KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ MALIN
SIRA NO TAŞINMAZ  NO MAH/  KÖY MEVKİİ CİNSİ PAFTA ADA PARSEL İMAR       HAZİNE  YÜZÖLÇÜMÜ MUHAMMEN  GEÇİCİ  İHALE  TARİH VE KİRALAMA AMACI - KİRALAMA SÜRESİ
DURUMU HİSSESİ (M2) BEDELİ(TL) TEMİNATI (TL)  SAATİ
1 11060100124 Yeni  Pamucuk Ham Toprak 30K3 117 1 İmarsız Tam  4.967,00 10.000,00 3.000,00 10.01.2024 09:20 Ticari Amaçlı Olarak Kullanılmak üzere- 3 yıl süre ile 
 SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALIN
SIRA  NO TAŞINMAZ MAL NO MAH. / KÖY MEVKİİ CİNSİ PAFTA ADA PARSEL İMAR    HAZİNE  YÜZÖLÇÜMÜ MUHAMMEN  GEÇİCİ  İHALE  TARİH VE
DURUMU HİSSESİ (M2) BEDELİ(TL) TEMİNATI (TL)  SAATİ
1 11060100476 Arapdede Köyiçi Arsa İ23B03A 108 29 Köy Yerleşik Alanı Tam 480,80 145.000,00 43.500,00 10.01.2024 10:00
2 11060101746 Demirköy Köyiçi Ham Toprak H24D21D 131 177 Köy Yerleşik Alanı Tam 20.385,59 1.632.500,00 489.750,00 10.01.2024 10:40
3 11060100866 Dereköy Saya Arsa İ23B03A 144 42  Konut Alanı (Köy Yerleşim alanında; ayrık nizam 2 kata müsait konut alanı) Tam 619,00 300.000,00 90.000,00 10.01.2024 11:20
4 11060100867 Dereköy Saya Arsa İ23B03A 144 43  Konut Alanı (Köy Yerleşim alanında; ayrık nizam 2 kata müsait konut alanı) Tam 472,20 230.000,00 69.000,00 10.01.2024 14:00
5 11060100870 Dereköy Saya Arsa İ23B03A 144 46  Konut Alanı (Köy Yerleşim alanında; ayrık nizam 2 kata müsait konut alanı) Tam 567,70 270.000,00 81.000,00 10.01.2024 14:40
6 11060101328 Karaköy Kartalaç Tarla İ24A01B 131 41 İmarsız Tam 4.200,00 462.000,00 138.600,00 10.01.2024 15:20
1 - Yukarıda özellikleri belirtilen 1 (bir) adet taşınmazın  kira ihalesi ve diğer 6 (altı) adet taşınmazın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulüyle hizasında gösterilen gün ve saatte Pazaryeri Milli Emlak Şefliğinde teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.                   
2- İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Pazaryeri Milli Emlak Şefliğinde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.
3 - İhaleye katılacakların;
a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
b) Tebligat için Türkiye ‘de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin T. C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise Vergi Kimlik Numarasını bildirmeleri,
ç) Geçici teminatı yatırmış olmaları (2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen örneğine uygun olarak verilecek Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Tedavüldeki Türk Parası ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç Edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri), 4734 sayılı Kanun hükümlerine göre düzenlenen Geçici Teminat Mektupları kabul edilmeyecektir.
d) İşin gereğine göre Milli Emlak Şefliğince tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri,
e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.
4- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37’nci maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. (Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare ya da Komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.)  
5- Tekliflerin hazırlanmasına dair kılavuz ve geçici teminat mektubu örneği https://milliemlak.gov.tr/Documents/Satis/Satis-brosur.pdf internet sitesinden görülebilir. 
6-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği hükümleri uyarınca, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünce taşınmazların satış bedeli üzerinden %1 (yüzdebir) oranında ayrıca Döner Sermaye ödemesi alınacaktır.
7 - Satışı yapılacak olan taşınmazın ihale bedeli peşin olarak defaten ödenebileceği gibi, yapılacak talep üzerine mevzuat ve şartname hükümlerine göre satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda  kanuni faizi ile birlikte eşit taksitler halinde de ödenebilir. 2022/11 Sayılı Genelge uyarınca taşınmazın ‘’satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır.’’
8- Kiralanacak taşınmazın kira süresi 3 yıl olup, muhammen bedel ilk yıl için belirlenen tahmini kira bedelidir. Kiralaması yapılacak taşınmazın ihale bedeli peşin olarak defaeten ödenebileceği gibi, ilk yıl kira bedelinin dörtte biri peşin, kalanı üçere aylık dönemlerle üç eşit taksitle, müteakip yıllar için ise üçer aylık dönemlerle dört eşit taksitle ödenebilir. 
9-4706 sayılı Kanun uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri, KDV ile diğer vergi,resim, ve harçlardan müstesna ve 5 (beş) yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.
10- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
11 - Bu ihaleye ilişkin bilgiler https://bilecik.csb.gov.tr/duyurular ile www.milliemlak.gov.tr web sayfalarından görülebilir.
12- Ayrıntılı bilgi (0228)3143490 numaralı telefondan öğrenilebilir.
İlan olunur.
#ilangovtr Basın No ILN01952706