MERKEZ ERKOCA VE ALPAGUT KÖY YOLLARINA PMT ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/927635

1-İdarenin

a) Adı

:

BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Gülümbe Köyü Kurtuluş Mahallesi Karçal Mevkii 4009 Sokak No:12 11180 - BİLECİK MERKEZ/BİLECİK

c) Telefon ve faks numarası

:

02282233311 - 2282129900

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

MERKEZ ERKOCA VE ALPAGUT KÖY YOLLARINA PMT ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

PMT: 4.719-TON
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Merkez Erkoca ve Alpagut Köy Yolu

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yükleniciye yer teslimi yapıldıktan sonra 10(ON)-Takvim Günü içerisinde ve 15/12/2023 tarihinden önce malın tamamı teslim edilmiş olacaktır. İdarenin talebine istinaden en geç 24-saat içerisinde, istenilen miktarda PMT teslim edilecektir. İdare ödenek, ihtiyaç ve depolama durumuna göre alım ve kısmi kabul yapabilir veya kalan kısmı hiç almayabilir. Teslim miktarının azalmasından dolayı yüklenici hiçbir hak, tazminat veya talepte bulunamaz. İdare ödeneği kadar mal alma yetkisine sahiptir.

d) İşe başlama tarihi

:

Yer teslimi yapıldıktan sonra işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

26.09.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü (İhale Odası)


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
-İsteklinin kayıtlı olduğu Meslek Odası tarafından İstekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
-İsteklinin kayıtlı olduğu Meslek Odası tarafından İstekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
İsteklinin kayıtlı olduğu Meslek Odası tarafından İstekli adına düzenlenen Yerli Malı Belgesi,
(Yukarıda istenilen belgelerden birinin verilmesi yeterlidir.)

4.3.2.

4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:

a)  İstekli  " Yetklili Bayi"  veya "Yetkili Temsilci" ise Bayisi veya Temsilcisi   bulunduğu Firma tarafından düzenlenmiş ve Sözleşme  süresi bitimine kadar geçerlilik süresi dolmamış, "Yetkili Bayi"  veya "Yetkili Temsilci" olduğunu kanıtlayan  “ Bayilik Belgesi/Temsilcisi  ve Sözleşmenin”  aslı veya noter onaylı sureti verilecektir.                        b)  Yüklenici İmalatçı ise kendi malını,  Yetkili  Bayi/Yetkili Temsilci  ise Bayisi/Temsilcisi  bulunduğu Firmanın malını İdareye teslim edecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 100 (Yüz) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01888721