Kısım No: 1 – Bilecik Bilecik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Çay Ocağı ( Kantin )

Mahallesi

Pafta /Ada /Parsel

Kiralanacak Kısım

Kullanım Amacı

Kiralama Süresi

Yıllık Tahmini

Bedeli

Geçici Teminat

İhale Gün ve Saati

Ertuğrulgazi Mah.

283/223

 6m² Kapalı Alan +60 m²Açık Alan

Çay Ocağı ( Kantin )

2 Yıl

15.000,00 TL

1.500,00  TL

06/11/2023 ve saat 14:00

Yukarıda bilgileri yazılı taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda 06/11/2023  tarihinde saat 14:00’de Bilecik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Çay Ocağı ( Kantin )  Kiralama ihalesi yapılacaktır.

İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dâhilinde Bilecik  İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Biriminde bedelsiz olarak görülebilir ve 500,00 (BEŞYÜZTL) şartname bedeli Bilecik  İl Sağlık Müdürlüğü  Halk Bankası merkez şube TR450001200936400005000058 IBAN nolu hesabına yatırılarak doküman satışı yapılacaktır. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

İhaleye katılacakların;

1-Gerçek kişi ise son bir ay içerisinde alınmış kanuni ikametgah belgesi,tüzel kişi ise tebligat adresi,

2- Gerçek kişiler için  noter tasdikli veya aslı idarece görülmüştür onaylı imza beyannamesi, Tüzel kişiler için imza sirküleri ve ticaret sicil gazetesinin noter onaylı sureti veya aslı idarece görülmüştür onaylı sureti,

3- Gerçek kişilerin Nüfus Cüzdan Örneği aslı veya aslı idarece görülmüştür onaylı sureti (arkalı önlü), tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

4- Son altı ay içerisinde alınmış olan adli sicil kaydı belgesi,

5- İstekliler ihaleden önce muammen bedelin % 10’ü oranında geçici teminatı Bilecik  İl Sağlık Müdürlüğü Halk Bankası merkez şube TR450001200936400005000058 IBAN nolu hesabına ihale adı belirtilerek yatırmaları,

6- İsteklilerin Ticaret veya Sanayi Odasına veya Esnaf  Odasına kayıtlı olduğuna dair belgeyi sunacaklardır. (aslı veya aslı idarece görülmüştür onaylı sureti).

7-  İstekliler ihale tarih ve saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37 nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

8-  Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş vergi borcu yoktur belgesini sunacaklardır.

9-  Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş SGK borcu yoktur belgesi sunacaklardır.

10-Kamu İhalelerinden (ilk ilan tarihi itibari ile)  yasaklama bulunmadığına dair   ilgili esnaf odasından veya ticaret odasından alınacak belgeyi sunacaklardır. (aslı veya aslı idarece görülmüştür onaylı sureti).

11- Doküman Satış Bedeli Dekontu sunulacaktır.

#ilangovtr Basın No ILN01915742