Bilecik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü, satışı yapılacak ikinci el baza ve yataklar için ihaleye çıkıyor.

10 Mayıs 2024 Cuma günü saat 10.00’da yapılacak ihale kapsamında 175 kalem hurda malzeme ikinci el baza ve yataklar satışa çıkartılacak.

Taşınır mallar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a. Maddesi uyarınca hizasında belirtilen tarih ve saatte, Bilecik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde Pazarlık Usulü ile satış ihalesi yapılacak.

İhaleye iştirak etmek isteyenler ile ilgili şu ayrıntılara yer verildi:

“İhalenin başlangıç saatine kadar yatıracakları geçici teminat makbuzu veya 2886 sayılı Kanun'un 26. Maddesine göre geçici teminat mektubu,

İkametgah ilmühaberi ile nüfus cüzdanı örneği (TC kimlik numarasını belirtir.)

Başkası adına ihaleye girecek olanların noterden tasdikli vakeletname.

Tüzel kişilerden vergi kimlik numarasını belirtir belge.

Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak İdare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya sanayi odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, 2024 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri ve vekaletnameyi vermeleri.

Kamu tüzel kişilerinin ise tebligat için Türkiyede adres göstermeleri ile Vergi kimlik numarasını bildirmeleri ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyle birlikte ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

Söz konusu ihaleye; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Yönetimi Yönetmeliğine uygun olarak verilen Tehlikesiz Atıklar Toplama ve Ayırma Belgesi almış olanlar katılabilir.

İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olması şartıyla 37. Madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri kapalın zarf içerisindeki tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla gönderebilirler.

Şartname ve ihale dosyası mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir.

Hurda malzemelerin ihalesi TL/adet üzerinden yapılacaktır.

Hurda malzemelerin satış bedelleri üzerinden tahakkuk edecek vergi,resim ve harçlar ayrıca alıcıdan tahsil edilecektir.

komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.”

Kaynak: EMİNE TÜRKSOY