Mülkiyeti Bakanlığımıza ait olup tasarrufu İl Müdürlüğümüze bırakılan Merkez İstasyon Spor Salonunda bulunan 18 m2 kantin alanı Açık Teklif İhale Usulü ile 1 (bir) yıllığına kiralanacaktır.

1 - Kiralanacak yer                 :  Kantin (18,00 m2) (Merkez İstasyon Spor Salonu)

İhale Yeri                                 : Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonu (Ertuğrulgazi Mah. Stadyum Sok. No: 33/A Merkez/BİLECİK)

İhale Tarihi                                                        : 03/07/2024

İhale Saati                                                          : 11:00

Muhammen Bedel                                           : 35.640,00 TL.

Geçici Teminat Bedeli                                         :   1.069,20 TL. -            

Şartname Bedeli                                                   :      250,00 TL.

İhale dokümanları İl Müdürlüğümüz Destek Hizmetleri Biriminden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur

Şartname Bedeli T.C. Ziraat Bankası Bilecik Şubesi TR27 0001 0001 1838 7963 49 5017 IBAN nolu hesabına yatırılacak olup, şartname İl Müdürlüğümüzden (İşletmeler Biriminden) makbuz beyan edilerek alınacaktır.                

               İSTEKLİLER                                           

        (Gerçek Kişiler):

a-      İkametgâh,

b-      T.C. Kimlik belgesi fotokopisi,

c-      Savcılık belgesi,

d-      %3 oranında geçici teminat yatırma makbuzu.

e-Şartname satın alındığına dair makbuz

(Tüzel Kişiler):

a- SSK Borcu olmadığına dair belge,

b-      Vergi Borcu olmadığına dair belge,

c-      Tüzel kişiliğe ilişkin belgeler,(Ticaret sicil gazetesi, Ticaret odası belgesi)

d-      Ortakların savcılık belgeleri,

e-      %3 oranında geçici teminat yatırma makbuzu

f-       Şartname satın alındığına dair makbuz

İhaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.

Geçici Teminat T.C. Ziraat Bankası Bilecik Şubesi TR71 0001 0001 1838 7963 49 5001 IBAN nolu hesaba yatırılacaktır.

#ilangovtr Basın No ILN02049263