İl Müftülüğü  tarafından yayınlanan duyuruda Diyanet İşleri Başkanlığı  Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulunca hafızlık müessesesinin korunmasına katkı sunmak ve daha önce hafızlık yapmış, farklı sebeplerle hıfzını zayıflatmış vatandaşların hafızlıklarını pekiştirmelerine yardımcı olmak amacı ile 2024 yılında, Diyanet İşleri Başkanlığında çalışmayan ve çalışmamış olan vatandaşlara yönelik hafızlık yarışması düzenleneceği belirtildi.

Yarışmaya katılmak isteyen vatandaşlar,  İl ve İlçe Müftülüklerine 01 Ocak 2024 - 02 Şubat 2024

Tarihleri arasında başvurabilecek.

Yayınlanan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

“ AMAÇ

Daha önce hafızlık yapmış, farklı sebeplerle hıfzını zayıflatmış vatandaşlarımızın hafızlıklarını pekiştirmelerine yardımcı olmak ve hafızlıklarının korunmasına katkı sunmak.

 YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI

Erkek ve Kadınlar: - T.C. vatandaşı olmak

01 Ocak 2024 itibari ile 30 yaş üzeri olmak.

Diyanet İşleri Başkanlığında çalışmıyor olmak.

Diyanet İşleri Başkanlığından emekli olmamış olmak.

 Yarışma; 5 cüz, 15 cüz ve 30 cüz olmak üzere üç kategoride yapılacaktır. Her yarışmacı bir kategoriden yarışmaya katılabilecektir.

Yarışmaya 5 cüz veya 15 cüz kategorisinden katılacak olanlar, müracaat sırasında cüz aralıklarını belirteceklerdir.

Yarışmacılar ikamet ettikleri ilden yarışmaya müracaat edeceklerdir.

Hafızlık Belge şartı aranmayacaktır.

MÜRACAAT

 Şartları taşıyan vatandaşlarımız, 01 Ocak – 02 Şubat 2024 tarihleri arasında bulundukları yerdeki il/ilçe müftülüğüne müracaat edeceklerdir. Bu şartnamede belirtilen şartları taşımadığı sonradan anlaşılan katılımcının başvurusu iptal edilecektir.

UYGULAMA

Değerlendirme; ilgili kurullarca hıfzı kontrol, eda-seda ve tecvit üzerinden yapılacaktır.

Yarışmaya; merkez ilçe, ilçe bazında başlanacak ve yarışmaya katılım şartlarına sahip istekli tüm vatandaşlarımızın katılımı sağlanacaktır. Merkez ilçe ve ilçe birincileri belirlendikten sonra bunlar arasında il merkezinde yapılacak yarışma sonucunda bölge yarışmasında ili temsil edecek olan il birincisi tespit edilecektir. İl birincilerinin katılacağı bölge finallerinde ise Türkiye final yarışmasında bölgeyi temsil edecek bölge birincisi belirlenecektir.

Merkez İlçe, ilçe, il, bölge ve final yarışmalarında daha çok katılımın sağlanması amacıyla halkın katılımının yoğun olduğu mekanlar ve saatler tercih edilecektir.

SEÇİCİ KURULLAR

Merkez İlçe, İlçe, İl ve Bölge Seçici Kurulları

Merkez İlçe, İlçe Seçici Kurulları: Merkez ilçe ve ilçelerde il veya ilçe müftüsünün; dini yüksek ihtisas/dini ihtisas merkezlerinde müdürün başkanlığında; bir müftü yardımcısı, bir ilçe müftüsü, ilahiyat fakültesinden bir öğretim üyesi/görevlisi, dini yüksek ihtisas/ dini ihtisas merkezinden bir eğitim görevlisi, bir şube müdürü, imam hatip lisesi meslek dersi öğretmenlerinden bir kişi, din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretmenlerinden bir kişi, baş vaiz/uzman vaiz/vaizlerden bir kişi, aşere – takrip icazeti almış bir kurra hafız yoksa hafız ve rehber öğreticilerden bir kişi olmak üzere en az beş kişiden oluşur. Kadın yarışmacıların komisyonlarında komisyon üyelerinin en az iki tanesi kadınlardan oluşturulacaktır.

İl Seçici Kurulları: İl genelindeki seçmelerin yapılmasında il seçici kurulu; il müftüsünün başkanlığında, bir müftü yardımcısı, bir ilçe müftüsü, ilahiyat fakültesinden bir öğretim üyesi/görevlisi, dini yüksek ihtisas/dini ihtisas merkezinden bir eğitim görevlisi, imam hatip lisesinden bir meslek dersi öğretmeni, baş vaiz/uzman vaiz/vaizlerden bir kişi, aşere – takrip icazeti almış bir kurra hafız yoksa hafız ve bir rehber öğreticiden olmak üzere en az beş kişiden oluşur. Kadın yarışmacıların komisyonlarında komisyon üyelerinin en az iki tanesi kadınlardan oluşturulacaktır.

Bölge Seçici Kurulları: Bölge seçici komisyon başkanı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulunca, komisyonun diğer üyeleri ise yarışmanın yapılacağı il müftülüğü tarafından belirlenecek olup il müftüsü veya il müftü yardımcısı, bir ilçe müftüsü, ilahiyat fakültesi öğretim üyelerinden/görevlilerinden bir kişi, dini yüksek ihtisas/dini ihtisas merkezinden bir eğitim görevlisi, imam hatip lisesinden bir meslek dersi öğretmeni ve aşere - takrip icazeti almış bir kurra hafız yoksa hafız olmak üzere en az beş kişiden oluşur. Kadın yarışmacıların komisyonunda komisyon üyelerinin en az iki tanesi kadınlardan oluşturulacaktır.

 Yüksek Seçici Kurul:

Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığınca belirlenir.

Seçici Kurullar ile İlgili Diğer Hususlar:

Seçici kurullarda kurra hafız veya hafız olanlar tercih edilecek, bulunmaması halinde diğer kişilerden oluşturulacaktır. Her yarışma için ayrı bir seçici kurul oluşturulacaktır.

Yeterli sayıda görevli bulunmaması halinde, bir görevliye birden fazla seçici kurulda görev verilebilecektir. Zaruret halinde aynı seçici kurul görev yapabilecektir.

6. DEĞERLENDİRME ESASLARI

Hafızlık Yarışmasında Seçici Kurullar Şu Hususlara Dikkat Eder:

GENEL İLKELER

Yarışma sırası ve hazırlanan soru zarfları kura ile belirlenecektir.

Her adaya üç soru sorulacaktır.

Yarışmacıya her soru için beşer dakikalık süre tanınacaktır.

SORULAR

Birinci soru sayfa başından olacaktır.

2. ve 3. soru sayfa geçişli olacaktır.

OKUYUŞ TARZ

 Yarışmacı okuyuşlarda hadr veya tedvir usullerinden birini seçebilecektir. d) NOT BAREMİ 1) Hıfzda her soru 20 puan, (3 * 20 puan= 60 puan)

Tecvid ve meharic-i huruf 30 puan,

Eda-sada 10 puandır.

DEĞERLENDİRME

 Yarışmacı takılırsa geriden almasına iki defa imkân verilecektir. Birinci uyarıda okuyabilirse bir (1) puan, ikinci uyarıda okuyabilirse bir (1) puan daha düşülecektir. Yarışmacı takılır ve kurul tarafından hatırlatma (fetih) yapılınca devam edebilirse üç (3) puan daha düşülecektir.

Yarışmacıya 3 hatırlatma (fetih) yapılırsa soru iptal edilir. O sorudan puan alamaz.

Yarışmacı hezreme şeklinde (aşırı süratli) veya her bir soru için tanınan beşer dakikalık süreyi aşarak çok ağır okursa toplamda 5 puan düşülecektir.

Yarışmacı yanlış okuduğunu fark edip (uyarı yapılmadan) kendisi hemen düzeltme yaparsa çeyrek (0,25) puan düşülecektir.

Her tecvit ve meharic-i huruf, sıfatı huruf, vakıf ve ibtida hatasından yarım (0,5) puan düşülecektir. 6) Puanlamada eda-sada yönünden değerlendirme, Seçici Kurul Üyelerinin takdirine bırakılmıştır.

 Değerlendirme İle ilgili Diğer Hususlar Yarışmacıların puanı, yarışma Seçici Kurul Üyeleri tarafından verilen puanların aritmetik ortalamasıdır. Eşitlik olması halinde sırasıyla not baremindeki değerlendirmeye esas olan hususlardaki puanlara bakılarak komisyonca takdir kullanılır.”

ÖDÜLLER

İl, ilçe ve merkez ilçe yarışmalarında başarılı olan vatandaşlara müftülüklerce teşvik ödülleri verilebilir.

1. KATEGORİ (30 CÜZ)

BÖLGE

Birincilik Ödülü 1 Tam Altın

İkincilik Ödülü 1 Yarım Altın

Üçüncülük Ödülü 1 Çeyrek Altın

TÜRKİYE FİNALİ

Birincilik Ödülü 5 Tam Altın

İkincilik Ödülü 4 Tam Altın

Üçüncülük Ödülü 3 Tam Altın

Türkiye Finalinde yarışıp dereceye giremeyenlere 1 yarım altın ödülü verilir.

2. KATEGORİ (15 CÜZ)

BÖLGE

Birincilik Ödülü 1 Çeyrek Altın

İkincilik Ödülü 1 Gram Altın

Üçüncülük Ödülü 1 Yarım Gram Altın

TÜRKİYE FİNALİ

Birincilik Ödülü 2 Tam Altın

İkincilik Ödülü 1 Tam Altın

Üçüncülük Ödülü 1 Yarım Altın

Türkiye Finalinde yarışıp dereceye giremeyenlere 1 gram altın ödülü verilir.

DİĞER ŞARTLAR

 İlgili kurullarca yapılan değerlendirme sonuçları ve kararları bir tutanakla tespit edilerek özel dosyasında saklanır.

İl, bölge ve Türkiye Final yarışmalarının yapılacağı il müftülükleri, yarışmalarla ilgili koordineyi sağlayacak, ayrıca yarışmacıların iaşe ve ibatelerini de karşılayacaktır.

İl dışından bölge ve Türkiye Final yarışmalarına katılacak yarışmacı ve jürinin görevlendirmeleri, Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılacaktır.

İlçe, Merkez İlçe, İl ve Bölge yarışmalarının sonuçları, yarışmaları takip eden hafta içinde Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığına bildirilecektir.

Yarışma sonuçları, tutanakların Seçici Kurulda görevli bütün üyelerce imzalanmasından sonra ilan edilecektir. Dereceye giren personele mahallince hazırlanan ödüller protokol sırasına göre yetkililerce verilecektir.

İlden bölge merkezlerine yarışmacı olarak gideceklerin yolluk ve yevmiyeleri temsil ettikleri ilin TDV şubelerince, bölge birincisi olarak Türkiye finallerine katılacakların yolluk ve yevmiyeleri Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulunca ödenecektir.

Türkiye finalleri, finalin yapılacağı ilin müftülüğü tarafından kayda alınacak ve Başkanlığa gönderilecektir.

Yarışmalara katılan vatandaşlarımız, bu şartname hükümlerini ve seçici kurul kararlarını kabul etmiş sayılacaktır. Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kararları geçerlidir.

Seçici kurullarda başkan ve üye olarak görevlendirilen ve kurumlarınca yolluk ve yevmiye ödenmeyenlere il, ilçe ve bölge kurulları için azami net 300 (üçyüz) TL; Yüksek Seçici Kurulda ise azami net 500 (beşyüz) TL ile iaşe, ibate ve yol masrafları yarışmanın yapıldığı ilin Türkiye Diyanet Vakfı şubelerince karşılanır.

 Bölge ve Türkiye Finallerinde verilecek olan altın ödülleri, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezince karşılanacaktır.

Bölge ve Türkiye Finallerine katılan yarışmacıların ödülleri Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezince yarışmanın yapılacağı il şubelerine önceden gönderilecek, ilgili müftülükçe de ödüller temin edilerek yarışma günü takdim edilecektir.

Yarışmaların online yapılması durumunda yarışmaya katılacak temsilci, bulunduğu ilçe veya il müftülüğünden yarışmaya katılacak olup gerekli teknik altyapı il veya ilçe müftülüğü tarafından hazırlanacaktır.

Bölge finallerinde yarışacak illerin sayısı dört ve dördün altına düştüğü durumlarda, o bölgede yarışacak iller Başkanlığımızca belirlenecek olan diğer bölgelerde yarışmaya katılacaktır. 14) Tüm kategorilerde puanı 70’in altında olan yarışmacılar dereceye giremez.

2024 YILI GENİŞ KATILIMLI HAFIZLIK YARIŞMASI İLE İLGİLİ TAKVİM

ERKEK HAFIZLIK YARIŞMASI

 Müracaat Tarihi: 01 Ocak - 02 Şubat 2024

Merkez ilçe ve ilçelerdeki yarışmaların son tarihi: 01 Mart 2024 İl yarışmalarının son tarihi: 29 Mart 2024

Bölge yarışmalarının yapılacağı tarih: 20 Nisan 2024

Türkiye finalinin yapılacağı tarih: 12 Mayıs 2024

Türkiye finalinin yapılacağı yer:Ankara

KADINLAR HAFIZLIK YARIŞMASI

 Müracaat Tarihi: 01 Ocak - 02 Şubat 2024

 Merkez ilçe ve ilçelerdeki yarışmaların son tarihi: 01 Mart 2024

 İl yarışmalarının son tarihi: 29 Mart 2024

Bölge yarışmalarının yapılacağı tarih: 18 Nisan 2024

Türkiye finalinin yapılacağı tarih: 18 Mayıs 2024

 Türkiye finalinin yapılacağı yer: İstanbul

Türkiye Final Yarışması Ödülleri:

Kategori (30 Cüz) Birincilik Ödülü 5 Tam Altın

 İkincilik Ödülü 4 Tam Altın

 Üçüncülük Ödülü 3 Tam Altın

Türkiye Finalinde yarışıp dereceye giremeyenlere 1 yarım altın ödülü verilir.

2. Kategori (15 Cüz)

Birincilik Ödülü 3 Tam Altın

İkincilik Ödülü 2 Tam Altın

Üçüncülük Ödülü 1 Tam Altın

Türkiye Finalinde yarışıp dereceye giremeyenlere 1 çeyrek altın ödülü verilir.

3. Kategori (5 Cüz)

Birincilik Ödülü 2 Tam Altın

 İkincilik Ödülü 1 Tam Altın

 Üçüncülük Ödülü 1 Yarım Altın

 Türkiye Finalinde yarışıp dereceye giremeyenlere 1 gram altın ödülü verilir

Yarışmaya müracaatlar yarışmacının ikamet ettiği il/ilçe müftülüğüne yapılacaktır. KEMAL ATLAN

Editör: Korkmaz Kesik