İhale Kayıt Numarası

:

2024/704470

İşin Adı

:

1Bölge Müdürlüğü 11-12-15 Demiryolu Bakım Müdürlükleri Mıntıkasında Yapılacak 25 Adet Makas Ferşi İçin Hizmet Alımı

İhale Türü - Usulü

:

Hizmet Alımı - Açık İhale Usulü

1 - İdarenin

a) Adresi

:

1. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK KONTROL SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ Rasim Paşa Mah.Org Şahap GÜRLER Cad.No 57 Komisyon Bürosu Haydarpaşa - KADIKÖY / İSTANBUL 34716

b) Telefon ve faks numarası

:

2163488020-381 - 2164148740

c) Elektronik posta adresi

:

[email protected]

ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi

:

[email protected]

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Demiryolu Bakım Servis Müdürlüğü Ait 11- (İzmit 12 (Bilecik) -15 (Edirne ) Demiryolu Bakım Müdürlükleri mıntıkasında yapılacak Makas Ferşi için hizmet alımı yapılması işi Birim Fiyat cetvelindeki 2 Kalemden oluşan aşağıdali miktar ve tür; 1 Tcdd-Üst-6003 Makas Sökülmesi; Mtül 1271,84 2 Tcdd-Üst-6501/An Sapan yolu 50km/sa uygun sabit göbekli basit makasın ferşi (Termit Yapılması Hariç) Adet 25

b) Yapılacağı Yer

:

TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Demiryolu Bakım Servis Müdürlüğü Ait 11- (İzmit 12 (Bilecik) -15 (Edirne ) Demiryolu Bakım Müdürlükleri mıntıkasın

c) Süresi

:

İşyeri teslim ve işe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde Hizmet İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır. Yüklenici firma, yer teslim tarihinden itibaren idareye dilekçe ile iş program taslağını 15 gün içerisinde teslim edilecektir. Yer tesliminden itibaren 90 takvim günüdür.

3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:

a) Yapılacağı yer

:

TCDD 1.Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 1.(Asma Kat Oda H.Paşa /Kadıköy/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati

:

07.06.2024 - 14:30

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

Yukarıda belirtilen hizmet alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5- Tekliflerin TCDD 1. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK KONTROL SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ  Rasim Paşa Mah.Org Şahap GÜRLER Cad.No 57 Komisyon Bürosu Haydarpaşa - KADIKÖY / İSTANBUL  07.06.2024 Tarihine Saat 14:30 kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

İhale TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Gar Binası 1.Kat (Asma Kat) Haydarpaşa KADIKÖY /  İSTANBUL yapılacaktır.

İhale dokümanı Rasim Paşa Mah.Org Şahap GÜRLER Cad.No 57 Komisyon Bürosu Haydarpaşa - KADIKÖY / İSTANBUL  34716  görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup;

6- TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Muhasebe ve Finansman Servis Müdürlüğü Veznesi  HaydarPaşa / İSTANBUL 1.000,00 TL (KDV Dahil) yatırmak  veya TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Alıcı : IBAN:TR080001500158007293444639  hesabına İhale doküman bedeli yatırılmak şartıyla TCDD 1.Bölge Müdürlüğü İhale Komisyon Şefliğinden temin edilebilir.

7- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.   

8- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

#ilangovtr Basın No ILN02038986