banner401
banner422

T.C. BİLECİK İCRA DAİRESİ 2019/45 TLMT.

T.C.

BİLECİK İCRA DAİRESİ 2019/45 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1       NO'LU TAŞINMAZIN:Özellikleri : Bi lecik ili Merkez ilçesi Selbükü Köyünde 2192 parselde kayıtlı 2.083,86 m2 tarla vasfındadır. Taşınmaz Selbükü köy yerleşim alanına 150 m mesafede, köy yoluna 120 m. mesafededir. Taşınmaz % 4-5 eğimli, hafif taşlı, toprak derinliği 30 cm civarındadır. Taşınmaz yoğun yerleşim alanı dışındadır. Taşınmazın yola cephesi bulârmtaktadır Devlet tarafından yapılmış sulama tesisi olmayıp, sulama imkanı bulunmayan kuru tarım arazisidir. Halihazırda taşınmaz üzerinde 40 adet 5-6 yaşlarında zeytin ağacı ve 2 adet 10-12 yaşlarında erik ağacı bulunmaktadır. Ağaç değeri; taşınmaz üzerinde bulunan 40 adet zeytin ağacı bedeli 40 x 50,00 =2.000,00 TL ve 2 adet erik ağacı değeri 2 x 75,00 TL = 150.00 TL olmak üzere toplam ağaç değeri 2.150,00 TL olarak hesaplanmıştır. Taşınmazın yukarıda açıklanan özellikleri. Köyün ekonomik durumu,.emsal alım-satım değerleri, parselin cepheleri, yüzölçümü, imar durumu, mevcut durumu, kullanım durumu, değer arttırıcı veya eksiltici özellikleri, emlak piyasasındaki olumlu veya olumsuz etkiler göz pnüne alınıp, karşılaştırma yapılarak, 2192 parsel sayılı taşınmazın Kıymet takdiri yapılan tarih itibari ile zeminin m2 birim değeri 10,00 TL/m2, toplam değeri: 10,00 TL/m2 x 2.083,86 m2= 20.838,60 TL olabileceği kanaatine varılmıştır. Taşınmazın değeri ağaç değeri ilave edildiğinde taşınmazın toplam değerinin 22.988,60 TL olacağı kanaatine varılmıştır.

Yüzölçümü          : 2.083,86 m2 Kıymeti : 22.988.60 TL KDV Oranı : % 18

Kaydındaki Şerhler : Güncel tapu kaydındaki gibidir.

1.      Satış Günü : 06/08/2019 günü 14:00 - 14:05 arası

2.      Satış Günü : 05/09/2019 günü 14:00 - 14:05 arası

Satış Yeri   : Bilecik Zabıta Müdürlüğü yanı Eski Kültür Sitesi Bilecik

2       NO’LU TAŞINMAZIN:Özellikleri : Bilecik İl, Merkez İlçe. 2190 Parsel. SELBÜKÜ Köyünde 1.123,30 m2 tarla vasfındadır. Taşınmaz Selbükü köy yerleşim alanı yakınında, köy yoluna 75 m. mesafededir. Taşınmaz % 7-8 eğimli, hafif taşlı, toprak derinliği 20 cm civarındadır. Taşınmaz yoğun yerleşim alanı dışındadır. Taşmmazın yola cephesi bulunmaktadır Devlet tarafından yapılmış sulama tesisi olmayıp, sulama imkanı bulunmayan kuru tarım arazisidir. Halihazırda ekilmemiş boş durumdadır. Taşınmazın yukarıda açıklanan özellikleri. Köyün ekonomik durumu, emsal alım-satım değerleri, parselin cepheleri, yüzölçümü, imar durumu, mevcut durumu, kullanım durumu, değer arttırıcı veya eksiltici özellikleri, emlak piyasasındaki olumlu veya olumsuz etkiler göz önüne alınıp, karşılaştırma yapılarak. 2190 parsel sayılı taşınmazın Kıymet takdiri yapılan tarih itibari ile zeminin m2 birim değeri 12,00 TL/m2, toplam değeri: 12,00 TL/m2 x 1.123,30 m2= 13.479,60 TL olabileceği kanaatine varılmıştır.

Yüzölçümü          : 1.123,30 m2 Kıymeti : 13.479,60 TL KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Güncel tapu kaydındaki gibidir.

1.      Satış Günü : 06/08/2019 günü 14:10 - 14:15 arası

2.      Satış Günü : 05/09/2019 günü 14:10 - 14:15 arası

Satış Yeri   : Biigcik Zabıta Müdürlüğü yanı Eski Kültür Sitesi Bilecik

3       NO'LU TAŞINMAZIN:Özellikleri : Bilecik İl, Merkez İlçe, 720 Parsel, SELBÜKÜ Köy, KAYAARDI Mevkii 2.800,00 m2 tarla vasfındadır. Taşınmaz Selbükü köyüne 500 m. mesafede. Selbükü-Örenköy köy yoluna 200 m. mesafededir. Taşınmaz % 7-8 eğimli, hafif taşlı, toprak derinliği 25 cm civarındadır. Taşınmaz yoğun yerleşim alanı dışındadır. Taşınmazın tarla yoluna cephesi bulunmaktadır Devlet tarafından yapılmış sulama tesisi olmayıp, sulama imkanı bulunmayan kuru tarım arazisidir. Halihazırda ekilmemiş boş durumdadır.Taşınmazın yukarıda

açıklanan özellikleri, Köyün ekonomik durumu, emsal alım-satım değerleri, parselin cepheleri, yüzölçümü, imar durumu, mevcut durumu, kullanım durumu, değer arttırıcı veya eksiltici özellikleri, emlak piyasasındaki olumlu veya olumsuz etkiler göz önüne alınıp, karşılaştırma yapılarak, 720 parsel sayılı taşınmazın Kıymet takdiri yapılan tarih itibari ile zeminin m2 birim değeri 8,00 TL/m2, toplam değeri: 8,00 TL/m2 x 2.800,00 m2= 22.400,00 TL olabileceği kanaatine varılmıştır.

Yüzölçümü          : 2.800 m2 Kıymeti : 22.400,00 TL KDV Oranı : % 18

Kaydındaki Şerhler : Güncel tapu kaydındaki gibidir.

1.      Satış Günü : 06/08/2019 günü 14:20 - 14:25 arası

2.      Satış Günü : 05/09/2019 günü 14:20 - 14:25 arası Satış, Yeri : Bilecik Zabıta Müdürlüğü yanı Eski Kültür Sitesi Bilecik

Satış şartları:

1-      Piyasada    sahte para olayının artması veIİK..nun 9.maddesi uyarınca teminat miktarı ihale anında veya öncesinde nakit olarak alınmayacak olup, dosya no ve t.c. numarası belirtilmek şartıyla Vakıfbank Bilecik şubesi 620001500158007290519699 nolu ibana yatırılması gerekmektedir.(&ynı doğrultuda bilecik icra hukuk mahkemesinin 20fT/11-19 e-k sayılı ihalenin feshi davası ret edilmiş ilamı mevcut olup.mahkemece nakit teminat alınmamasıda uygun bulunmuştur.)iik 114/2.maddesi ve aynı kanunun 124/1. madde hükümleri ve artırma tarzı satış esnasında resen değerlendirilecek ve duruma göre uyguianacaktır.kıymet takdiri-bilirkişi raporu/fiili haciz tarihi ile ihale arasındaki geçen zaman dikkate alındığında,satılan malda değişiklik varsa ihaleye katılanların bu değişikliği bilerek ve kabul ederek ihaleye girdiklerini peşinen kabul ederler ve ihaleye pey siirebilirler.herhangi bir değişiklikte müdürlüğümüzün hiçbir sorumluluğu yoktur, bakiye ihale bedelini ödemek için taşınırlarda 7 giin taşınmazlarda 10 güne kadar süre verilebilir, kdv ve damga vergisi ihale bedeli ile birlikte tahsil edilecektir.taşınmaz için aşağıda yazılan m2 miktarı ana taşınmazın tapu kaydındaki toplam m2 miktarı olup, satışa konu taşınmazın kullanım m2 yukarıda belirtilmiştir.

2-      ¡hale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale'olunur. Böyle fazla'bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

3-      Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satiş peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi. KDV. 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

4-      İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarım özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır: aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

5-      Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

7-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/45 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 12/06/2019

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner524

banner92

banner503

banner520

banner390

banner510

banner563