banner512
banner401
banner422
banner472

SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
TIBBİ CİHAZ, TIBBI DEMİRBAŞ VE DEMİRBAŞ SATIN ALINACAKTIR
BİLECİK KAMU HASTANE BİRLİĞİ
SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
    TIBBİ CİHAZ, TIBBI DEMİRBAŞ VE DEMİRBAŞ MAL alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
    İhale Kayıt Numarası        : 2013/112724
    1-İdarenin
    a) Adresi                : ERTUĞRULGAZİ MH. ESER SK. 11100 BİLECİK MERKEZ/BİLECİK
    b) Telefon ve faks numarası        : 2282100254 - 2282100252
    c) Elektronik Posta Adresi        : mustafa.yilmaz93@hotmail.com
    ç) İhale dokümanının görülebileceği
        internet adresi (varsa)        : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
    2-İhale konusu malın
    a) Niteliği, türü ve miktarı         : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu              Alımları Platformu) yer alan ihale
                     dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
    b) Teslim yerleri             : Yükleniciler uhdesinde kalan kalemler için teknik şartname bölümünde tesislerin ihtiyaç miktarlarının belirtildiği
                      listeye binaen Genel Sekreterliğimize bağlı tesislerimize teslim edeceklerdir. Teslim edilen mallara ait faturalar teslim
                      edilen kurum adına tanzim edilecektir. Ödemeler adına fatura tanzim edilen kurum tarafından yapılacaktır.
    c) Teslim tarihleri            : Sözleşmenin imzalanmasına mütakip herhangibir tebligata gerek kalmaksızın 30 gün içerisinde çalışır vaziyette mal
                       teslimi yapılacaktır.
    3- İhalenin
    a) Yapılacağı yer            : Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Bilecik İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği( Ertuğrulgazi mah.Eser sok.
                      BİLECİK)
    b) Tarihi ve saati            : 16.09.2013 - 14:00
    4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
    4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
    4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
    4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
    4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
    4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
    Tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin veya cihazların, aday veya isteklilerin T.C İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) kayıt veya bildirim yapması zorunludur. Aday veya isteklinin, teklif edilen ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna dair TİTUBB kayıt veya bildirimi ihale teklif dosyasında sunacaktır. Tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında olup olmadığı hakkında tereddüt oluşan ürünler için üreticinin veya ithalatçının yönetmelikler kapsamında olmadığına dair beyanı esas alınarak işlemler yürütülecektir.
    4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
    4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
    4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
    4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
    4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
    4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
    4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
    4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
    İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
    4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
    4.3.1. İş deneyim belgeleri:
    Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin işdeneyimini gösteren belgeler.
    4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
    a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
    b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
    c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
    İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
    a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
    b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
    c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
    ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
    f) Tıbbi cihaz üreticisi, OEM (Original Equipment Manafacturer – Orijinal Malzeme Üreticisi) tarzı ürün ürettirmek suretiyle üretici niteliğini kazanmış ise bu üretime ilişkin sözleşme,
    g) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
    4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
    Tıbbi cihazların teknik şartnamede belirtilen garanti süreleri geçerlidir. Süresi belirtilmeyen cihazların en az 2 yıl en garanti süresi olacaktır. Garanti kapsamında cihazların katologunda belirtilen periyotlarda (aylık, 3 aylık, 6 aylık) yedek parça dahil her türlü servis, bakım ve onarım hizmeti garanti kapsamındaki yetkili firma tarafından ücretsiz verilecek olup bu hizmet için aday veya isteklilerden kendi taahhütleri ile birlikte üretirici veya ithalatçı firmanın taahhütleri teklif dosyasında sunulacaktır.
    Yukarıda belirtilen hususlar tüm cihazlar için ayrı ayrı taahhüt edilecek ve teklif dosyasında komisyona sunulacaktır.
    Garanti süresi bitiminden sonrası ise yedek parça dahil ve hariç olmak üzere katologta belirtilen periyotlardaki servis bakım ve onarım hizmetlerinin fiyatları ayrı ayrı teklif dosyasında sunacaklardır.
    Garanti süresi bitiminden sonra teklif edilen cihaza ait tüm yedek parçalar ile ömürlü parçaların adını, kullanım ömrünü, garanti süresini ve fiyatını türk lirası veya döviz bazında vereceklerdir. Yedek parçalar ve ömürlü parçalar için teklif edilecek rayiç fiyatlar uygun olacak ve toplam cihaz bedelinin % 175 sini geçmeyecektir. İstekli tarafından listede belirtilmeyen yedek yada ömürlük parçalar ücretsiz değiştirecektir. Tüm cihazlar için ayrı ayrı taahhüt edilecek ve teklif dosyasında komisyona sunulacaktır.
    Tıbbi cihazların garanti süresinde ve bitiminden sonra yapılacak olan bakımlarda cihazların aktif faaliyet süresi en az % 95 olacaktır. Bu süreye                  ulaşılmaması halinde ulaşılmayan her süre için garanti ve bakım sürelerine iki kat süre eklenecektir. Bu durum istekililerce teklif dosyasında taahhüt                        edilecektir.
    4.3.4.
    4.3.4.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
    4.3.5. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
    Teklif edilen tıbbi cihaz ve demirbaşlara ait: bilgi, belge katolog ve resimler ihale teklif dosyasında sunulacaktır.
    İstekliler teklif ettikleri ürünlere ait tse'nin hizmet yeri yeterlilik belgesi veya sanayi ticaret bakanlığının satış sonrası hizmet yetelilik belgesini teklifte sunacaklardır.
    Tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamındaki cihazların veya ürünlerin kullanma kılavuzu ve etiket bilgileri, yönetmeliklere uygun olarak türkçe olacaktır.
    4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
    4.4.1.
    Kamu kuruluşlarına veya sağlık hizmeti sunan özel sağlık işletmelerine teşhis ve tedavi amaçlı tıbbı cihaz/tıbbı demirbaş/demirbaş ihaleleri benzer iş kabul edilecektir.
    5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
    6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. İhale sadece yerli isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif eden yerli istekliler lehine % 5 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
    7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
    7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası)karşılığı Bilecik İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sektereliği Merkezi Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir.
    7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
    8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Bilecik İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği( Ertuğrulgazi mah.Eser sok. BİLECİK) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
    9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
    Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
    10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
    11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
    12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.                                                                                                        (B-360) (23.08.2013)
banner506
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner369

banner92

banner504

banner503

banner402

banner406

banner509

banner483

banner390

banner404

banner510