banner716
banner401
banner422
Aralık ayının başında olduğumuz ve yeni yıla günler kala bazı konuları dile getirmek istedim. Bu konular hem meslektaşlarımızı, hem de Esnaf, Ticaret Erbabı ve Sanayicileri ilgilendirmektedir. Nedir bu Konular? Başlıklar halinde dile getirelim.

1- YAPILANDIRMA 1 AY UZATILDI,
Halk arasında Torba yasa diye tabir edilen “6552 sayılı iş kanunu ile bazı kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun” ile Bazı alacakların yeniden yapılandırılması 1 Aralık 2014 tarihinde sona ermekte idi. 30/11/2014 tarih ve 29191 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2014/7016 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Başvuru ve ödeme süreleri 1 ay uzatıldı. Son haftanın çok yoğun olduğu kurumlarda yapılandırma talepleri yapacak olanlar uzun süre beklemek zorunda kalmışlardı. Bu Uzatılan süre içersinde yapılandırma yapacak olanların bir an önce yapmaları son günlere bırakmamaları sıkışıklığı önleyecektir.
Yapılandırma kapsamına giren Borçlar; Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Belediyeler, Tedaş ve Kalkınma Ajanslarına olan borçlar için yapılabilmektedir.
Birçok kimse yapılandırmayı yapar yapmaz para ödeyeceğini zannediyor. Yapılandırma yapıldığı an da hemen para ödeme mecburiyeti yoktur. Ödeme günü yapılandırma için tanınan süre sonuna kadardır.

2- SANAYİ SİCİL BİLGİ SİSTEMİNE GİRİŞ YAPILMASI,
6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 2. Maddesi gereği, Sanayi İşletmelerinin Üretim Faaliyetlerine başladıktan sonra iki ay içinde Sanayi Sicil Bilgi Sistemi’ne kayıt olması zorunludur. Kayıt yapılan her işletme adına Sanayi Sicil Belgesi düzenlenir. Veriliş tarihi itibarıyla İki yılda bir vize yapılır. Sanayi işletmelerinin faaliyetlerine son vermeleri, ara vermeleri, yeniden üretime başlaması ve verilen bilgilerde değişiklik olması durumlarında bir ay içinde Bakanlığa (İl Müdürlüğüne) bilgi verilmesi zorunludur.
Sanayi İşletmeleri bir önceki yılla ilgili faaliyetlerinin yer aldığı Yıllık İşletme Cetvellerinin, Yıl Sonundan itibaren dört ay içinde Bakanlığa (İl Müdürlüğüne) vermek zorundadırlar.
Bu Yükümlülükleri yerine getirmeyen Sanayi İşletmeleri hakkında, Yapılan denetimlerde firma adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi görevli Personele ibraz etmeyenlere, idari para cezası uygulanacaktır.
Yukarıda bahsedilen konu Sanayi Sicili ile ilgili yasadan alınmıştır. Üretim yapan İşletmeler henüz Sanayi Siciline Kayıt Olmamış ise 31.12.2014 tarihine kadar sicil kayıtlarını yaptırabileceklerdir. Aksi Halde İdari Para Cezası uygulamasına maruz kalabileceklerdir.

3- BİLDİRİM MECBURİYETİ İLE İLGİLİ SGK İDARİ PARA CEZALARI;
Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SGK İl Müdürlüğünün Odamıza yazdığı 28/11/2014 tarih 54524439 sayılı yazıları ile “ Sigortalıların Başlangıcına ve Sonlandırılmasına ilişkin; Ticari Kazanç veya Serbest Meslek Kazancı nedeniyle Gerçek veya Basit Usulde gelir vergisi Mükellefi olanlar ile Şahıs Şirketlerinden Kollektif Şirket ortakları, Adi Komandit Şirketlerin Komandite ve Komanditer Ortakları ve Donanma iştiraki ortakları ile ilgili Vergi Dairelerinin,
Gelir Vergisinden Muaf olup Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olanlarla ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Müdürlüklerinin,
Anonim Şirketlerin Yönetim Kurulu Üyesi olan ortakları ile ilgili Şirket Yetkililerinin,
Sermaye Şirketlerinden Limited Şirket ortakları ile Sermayesi paylara bölünmüş Komandit Şirketlerin Komandite Ortakları ile İlgili Ticaret Sicil Müdürlüklerinin,
Köy ve Mahallesi Muhtarları iel ilgili İl ve İlçe Mülki Amirliklerinin,
6132 Saylı At Yarışları hakkında Kanuna tabi Jokey ve Antrenörlerin sigortalılıkları ile ilgili Türkiye Jokey Kulübünce,
5510 Sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 4 numaralı alt bendi kapsamında sigortalı olanların, Ziraat Odalarının bildirim yükümlülüğü bulunmaktadır.
5510 Sayılı Kanunun 8 be 9 maddeleri uyarında Sigortalılığın Başlangıcı ve Sonlandırılmasına ilişkin bildirim yükümlülüğü bulunan ve Yukarıda bahsedilen kişi, kurum ve Kuruluşlara, geçici 57. Madde uyarınca 11/12/2014 (dahil) tarihine kadar yerine getirilen bildirim yükümlülükleri kanuni süresinde yerine getirilmiş sayılarak İdari Para Cezası Uygulanmayacaktır.” denilmiştir.
Bu konular hakkında bilgi verme zorunda olanların bu tarihe kadar bildirimlerini yapmaları gerekmekte olduğunu hatırlatmak isteriz.

4-3568 Sayılı Meslek Yasamıza göre Meslek Mensubu olma yolunda adımı atacak olanların Staja Giriş Sınavına başvuru süresi 31.12.2014 olduğu, Bu konuda dönem ve zaman kaybetmemeleri ilk açısından ilgilenenlere de bir hatırlatma yapmak istedik.

5- Ayrıca Geçen Yıl Yerel Basında Yayımlanmış aşağıdaki yazımızın Yeni yıl ile ilgili Bölümünü de tekrar hatırlatmak istiyoruz.
YENİ YIL YAKLAŞIRKEN, YIL SONU İŞLEMLERİ, STOKLAR VE BELGE DÜZENİ

Aralık Ayı İçinde bulunduğumuz bu günlerde aşağıda Türk Ticaret Yasası ve Vergi Usul Kanunu ile ilgili birkaç konuyu paylaşmak istedim. Amaç; Müşterilerimizi yani Vergi Dairesi Mükelleflerini bilgilendirmek, uyarmak ve herhangi bir Cezai bir durumla karşı karşıya kalmalarının önüne geçmektir.
İsletmelerin bir yıllık faaliyeti sonucunda oluşacak mali tablolar, dönem sonunda yapılacak envanter ve değerleme işlemleri ile belirlenmektedir. İsletmelerin bir yıllık kar veya zararı ve bunun üzerinden ödenmesi gereken vergileri bu işlemlerle belirleneceğinden dönem sonu işlemleri ayrı bir öneme sahiptir.
Dönem sonu işlemleri, isletmeye dâhil mevcutların, alacakların ve borçların tespit edilmesi ve tespit edilen bu kıymetlerin değerleme işlemidir.

STOKLAR
Dönem sonunda isletmeler, her türlü maldan kaç tane, kaç kilo, kaç metre olduğunu belirleyerek envanter listelerine yazar. Satılmış ve muhasebeleştirilmiş ancak henüz müşteriye yollanmamış mallar ile emanet olarak isletmeye bırakılmış mallar varsa, bunlar envanter listelerine dahil edilmemelidir.

BELGE DÜZENLEME
213 sayılı V.U.K. da Fatura kullanma mecburiyeti ile ilgili maddede: “Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar kazancı basit usulde tespit edilenlerle, defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler: 1. Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara; 2. Serbest meslek erbabına;3. Kazançları basit usulde tesbit olunan tüccarlara (1) 4. Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere; 5. Vergiden muaf esnafa. Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlara da fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler.
Aynı Kanunun Madde 233 de Perakende satış vesikaları düzenlemesi ile ilgili olarak; ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışları ve yaptıkları işlerin bedelleri aşağıdaki vesikalardan herhangi biri ile tevsik olunur. 1. Perakende satış fişleri; 2. Makineli kasaların kayıt ruloları; 3. Giriş ve yolcu taşıma biletleri. Bu fiş ve biletler kopyalı iki nüsha olarak tanzim edilir ve bir nüshası müşteriye verilir. Makineli kasa kullanılıp da müşteriye fiş (makineli kasanın önceki fıkrada belirtilen malumatı ihtiva eden fişi) verilmemesi halinde, perakende satış fişi tanzimi ve müşteriye verilmesi mecburidir.” Denilmektedir.

Yine aynı Kanunun Madde 240 da Taşıma ve Otel İşletmelerine Ait Belgeler de ise; Taşıma işletmeleri ile otel, motel ve pansiyon gibi konaklama yerleri (Kazancı basit usulde tespit edilenler dahil) aşağıda yazılı belgeleri düzenlemek zorundadırlar.
Taşıma irsaliyeleri: Ücret karşılığında eşya nakleden bütün gerçek ve tüzelkişiler naklettikleri eşya için, sürücünün ad ve soyadı ve aracın plaka numarasını ihtiva eden ve seri ve sıra numarası dahilinde teselsül eden irsaliye kullanmak zorundadırlar. Bu irsaliyenin bir nüshası eşyayı taşıttırana, bir nüshası eşyayı taşıyan aracın sürücüsüne veya kaptanına verilir ve bir nüshası da taşımayı yapan nezdinde saklanır. Bu bent hükmü nakliye komisyoncuları ile acenteleri de kapsar.
Yolcu listeleri: şehirler arasında yapılan yolcu taşımalarında 233'üncü madde gereğince yolcu taşıma bileti kesmeye mecbur olan mükellefler, taşıtların her seferi için müteselsil seri ve sıra numaralı ve oturma yerlerini planlı şekilde gösteren iki nüsha yolcu listesi düzenlerler ve bu listenin bir nüshasını sefer sonuna kadar taşıtta ve diğer nüshasını işyerinde bulundururlar.
Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer Şekil ve usul hükümlerine uyulmaması hususunda yine 213 Sayılı V.U.K. da Verilmesi ve alınması icabeden fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzları, Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin verilmemesi, alınmaması veya düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi halinde; bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların her birine, her bir belge için 1.1.2013'den itibaren 190 –TL aşağı olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının % 10'u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir. Denilmiş olup belge düzenleme konusunda cezai yaptırımlar da açıkça belirtilmiştir.

Vergi Dairesi Mükelleflerinin yaptıkları Ticari ve Mesleki faaliyetlerinde belge düzenine mutlaka uymaları zorunludur.
Hazırlıklara şimdiden başlanıp 31 Aralık tarihi itibarıyla gerçek durumu yansıtan Envanterlerini çıkarmaları ve bunları Çalıştıkları Meslek Mensuplarımızla en kısa süre içinde paylaşmaları kendi menfaatleri icabıdır.
Hayırlı İşler Bol ve Bereketli Kazançlar dileği ile,

Süleyman KIRAL
Bilecik S.M.M.M. Odası Başkanı
 
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner524

banner92

banner714

banner679

banner620

banner390

banner510

banner503