İlimiz, Merkez İlçe, Pelitözü Mahallesi, Suluçayır Mevkii Gölpark Mesire Alanında bulunan, aşağıda niteliği, pafta/ada/parsel, aylık muhammen kira bedeli, ihale günü ve saati belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı D.İ.K.’ nun 45.  Maddesi gereğince Açık Teklif Usulüyle 10 (on) yıllığına kiraya verilecektir. İhale şartları ve ekleri mesai saatleri içerisinde Bilecik İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilecektir.

İhaleye katılabilmek için; 08/09/1983 tarihli 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı nakden veya teminat mektubu ile yatırmak şarttır. İsteklilerin İhaleye katılımında tanzim edilecek ihale dosyasında aranacak belgeler şunlardır;

1) Taşınmaz Mal Kiralama Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından İl Encümeni huzurunda imzalanmak zorundadır.)

2) Geçici Teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu

3) Gerçek kişiler için resimli nüfus cüzdanı fotokopisi veya sureti

4) Gerçek kişiler için yerleşim yeri belgesi

5) Gerçek kişi yerine vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza sirküsü.

6) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret  ve / veya Sanayi ve Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ( Tescil Belgesi ) ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri

7) Daha önce iç sularda faaliyet göstermiş olduğuna dair kamu kurumları ile imzalanmış sözleşme veya protokol

NİTELİĞİ

 

PAFTA /ADA/ PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ (M2)

 

KİRAYA VERİLECEK ALAN (M2)

 

AYLIK MUHAMMEN KİRA BEDELİ (TL)

 

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL)

 

İHALE TARİHİ

 

İHALE SAATİ

 

 

İHALE YERİ

TARLA

H23-C-09-C-2 / 256 / 27

10.810,72

7.290,98

10.000,00

36.000,00

02/05/2024

14:00

BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI SALONU

                                                                                                                                                                                                   İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın No ILN02020183