İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişi/kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

İsteklilerin : 

İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için gerekli belgeler;

1-   Aşağıda niteliği, tahmini bedeli, ihale günü ve saati belirtilen iş; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile muhammen bedelden artırım yapılarak ihale edilecektir.

2-      İhale aşağıda belirtilen gün ve saatlerde Üniversitemiz Merkez Kampüsü Rektörlük binası Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı toplantı salonunda yapılacaktır.

3-      İhale dokümanı, mesai saatleri içinde Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığında görülebilir. İhaleye katılacak istekliler, ihaleye girecekleri işin adını belirterek Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının T.C. Ziraat Bankası Bilecik Şubesindeki TR39 0001 0001 1848 3433 4750 01 nolu hesabına 2.000,00-TL ihale dokümanı bedelini yatırıldığını gösteren makbuz karşılığında İhale Dokümanını satın almaları zorunludur. Kiralama Bedeline KDV dâhil değildir.

4-      İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları yeterlik belgelerini ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Mali Hizmetler Şube Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

5-      Üniversitemiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde serbesttir.

6-      İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için gerekli belgeler;

A- Kanuni ikametgâh sahibi olmak (Adres Belgilerini gösterir belge), Tebligat için adres beyanı, ayrıca telefon, varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

B- Adli Sicil Kaydı Belgesi vermesi,

C- 2024 yılına ait Bilecik İli veya İlçelerine ait Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası kaydı bulunması belgesinin aslını vermesi,

D- İmza sirküleri vermesi,

E- İstekliler adına vekaleten iştirak edenin vekaletnamenin aslını veya noter tasdikli sureti ile imza beyannamesinin      aslı veya noter tasdikli suretini vermesi,

F- İhaleye katılan kişilerin bağlı bulundukları vergi dairelerinden alacakları vergi mükellefi     olduklarına dair belge      vermesi, vergi levhasının noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüştür imzalı fotokopisi,

G- İstekliler ihaleden önce muhammen bedelin %5’i oranında geçici nakit teminat tutarının Bilecik Şeyh Edebali      Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına ait T.C. ZİRAAT BANKASI BİLECİK ŞUBESİ TR39 0001      0001 1848 3433 4750 01 numaralı hesabına yatırdığına dair makbuz veya banka teminat mektubu vermesi,

H- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık                  sözleşmesini vermesi,

I- İdari şartnamenin 7'nci maddesinde yazılı esaslara göre hazırlayacağı ihale dosyasını vermesi,

İ- İsteklilerin Kantin ve Kafe/Restoran İhalesi için Bilecik İli veya İlçelerine kayıtlı Kamu Kurumunda en az 3 yıl faaliyetini gösterir Kafeterya/Kantin/Restoran işleticisi işlerinden birisine ait güncel Ruhsat ile Gıda Üretim İzni (İşletme Kayıt Belgesi) sahip olması ve bunu belgelemesi,

     İsteklilerin Kırtasiye ihalesi için Bilecik İli veya İlçelerine kayıtlı Kırtasiye (matbaa, kopyalama merkezi vb.) işlerinden birisine ait güncel Ruhsat veya (İşletme Kayıt Belgesi) sahip olması ve bunu belgelemesi,

J- Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş Vergi borcu olmadığına dair Taahhütname, (Vergi Borcu Yoktur belgesinin aslı Sözleşme esnasında istenecektir.)

K- Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim borcu olmadığına dair Taahhütname, (SGK Borcu Yoktur belgesinin aslı Sözleşme esnasında istenecektir.)

L- Yukarıdaki belgelerden herhangi birini ibraz etmeyen isteklilerin dosyaları değerlendirmeye tabi tutulmadan      ihale dışı bırakılır,

M- İstenen belgeler 2024 tarihli olacaktır. (Asıl, E-Devlet Barkodlu  veya Noter Tasdikli)

İşin Adı:

Tahmini Bedeli: (Yıllık Peşin)

Geçici Teminat %5

İhale Gün ve Saati

Gölpark Kafe/Restoran Kiralanması İşi

480.000,00-TL

24.000,00-TL

03.04.2024 - 10:00

E-F Blok Kantin Kiralanması İşi

192.000,00-TL

9.600,00-TL

24.04.2024 – 10:00

A-B Blok Kırtasiye Kiralanması İşi

120.000,00-TL

6.000,00-TL

25.04.2024 – 10:00

E-F Blok Kırtasiye Kiralanması İşi

120.000,00-TL

6.000,00-TL

25.04.2024 – 14:00

İlan olunur

#ilangovtr Basın No ILN02006223