banner566
banner401
banner422

T.C. BİLECİK İCRA DAİRESİ 2019/23 TLMT.

T.C.

BİLECİK İCRA DAİRESİ 2019/23 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLAN!

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri.

1 NO'LU TA$INMAZlN:Öıdlikl<ri : Bilecik II. Merkez İlçe. 142 Ada. 97 Parsel. ÇAVUŞKÖY Mahalle'Köy. Göbetler Mevkii. Çavuşkö) Köyü 142 ada 9? Paısel. Bilecik ili Merkez ilçesi Çavuşköy Köyü Göbetler Mevkiinde 3 082.46 m'2 tarla vasfındadır. 1 aşınmaz Çavuşköy köyüne 2i5 km. meşalededir. Taşınmazın tarla yoluna cephesi bulunmamaktadır. Taşınmaz % 7-8 eğimli, çok hafif taşlı, toprak derinliği 25 cm civarındadır. Taşınmaz yoğun yerleşim alanı dışındadır. Taşınmazın yola cephesi bulunmamaktadır Devlet tarafından yapılmış sulama tesisi olmayıp, sulama imkanı bulunmayan kuru tarıın arazisidir. Halihazırda ekilmemiş boş durumdadır.TûŞinmazın yukarıda açıklanan Özellikleri. Köyilnekonomik durumu, emsal ulım-satım değerleri, parselin cepheleri. yüzölçümü. imar durumu, mevcut durumu, kullanım durumu, değer arttırıcı veya cksiltici özellikleri, emlak piyasasındaki olumlu veya olumsu/ etkiler yöz önüne alınıp, karşılaştırma yapılarak. 142 ada 97 parsel sayılı taşınmazın Kıymet takdiri yapılan tarih itibari ile ¿eminin nv2 birim değeri 6.00 TL>‘m2. Kipinin değen: 6.00 TL/m2 \ 3.082.4b m2= 18.494.76 Tl; olabileceği kanaatine varılmıştır.

YüzSIçümü         ;3.082.46 m2Ar*a Payı: |/l Kıymeti: 18.494.76 Tl. KDV Oranı : %l8

Kaydındaki Şerliler ; Güncel tapu kaydındaki gibidir

1.            Satış GUnli          : I l.'Oö'-O İ 9 ğiınli 15:00* 15:05 arası

2.            Satış Giin51        : 11/07/2019 günü. 15:00 15:05 anısı

Satış Yeri             : Bilecik Zabıta Müdürlüğü yanı Lski Kültür Sitesi BILF.CIK

2             NO'Ll T AŞI N M AZIN:ö/clliklcri : Bilecik İl. Merkez ilçe. 142 Ada. It>5 Parsel. ÇAVUŞKÖY Mahalle/Köy. Göbetler Mevkii. Çavuşköy Köyü 142 ada 105 Parsel: Hilccik ili Merkez ilçesi Çavuşköy Köyü Göbetler Mevkiinde 9.697,88 m2 tarla vasfındadır. (aşınmaz Çavuşköy köyüne 2.5 km mesafededir. Taşınmaz % 7-8 cûimli, hafif taşlı, toprak derinliği 20 cm civarındadır. Taşınmaz yoğun yerleşim alanı dışındadır. I aşınmazın iarla yoluna cephesi bulunmaktadır. Devlet tarafından yapılmış sulama tesisi olmayıp..sulama imkanı bulunmayan kuru tanm arazisidir. Halihazırda ekilmemiş boş durumdadır, t aşınmazın yukanda açıklanan özellikleri. Köyün ekonomik durumu, emsal alım-satım değerleri, parselin cepheleri, yüzölçümü, imar durumu, mevcut durumu, kullanım durumu, dcgcı arttırıcı veya eksiltici özellikleri, emlak piyasasındaki olumlu veya olumsuz clkilergö* önüne alınıp, karşılaştırma yupıiarak. 142 ada 105 parsel sayılı taşınmazın Kıymet takdiri yapılan tarih itibari ile zeminin m2 bîrim değeri 6.00 I UftGL toplam değeri: 6.001 L-'m2 x 9.697,88 m2- 58.187.281L olnbilcccği kanaatine varılmıştır. Yüzölçümü             : 9.697.88 nı2 Arsa Pavı :l/| Kıvmrti : 58.187.28TL KDV Oranı : 18 Kaydındaki Şerhler : Güncel tapu kaydınkadl gibidir.

1.            Satış Günü          : 11/06/2019 gfınü 15:10 - 1515 anısı

2.            Satış Günü : 11/07/2019 günü IS: 10• 15.15 arası

Satış Yeri             : Bilecik ¿abıta Müdürlüğü yanı I ski Kültür Sitesi BİLECİK

3             NOXU rAŞlıNMAZINÖzcIliklcri : Bilecik II. Merkez İlçe, 142 Ada. 106 Parsel ÇAVUŞKÖY Mahallc/K0y. Göbetler Mevkii, Çavuşköy Köyü 142 ada 106 Parsel Bilecik ılı Merkez ilçesi Çavuşköy Köyü Göbetler Mevkiinde 6.944,81 m2 tarla vasfındadır Taşınmaz Çavuşköy köyüne 2.5 km. mesafededir. Taşınmazın tarla yoluna cephesi bulunmamaktadır Taşınmaz % 7-8 eğimli, hafit taşlı, toprak derinliği 20 cm civaıındüdıı Taşınmaz softun yerleşim alanı dışındadır. I aşınmazın yola cephesi bulunmamaktadır Dev let tarafından s apılmış Milama te»İM olmayıp, sulama imkanı bulunmayan kuru tarım arazisidir. Halihazırda ekilmemiş boş durumdadır Taşınmazın yukanda açıklanan özellikleri. Köyün ekonomik durumu, emsal

üahm-satım değerleri, parselin cepheleri, yüzölçümü, imar durumu, mevcut durumu, kullanım dunımu. değer arttırıcı veya eksillici özellikleri, cınluk piyasasındaki olumlu veya olumsuz etkiler göz önüne alınıp, karşılaştırma yapılarak. 142 uda 106 parsel sayılı taşınmazın Kıyınci takdiri yapılan tarih itibari ile zeminin m2 birim değeri 6.00 Tl./m2, toplam değen: 6.00 TL/m2 s 6.944.81 m2= 41.668.86 IL olabileceği kıınaatıne vunlmıştır

PİYASADA SAHTE PARA OLAYININ ARTMASI VI IIK.NI/N 9.MADDESİ I»YARINCA Yüzölçümü       ; 6.944.81 m2 Arsa Payı : l/l Kıymeti : 41 668.86 II.KDV Oranı : %I8

Kaydındaki Şerhler : Güncel Tapu Kaydınduki gibidir.

I. Satış Günü      î 11/06/2019 günU 15:20- 15:25 arası

2.Satış Günü      : 11/07/2019 günü 15:20* 15:25arası

Satış Yeri             : Bilecik Zabıta Müdürlüğü yanı ('.ski Kültür Sitesi BİLECİK

SATIŞ ŞARTLARI :

I-Piyasada sahte para olayının artması ve iHcnıın 9,maddesi uyarınca teminat miktarı ihale anında veya iinccsinde nakit olarak alınmayacak olup.dusşa no ve l.c. numarası belirtilmek şartıyla vakılbank bilecik şubesi 62000150015800"290519699 unlu ıbana yatırılması gerckmeklcdir.(aynı doğrultuda bilcciV icra hukuk mahkemesinin 2017/11-19 e-k sayın ihalenin feshi davası ret edilmiş ilamı mevcut olup.mahkemcce nakit teminat alınmamasıda uygun bulunmuştur.)iik I !4 '2.maddesi ve aynı kanunun 1:24/1. madde hükümleri ve artırma tarzı satış esnasında resen değerlendirilecek ve dunıma göte uygulanacaktır.kıyıııct takdiri-bilırkişi raporu/fiili hacız tarih: ile ihale arasındaki geçen zaman dikkate alındığında-satılan malda değişiklik varsa ihaleye katılanların bu değişikliği bilerek V£ kabul ederek ihaleye girdiklerini peşinen kabul ederler ve ihaleye pey sürebilirler.herhangi bir derişiklikte müdürlüğümüzün hiçbir sorumluluğu yoktur, bakiye ihale bedelini ödemek için taşınırlarda 7 gün taşınmazlarda 10 güne kadar süre verilebilir, kdv ve damga vergisi ihale bedeli ile birlikte tahsil edilecektir.taşınmaz için aşağıda yazılan m2 ıniknın ana taşınmazın tapu kaydındaki toplam m2 miktarı olup, satışa konu taşınmazın kullanım m2 yukarıda belirtilmiştir.

1-            İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, anırma tarihinden önccki gün sonuna kadar esativ.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda tcklıl verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %5Ü sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ilıale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik onumda birinci anınUudun sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önccki glın sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu anırmada da mulm tahmin edilen değerin %50 sini, rilçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Bövlc fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşcccktir.

2-            Ahimıayıı iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20‘si oranında pcv akçesi vcsa bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Sauş peşin para iledir. ıılıcı isteğinde <10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi. KDV. 1/2 tapu hurcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden Ödenir.

3* İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (•I bu gayrimenkul üzerindeki haklarım özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarım dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paslaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve Mas kanununun üncü maddesi gereğince ihale feshedilir İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelim yatırmamak sureti ile ihalenin teshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile" son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer /ararlardan ve aynca temerrüt faizinden mütcscİMİcn mesul olacaklardır. İhale farkı ve temenüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, vana önccliklc teminat bedelinden alınacaktır.

5-            Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-            Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/23 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.29/04/2019

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner524

banner92

banner503

banner520

banner390

banner510