Aydın Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Beykoru Orman Parkının İşletme Hakkı Kiraya Verilecek.

Aydın Orman İşletme Müdürlüğü, Didim Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 678 No.lu bölme içerisinde kalan Beykoru Orman Parkının konaklamasız olarak işletme hakkının kiraya verilmesi işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile “Orman Parkları Yönetmeliğinin” in 10-c maddesi uyarınca Kapalı teklif (Artırma) usulü ile ihale edilecek.

Teklifler, 06 / 04 / 2023 Perşembe günü saat 10:59’ a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında, idarenin adresindeki İhale Komisyonu Başkanlığına teslim edilecek. Alındı numarası zarfın üzerine yazılacak. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan istekliye iade edilecek.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilecek. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılacak. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşması şart. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilip değerlendirmeye alınmayacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız