1. Pazaryeri Belediyesinin mülkiyetinde bulunan ve aşağıda mülkiyet bilgileri, nitelikleri ve muhammen bedelleri ile geçici teminat tutarları belirtilen taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü"  ile ilandaki sırasıyla "Belediye Toplantı Salonu" nun da 17.05.2024 tarihin de saat 10:00' da başlayıp  ihale Komisyonu ( Encümen ) huzurunda satılacaktır.

S.N.

İLÇE

MAHALLE

ADA

PARSEL

ARSA YÜZ ÖLÇÜMÜ M2

ARSA PAYI

NİTELİK

ALAN(m2)

İMAR DURUMU

MUHAMMEN BEDEL/TL

GEÇİCİ TEMİNAT/TL

İHALE GÜNÜ TARİH VE SAATTİ

1

PAZARYERİ

BAHATTİN ŞEKER CADDESİ

228

5

1.352,07 M2

49/1352

ASMA KATLI DÜKKAN

BB8

Asma kat 27 m2

Zemin kat 82 m2

Toplam    109 m2

Ticaret Alanı - Bitişik Nizam - 2 Kat

2.900.000,00 TL

87.000,00 TL

17.05.2024

Cuma

10:00

2. İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir.

3. İhale komisyonu, gerekçesini belirtmek suretiyle ihale yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

4. İhalenin yapılacağı tarihten itibaren son 15 (on beş) gün içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla; İhaleye katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

   A) GERÇEK KİŞİLERDEN : 

    1. İkametgah Belgesi   

    2. Nüfus Kayıt Örneği 

    3. Geçici Teminat Belgesi  

   4. Pazaryeri Belediyesi Mali Hiz.  Müdürlüğünden Belediyeye vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belgenin aslı.  

   5. Taşınmazın satış ihalesinden önce görüldüğü ve görüldüğü haliyle kabul ettiğine dair yazılı belge.

    B) TÜZEL KİŞİLERDEN  :          

    1. İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişinin  siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

    2. İmza sirküleri, Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış karar ile yetkilinin imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.                                      

    3. Pazaryeri Belediyesi mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye vadesi geçmiş borcu olmadığına dair alınmış belgenin aslı.

    4. Taşınmazın satış ihalesinden önce görüldüğü ve görüldüğü haliyle kabul ettiğine dair yazılı belge.

C)ORTAK BELGELER

            1. Geçici Teminat Mektubu veya makbuzu,

            2. Temsil Durumunda Noter Tasdikli Vekaletname ve Vekalet edene ait imza beyannamesi,

            3. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

4. Yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere Belediyemize emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, para cezası vb. geçmiş borcu bulunmadığına dair belgeyi ibraz etmek,

            D) Ortak Girişim olması halinde; ortak girişim oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) ile (C) maddelerindeki esaslara göre temin   edecekleri belgeler istenecektir.

            E) Yerli veya Yabancı isteklerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve belgelerin ibrazı gerekir.

5. İhaleye katılacak olan iştirakçilerin, istenilen belgeleri Yazı İşleri Müdürlüğüne ; Geçici teminatı Belediyemiz veznesine   16.05.2024 Perşembe  günü  saat 17:00' a kadar teslim etmeleri ve yatırmaları gerekmektedir.Bu tarih ve saatten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir.

            Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

6. 2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz.Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde ihale iptal edilir.

7. İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden taktikli vekaletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

8. İdare ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın/taşınmaların ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

9. İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

10. Taşınmazların satış bedeli idareye 7  ( yedi  )   gün    içinde peşinen ödenecektir. İhale    bedelinin    tamamı   7  ( yedi  )   gün    içinde peşin  ödenmediği     takdirde     geçici   teminatları    irad   kaydedilerek ,   kesinlikle  iade  edilmeyecek  ve  ihale  iptal  edilecektir .

11. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, taşınmazın satışında ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

Keyfiyet ilanen duyurulur.

#ilangovtr Basın No ILN02022335