mahallesi, İsmet İnönü Caddesi, No: 21 Açık Adresinde) Bulunan 4,5,6,8,14 ve 15 bağımsız bölümler 10 Yıl Süreyle Kiraya Verilmesi İşi.

2- Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı:

İhale dokümanı Çarşı Mahallesi, Ürgenpaşa Caddesi No:1 Bozüyük/BİLECİK adresindeki Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahakkuk Şefliği adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. İhale dokümanı aynı adresten 300,00 TL.  (KDV dahil) karşılığında satın alınabilir.

3- İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı:

İhale, Kasımpaşa Mahallesi, Stat Caddesi No:4 adresinde bulunan Bozüyük Belediyesi Düğün Salonunda İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) huzurunda 24.10.2023 tarihinde, 4. Maddede yer alan tabloda yazılı olan saatlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi (açık teklif usulü) gereğince yapılacaktır.

4- Muhammen bedeli (KDV Hariç) ve geçici teminat miktarı:

Sıra No

Ofis İşyeri/ Bağımsız Bölüm No

Brüt Alanı (m2)

Aylık Muhammen Kira Bedeli (TL)

10 Yıllık Muhammen Bedeli

Geçici Teminat Tutarı (%3)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

4

52,4

10.000,00

1.200.000,00

36.000,00

24.10.2023 

10:15

2

5

35,37

10.000,00

1.200.000,00

36.000,00

24.10.2023 

10:30

3

6

38,25

10.000,00

1.200.000,00

36.000,00

24.10.2023 

10:45

4

8

43,35

10.000,00

1.200.000,00

36.000,00

24.10.2023 

11:00

5

14

128

10.000,00

1.200.000,00

36.000,00

24.10.2023 

11:15

6

15

119,55

10.000,00

1.200.000,00

36.000,00

24.10.2023 

11:30

5- İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri sunmaları gerekir:

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan ve faaliyette bulunma hakkına sahip tüm tüzel kişiler ile T.C. vatandaşı tüm gerçek kişiler ihaleye katılabilir.

Çarşı ve Kent Meydanı içerisinde Yönetim Planının 9/d. maddesi gereğince, banka, hastane, dispanser, klinik, poliklinik ve ecza laboratuarı gibi müesseseler, sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp gibi eğlence yerleri ile fırın, imalathane, boyahane, araba galerisi gibi yerler açılamayacaktır. Ayrıca; kiralanacak işyerlerinde çay ocağı açılamaz,Zemin katdaki 4,5,6 ve 8 nolu bağımsız bölümler  ofis olarak kullanılamaz.Belediyemizce işyerlerine böyle bir durumun olması halinde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilmeyecek olup, idaremizce tüm yasal haklar ve süreçler uygulanacaktır.

5.1.İsteklinin tüzel kişi olması halinde, Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

5.1.1. Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

5.1.2. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya merkezinin bulunduğu yerel mahkemeden 2023 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

5.1.3.Tüzel kişinin ortak girişim olması halinde, ihale dokümanı içinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi

5.2. Gerçek kişi olması halinde,

5.2.1. T.C. Kimlik Kartı fotokopisi (aslının idarece görülmesi kaydıyla)

5.2.2. Yapacağı işi belirten yazılı taahhütname

5.3. İş bu Şartnamenin 1.1. maddesinde belirlenen geçici teminat miktarına uygun 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. ve 27. maddelerine göre geçici teminat olarak kabul edilebilecek belgeler veya geçici teminat nakit olarak verilecekse, geçici teminatın Bozüyük Belediye Başkanlığının T. C. Vakıflar Bankası, Bozüyük Şubesindeki TR 44 0001 5001 5800 7295 8075 90 IBAN numaralı hesabına veya Bozüyük Belediyesi Tahsilat Şefliğine yatırıldığını gösteren belge.

5.4. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

5.5. Bozüyük Belediyesine borcu (su, emlak, çevre temizlik, ilan reklam vb.) olmadığına dair Bozüyük Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden ihale tarihinden önce alınmış belge.

5.6. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

5.7. Tebligat adresini gösterir belge.

5.8. Kanuni ikametgâhını (Mernis adresi) gösterir belge.

     5.9. İsteklinin ortak girişim olması halinde, ihale dokümanı içinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

         5.10. İmzalı İhale şartnamesi.

    5.11. Yer Görme Belgesi.

    5.11. İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

#ilangovtr Basın No ILN01907381