Mülkiyeti Bilecik Belediye Başkanlığına ait şehir merkezindeki AVM nitelikli ticari alanın satışı ile ilgili Bilecik Belediyesinden açıklama yapıldı. Bilecik'te 2017 yılında yıkılan Seven Pasajı'nın yerine yapılan ve satış süreci adeta yılan hikâyesine dönen AVM, yeniden ihaleye çıkıyor.

Bilecik Belediyesi tarafından 30 Mayıs Perşembe günü yapılacak ihale sürecine ilişkin ayrıntılar açıklandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yüzde 65.7’si tamamlanan muhtelif taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif (artırma) usulü ile ihale yeri ve süresi aşağıda belirtildiği şekilde ihale edilerek satışı yapılacaktır.

220 milyon + KDV muhammen bedelden ihale edilecek olan ve 6 milyon 600 bin TL geçici teminat bedeli olan taşınmaz için 30/05/2024 Perşembe günü saat 14:30’da Bilecik Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda ihale yapılacaktır.

7 bin 632. 84 natamam işyeri için ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler 1 sıra numaralı taşınmaz için 5.000,00- TL karşılığında ihale şartnamesini Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edebilirler.

İhaleye katılacakların ihale saatinden önce geçici teminat bedellerini T.C. Vakıflar Bankası Merkez / Bilecik Şubesi TR28 0001 5001 5800 7293 6061 72 numaralı Bilecik Belediyesi geçici teminat hesabına nakit olarak yatırdıklarına dair banka dekontu veya ihale tarihi itibariyle en az 90 gün süreli Banka Teminat Mektubu getirmeleri gerekmektedir.

İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER

Söz konusu AVM satışı için gerçek kişilerden şu belgeler istenmektedir.

a)              Nüfus Cüzdan Sureti,

b)              Tebligat için adres beyanı, (EK-1)

c)              Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğunu gösteren noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

d)              Şartnameyi satın aldığını belirten makbuzun aslı,

e)              Geçici teminatın yatırıldığına dair Banka dekontu veya Teminat Mektubu, geçici teminatlar Belediyemizin T.C. Vakıflar Bankası Bilecik Şubesindeki TR28 0001 5001 5800 7293 6061 72 numaralı geçici teminat hesabına ihalenin adı belirtilerek yatırılacaktır,

f)               Belediyeye borcu olmadığına dair borcu yoktur belgesi,

g)              (EK-2) ‘de yer alan İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname doldurularak teklif zarfının içine konulacaktır,

h)               (Ek-3) de sunulan ilgili AVM’ye ait projeye uygun olarak tamamlamayı kabul ve taahhüt ettiğini gösterir taahhütname teklif zarfı içine konulacaktır.

TÜZEK KİŞİLİKLİ İSTEKLİLERDEN İSE ŞU BELGELER TALEP EDİLMEKTEDİR:

a)              Kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından ihale yılı içinde alınmış belge,

b)             Tüzel kişilik adına teklif      vermeye          yetkili olduğunu        gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,

c)              Şirketin imza ve yetki sirküleri veya şirket adına ihaleye girecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekaletname,

d)             İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

e)              Şirket ya da şahıslardan istenen belgeler, asıl veya noter onaylı suretleri olması gerekmektedir.

Söz konusu satış işlemi için istekliler, Bilecik Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne başvurarak, detaylı bilgileri alabileceklerdir.”

Kaynak: KORKMAZ KESİK