banner566
banner401
banner422

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Yasal Kapsam

:

13 b/3

İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet

:

3. adım 3.234.222,00 - 65.213.187,00

Yeterlik Kriterleri İçin Yaklaşık Maliyet

:

2. adım 6.521.318,70 - 32.606.593,50

İş Deneyimi İçin Yaklaşık Maliyet

:

1. adım ... - 130.426.374,00

Ortak Alım

:

Hayır

Sınır Değer

:

İhalenin yaklaşık maliyeti eşik değerin üçte birine kadar

E-İhale

:

Hayır


YAĞMUR SUYU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

BİLECİK BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yağmur Suyu Hattı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası

:

2020/96164

1-İdarenin

a) Adresi

:

ISTIKLAL MAHALLESI ERTUGRULGAZI CADDESI 7 11100 BİLECİK MERKEZ/BİLECİK

b) Telefon ve faks numarası

:

2282123252 - 2282121802

c) Elektronik Posta Adresi

:

fen@bilecik.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Yağmur Suyu Hattı Yapım İşi, 2995 metretül hat borulama ve 5000 ton asfalt serme sıkıştırma yapım işidir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Bilecik Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu İstiklal Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi No:7 Merkez/Bilecik

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 365 (üç yüz altmış beş) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Bilecik Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu İstiklal Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi No:7 Merkez/BİLECİK

b) Tarihi ve saati

:

18.03.2020 - 14:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler

Sıra Numarası

Makine Ekipman Cinsi

Makine Ekipman Sayısı

Model Yılı

Araç Özelliği

Kendi Malı Olma Zorunluluğu

1

İş Makinası

1

2017 Model ve Üstü

Kazıcı Yükleyici

Evet

2

Freze Makinesi

1

2012 Model ve Üstü

Asfalt Kazma

Evet

3

Finişer

1

2012 Model ve Üstü

Asfalt Serme

Evet

4

Yer Altı Radarı

1

250 MHZ

Evet

Aday ve istekliler de kendi malı olan tesisi,makine,teçhizat ve diğer ekipmanı: ruhsat,demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali mişavir (YMM) raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) raporu ile tesvik edeceklerdir.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN BENZER İŞLERE DAİR TEBLİĞİN (A) ALTYAPI İŞLERİNDEN IV. GRUP: İÇME-KULLANMA SUYU VE KANALİZASYON İŞLERİ İLE YAĞMURSUYU ALT YAPI İNŞAATI İŞLERİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Mimarlık


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

A. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.
A.1. Teklif fiyatı puanlaması
“Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde;
TP: Teklif puanı,
TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
TF: İsteklinin teklif fiyatı,
ifade eder.” Şeklinde,
A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması
“Kalite ve teknik değer niteliği puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

İş Kalemi

Puan

Çapı 400 mm, muflu beton boru döşenmesi (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)

1

Çapı 600 mm, muflu betonarme boru döşenmesi (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil, donatı bedeli hariç)

1

Çapı 800 mm, muflu betonarme boru döşenmesi (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil, donatı bedeli hariç)

1

Çapı 1000 mm, muflu betonarme boru döşenmesi (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil, donatı bedeli hariç)

3

Çapı 1800 mm, lamba zıvanalı betonarme boru döşenmesi (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil, donatı bedeli hariç)

5

Muayene bacası gövde bileziği ile baca teşkili
(H: 0,60 m İç çapı: 1,00 m Et kalınlığı: 0,15 m)

1

El ile her derinlikte yumuşak ve sert toprakta dar derin kazı yapılması (gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum, kil, siltli, kumlu ve gevşek kil, killi kum ve çakıl, kürekle atılabilen taşlı toprak ve benzeri zeminler)

1

Kazı malzemesinden makina ile hendek ve temel dolgusu yapılması

1

Çelik konstrüksiyon panolarla (krinks - verbau veya benzeri) iksa yapılması

1

Kanalizasyon inşaatlarında kullanılan sfero döküm, çerçeveli baca kapağının yerine konulması (İller Bankası, KNL-TP-30 Tip Projesine uygun boyut ve özelliklere sahip, 88 kg'lık)

1

Çapı 1000 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi ( Tip 7, boru bedeli ve nakli dahil)

1

Çapı 1800 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi ( Tip 7, boru bedeli ve nakli dahil)

2

Çapı 1200 mm'lik çelik boru ile yatay geçiş yapılması( Boru bedeli ve nakli dahil)

2

Çapı 2200 mm'lik çelik boru ile yatay geçiş yapılması ( Boru bedeli ve nakli dahil)

3

Kuyularda her cins zeminde ve derinlikte iksalı kazı yapılması

2

Boru ve Hazır Baca Menfez Nakli 1

1

Boru ve Hazır Baca Menfez Nakli 2

2

Asfalt kazıma makinası ile her cins bitümlü karışım kaplamaların kazılması

2

Büyük plent ünitesi ile 'Asfalt betonu kaplama', 'Rolled asfalt kaplama', 'Bitümlü makadam satıh tabakası', 'Karışımı plentmiks metoduyla hazırlanan bitümlü kaplamalar (Tip A-B-C satıh tabakası), 'Rolled asfalt temel tabakası', 'Asfalt makadam temel tabak

2

Makine ile patlayıcı madde kullanmadan her derinlik ve her genişlikte yumuşak kaya kazılması (Derin kazı)

2

32mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması

2

Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)

2

Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması

2

Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 3,001-10,000 kg/m² (10,000 kg/m² dahil)

3

Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması

2

8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)

1

Stabilize ve Kırmataş nakli (M= 17 km)

1

Şantiye sınırları dışına kamyonla kazı malze (M= 9 km)

2

Toplam

50

Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %70 - %130 aralığında (%70 ve %130 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %70 - %130 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır.
A.3. Toplam puan
Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.
A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli
Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,
ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,
TTP: İsteklinin toplam puanı,
ifade eder. “
B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; “Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.”


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar
Bilecik Belediye Başkanlığı Satınalma ve İhale Büro İstiklal Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi No:7 Merkez/BİLECİK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren
30 (otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


14.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.


 

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1.20

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner524

banner92

banner503

banner520

banner390

banner592