T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) 3. Bölge Satın Alma Ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü tarafından Gaziemir İstasyonunun restorasyonu ve çevre düzenlemesi yaptırılacak.

Yapım ve uygulama işi Korunması Gerekli Kültür Varlıklarının Onarımları Ve Restorasyonları İle Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esasların 23. Maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek.

İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 (Beş Yüz) Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin kendisinin veya noter onaylı vekâletnameye haiz yetkili temsilcilerinin (vekâletnamenin aslı getirilerek), ihale dokümanını ihale tarihinden (ihale tarihi dahil) en az 3 gün önce 26.05.2023 tarihi saat 16.30’a kadar satın almaları zorunlu.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar TCDD 3. Bölge Satın Alma ve Stok Kontrol Müdürlüğü İhale Komisyonuna elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

Detaylı bilgi için tıklayınız