banner566
banner401
banner422

T.C.ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞIBİLECİK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN
İLAN
T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
BİLECİK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN
    Müdürlüğümüz, Göksu Orman İşletme Şefliği 97,101 bölmelerde  bulunan   C tipi Mesire yeri kalan ve 2,1 Ha. alanı bulunan Gölbaşı Göleti  C tipi Mesire Yeri işletme hakkının 10 yıllık süre için kiraya verilmesi işi,  2886 Sayılı Devlet İhale Kanun ile bu kanunu hükümlerine göre hazırlanan “Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği” 29-a maddesi uyarınca Kapalı Teklif (Artırma) usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
    1. İDARENİN:
    a) Adresi:. Bilecik İli-81,36 Km.-Çerkeşliköyü 1,5 km.
    b) Telefon ve faks numarası: 0.228 212 11 37 - 0.228 212 12 91
    c) Elektronik posta adresi: Bilecikisl@ogm.gov.tr
    2. İHALEYE KONU MESİRE YERİNİN NİTELİĞİ, YERİ VE YÜZÖLÇÜMÜ:

                                                                                                                                                       İşletme
Niteliği            İli              İlçesi        Mahalle      Mevkii         Yüzölçümü            Muhdesatı                             Hakkı
                                                                                                                                                     Kira Süresi
Orman         Bilecik         Osmaneli                     97-101           2,1 Ha.                    -                               10 (on) Yıl
(Devletin                                                    no lu bölme
hüküm ve
tasarrufu
altındaki yer)

    3. İHALE KONUSU İŞİN:
    a) İşin Niteliği, Nev'i ve Miktarı(Fiziki)    : 1 Adet C Tipi Mesire Yeri ve Muhdesatı işletme hakkının, 5192 sayılı  kanunun  maddesi ile
                        değişik 6831 numaralı Orman Kanununun 17. Maddesi ile aynı kanunun 4.maddesi ile
                        değişik, 6831 Sayılı Orman Kanununun Ek 8.maddesi gereği kiraya verilmesi.
    a) Tahmin edilen ilk yıl işletme hakkı kira bedeli: 1.440,00 TL
    b) Geçici teminat miktarı            :    45,00 TL ( Tahmin edilen bedelin % 3'ü )
    4. İHALENİN:
    a) Yapılacağı yer             : Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü İdare binası
    b) Tarih ve saati                : 24/06/2015 - 14:30
    5. İSTEKLİLERİN İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE YETERLİK KRİTERLERİ İLE İSTENİLEN BELGELER:
    1- İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde ise T.C. kanunlarına göre Türkiye'de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak.
    2- Kanuni ikametgah sahibi olmak.
    3- Türkiye'de tebligat için adres göstermek.
    4- Mali durum bildirimi EK-1A) ve belgelerini vermek.Bankadan alınan belgelerin,işin adına alınmış olması şarttır.(EK-1B
    İsteklilerin,taahhüt konusu işe ait Göksu Gölbaşı C Tipi Orman İçi Dinlenme Yeri tesisi ve işletmeciliği işi);
    a)Toplam bedeli 1000.00 TL. (Bin Tl.) KULLANILMAMIŞ NAKİT KREDİSİ veya %50 fazlası Veya
    b)Toplam  bedeli 1000.00 TL. (Bin Tl.)
    c)KULLANILMAMIŞ BANKA TEMİNAT MEKTUBU KREDİSİ veya %50 fazlası
    d)Ortak girişimde pilot firmaları  ait nakit veya teminat mektubu kredi miktarları tam olarak ortak firmalara ait kredi
    e)Miktarları  ise % 50 oranında değerlendirilir.
    5- Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek:
    5-a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre, ticaret ve sanayi odası veya esnaf sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek.
    5-b) Tüzel kişi olması halinde; ticaret ve sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini getirmek.
    5-c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi, istekli şirket ise: Şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek.
    5-d) İhaleye katılmak isteyen anonim şirketler için Türk Ticaret Kanunu'nun 329. Maddesi, limited şirketler için 573. Maddesi  kapsamında olma şartı aranır.
    5-e) İsteklinin, ihaleye katılacağı konuda, turistik ve benzeri  amaçlı faaliyetler yapabileceğine dair Ticaret ve Sanayi Odası, Turizm İl Müdürlükleri ve ilgili Meslek Odalarından alacağı  sicil kaydı (Yeterlik İçin Puanlamaya Esas Kriterlerde Dikkate Alınacak belgelerden biridir.)
    6- İmza sirküleri vermek:
    6-a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri vermek.
    6-b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
    6-c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri getirmek.
    7- İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
    8- İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir). Ayrıca grubun bütün ortakları İDARE ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.
    9- Vergi dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge getirmek.
    10- İhale tarihinden en fazla 1 ay önceki tarih esas alınmak kaydı ile bağlı olduğu vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini vermek.
    11- İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna(SGK) borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini vermek.
    12- İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir).
    13- İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya noter tasdikli suretini vermek zorundadır.
    14-Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubu vermeleri,
    15-Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen geçici teminatı yatırmış olmaları şarttır.
    6. YETERLİK:
    a-İsteklilerin, İhaleye katılmaya yeterlik almak için Yukarda ki Belgelerden (14-15 hariç) Bilecik Orman İşletme  Müdürlüğü, İdarenin adresindeki ihale Komisyon Başkanlığına 10.10.2014 tarih saat 14:30'e kadar örnek dilekçe ile teslim etmek zorundadır.
    b- İhaleye katılabilmek için İstekilerin yeterlik puanlamasına esas kriterlerden  toplam 100 puan üzerinden en az  80 (seksen) puan alması şarttır.
    7. İHALEYE AİT ŞARTNAME VE EKLERİ(İHALE DOKÜMANI):
    İhale Şartnamesi ve ekleri(İhale dokümanı) idarenin adresindeki İhale Biriminde görülebilir ve 50,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların, İhale Şartnamesi ve eklerini( İhale dokümanı) satın almaları zorunludur. İstekliler, ihale dokümanının satış bedelini, Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü' nün veznesine ya da Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü' nün T.C. Ziraat Bankası Bilecik Şubesi'ndeki IBAN: TR 4800 0100 0118 38796492- 5001  numaralı hesabına yatıracaklardır.
    8. TEKLİFLERİN SUNULMA ŞEKLİ:
    8.1. Teklifler yazılı olarak yapılır.Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır.Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata  ait, Bursa Orman İşletme  Müdürlüğü, Döner Sermaye  Saymanlığı Birimi   alındı  makbuzu veya  banka teminat mektubu ile ihaleye katılabilme şartı olarak yeterlik belgesi ikinci zarfa (Dış zarf) konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya tüzel kişi unvanı, tebligata esas olarak göstereceği açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya kaşelenir/mühürlenir.
    8.2. Teklifler, 24/06/2015 Çarşamba günü saat 14:30 a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında, idarenin  adresindeki İhale Komisyonu Başkanlığına teslim edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.
    8.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz.
    8.4. İstekliler tekliflerini, “Tahmin edilen ilk yıl işletme hakkı kira bedeli” üzerinden artırma yapmak suretiyle vereceklerdir. Bu ihalede uygun bedel; Tahmin edilen ilk yıl işletme hakkı kira bedelinden aşağı olmamak üzere, teklif edilen bedellerin en yükseğidir.
    8.5. Komisyon başkanlığına verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.
    9. İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.
    İLAN OLUNUR.(B-230)
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner524

banner92

banner503

banner520

banner390

banner510