banner401
banner422

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

24.08.2017 İlan Önizleme
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Ilan/IlanDurum.aspx 1/2
Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri
İlan Süresi : 14
Yasal Kapsam : 13 b/2
İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 2. adım 117.120,00 - 234.251,00
Ortak Alım : Hayır
Sınır Değer : İhalenin yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısına kadar
Personele Dayalı : Hayır - 12.06.2015 tarihi ile devreye giren yönetmelik sonrası gelen ilanlarda sadece sınır değer bilgisi için anlam ifade etmektedir.
2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLECİK İLİ MERKEZ İLÇEDE TAŞIMALI İMAM HATİP ORTAOKULU VE ORTAÖĞRETİM
KAPSAMINDAKİ ÖĞRENCİLERE YEMEK HİZMETİ ALIM İŞİ
BİLECİK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bilecik İli Merkez İlçede Taşımalı İmam Hatip Ortaokulu ve Ortaöğretim kapsamındaki öğrencilere Yemek Hizmeti
Alım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda
yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2017/430223
1-İdarenin
a) Adresi : CUMHURİYET MAHALLESİ VALİLİK EK BİNASI BİLECİK CUMHURİYET CADDESİ 11100
BİLECİK MERKEZ/BİLECİK
b) Telefon ve faks numarası : 2282121486 - 2282123950
c) Elektronik Posta Adresi : butceyatirim11@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet
adresi
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 238 öğrenci için 168 iş gününde toplam 39984 öğün malzeme dahil sıcak öğle yemeği hizmet alımı işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : BİLECİK / Merkez İlçe
c) Süresi : İşe başlama tarihi 02.10.2017, işin bitiş tarihi 08.06.2018
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Cumhuriyet Mah.Valilik Ek Binası İl Milli Eğitim Müdürlüğü BİLECİK
b) Tarihi ve saati : 14.09.2017 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
Gıda Üretim İzin Belgesi veya İşletme Kayıt Belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu
gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret
Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve
sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart
forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu
iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
İstekli kayıtlı olduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odası yada esnaf ve sanatkarlar odası tarafından mevzuatına uygun en az teklif vereceği öğrenci sayısı
kadar tabildot/gün sıcak yemek sunabileceğine ilişkin Kapasite Raporunu teklif dosyasında sunacaklardır.
-İstekli yemek taşımaya uygun en az 3 (üç) adet panelvan tipi araç;kendi malı ise araçlara ait ruhsat fotokopileri,kiralık ise noter onaylı kira
sözleşmeleri ve araçlara ait ruhsat fotokopilerini teklif dosyasında sunacaklardır.
4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
-İstekli TSE Hizmet Yeterlilik Belgesini teklif dosyasında sunacaktır. -Kendi tesislerinde malzeme dahil yemek pişirme,dağıtımı ve sonrası hizmetler
işi ile ilgili geçerlilik süresini doldurmamış ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem Belgesini teklif dosyasında sunacaklardır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
24.08.2017 İlan Önizleme
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Ilan/IlanDurum.aspx 2/2
Benzer iş olarak; Her türlü gıda ve yemek hazırlanması, üretimi ve dağıtımı işi
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İl Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şubesi adresinden satın
alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri Bölümü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese
iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için
teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 i nci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner369

banner92

banner417

banner462

banner406

banner461

banner390

banner404