1.      İlimiz Osmaneli ilçesi Medetli Köyü sınırlarında mülkiyeti hazineye ait olan 119 Ada 3 parsel nolu taşınmaz üzerinde 16.038 m2 yüzölçümlü alanın, I (a) Grubu Maden (kum-çakıl) ocağı olarak kullanılmak üzere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile 5 yıl süreli kiralama ihalesi yapılacaktır.

NİTELİĞİ:

MEVKİİ:

MUHAMMEN BEDELİ:

İHALE TARİHİ:

İHALE SAATİ:

I (a) Grubu Maden (kum-çakıl) ocağı

İlimiz Osmaneli ilçesi Medetli Köyü

16.000.000,00 TL

25/01/2024 Perşembe

14.00

2.      I (a) Grubu Maden (kum-çakıl) ocağının muhammen bedeli 16.000.000,00-TL (Onaltımilyon Türk Lirası) olup, Geçici teminat miktarı 480.000,00-TL. (Dörtyüzseksenbin Türk Lirası )’dır.

3.      İhale 25/01/2024 tarihi perşembe günü saat 14:00’da ve Bilecik İl Özel İdaresi hizmet binasındaki İl Encümeni toplantı salonunda, Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi uyarınca açık teklif usulü ile yapılacaktır.

4.      İhale Şartnamesi ve ekleri, mesai saatleri içerisinde Bilecik İl Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye katılacakların 5.000,00 TL şartname bedelini T.C. Ziraat Bankası Bilecik Şubesi nezdinde bulunan Bilecik İl Özel İdaresine ait TR21 0001 0001 1838 7963 5250 01 nolu hesaba yatırması gerekmektedir.
İhaleye katılmak isteyen isteklilerin;

Gerçek kişiler için:

a) TC. Kimlik Numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı sureti,

b) Vergi dairesinden alınmış, vergi numarasını gösterir belge,

c) Tebligat için kanuni ikametgâh belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi,

d) Onaylı İmza Sirküleri,

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

f)  Her sayfası imzalanmış olan Şartname,

g) Bu şartnamede belirlenen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya banka teminat mektubu.

h) Mali Yeterlilik: Gerçek kişiler 2024 yılı için MAPEG tarafından belirlenmiş 1.822.831.-TL (Birmilyonsekizyüzyirmiikibinsekizyüzotuzbir.-Türk Lirası) mali yeterlilik tutarındaki kullanılabilir nakdi kredi limiti ve/veya vadeli/vadesiz mevduat miktarını gösterir banka referans mektubunu ibraz etmek zorundadır. Gerçek kişiler mali yeterlilik tutarının tamamını banka referans mektubuyla ibraz etmek zorundadır.

ı) İdareye herhangi bir borcu olmadığına dair Bilecik İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak yazı,

i) Tarım ve Orman Bakanlığı Bilecik İl Müdürlüğüne sunulmak üzere imzalanmış Taahhütname (Madencilik Faaliyeti Taahhütnamesi EK-12)

j) İl Tarım Müdürlüğünün görüşüne istinaden belirlenen yol güzergahından başka bir yol güzergahı kullanılmayacağına dair yol koordinat çizelgesini içeren imzalanmış taahhütname (Harita İdareden temin edilecektir)

k) Şartname ve Eklerini satın aldıklarına dair 5.000,00 TL lik banka makbuzu.

Tüzel kişiler için:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi,

b) Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti.

c) Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha

d) İhaleye tüzel kişilik adına, yetkili olarak katılacakların noter tasdikli yetki belgeleri ve imza sirküleri, vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnamesi ve imza beyannamesi,

e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya banka teminat mektubu.

f) Mali Yeterlilik: Tüzel kişiler 2024 yılı için MAPEG tarafından belirlenmiş 1.822.831.-TL (Birmilyonsekizyüzyirmiikibinsekizyüzotuzbir.-Türk Lirası) mali yeterlilik tutarındaki kullanılabilir nakdi kredi limiti ve/veya vadeli/vadesiz mevduat miktarını gösterir banka referans mektubunu ibraz etmek zorundadır. Tüzel kişiler, mali yeterlilik tutarlarının en az %30’unu sermayeleriyle, geri kalan kısmını banka referans mektubuyla ibraz edebilirler.

g) Her sayfası imzalanmış olan Şartname,

h) Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi, (Pilot firmanın en çok hisseye sahip olması zorunludur. Ortakların hisse oranları ortaklık sözleşmesinde açıkça belirtilecektir.)

ı) İdareye herhangi bir borcu olmadığına dair Bilecik İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak yazı

i) Tarım ve Orman Bakanlığı Bilecik İl Müdürlüğüne sunulmak üzere imzalanmış Taahhütname (Madencilik Faaliyeti Taahhütnamesi EK-12)

j) İl Tarım Müdürlüğünün görüşüne istinaden belirlenen yol güzergahından başka bir yol güzergahı kullanılmayacağına dair yol koordinat çizelgesini içeren imzalanmış taahhütname (Harita İdareden temin edilecektir)

k) Şartname ve Eklerini satın aldıklarına dair 5.000,00 TL lik banka makbuzu.

 Posta ile yapılacak müracaatlarda gecikmeler kabul edilemez.


İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın No ILN01966825