banner401
banner422
banner472

PAZARYERİ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİNDE B TİPİ ORMAN YOLU
PAZARYERİ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİNDE B TİPİ ORMAN YOLU
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BİLECİK DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
    Pazaryeri Orman İşletme Şefliğinde B Tipi Orman Yolu yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
    İhale Kayıt Numarası    :2013/56776
    1-İdarenin
    a) Adresi        :ERTUGRULGAZI MAHALLESI ERTUGRULGAZI CADDESI 4 11100 BİLECİK
                MERKEZ/BİLECİK
    b) Telefon ve faks numarası    : 2282121137 - 2282121291
    c) Elektronik Posta Adresi    : bilecikisl@ogm.gov.tr
    ç) İhale dokümanının
    görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
    2-İhale konusu yapım işinin
    a) Niteliği, türü ve miktarı     : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu
                Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden
                ulaşılabilir.
    b) Yapılacağı yer        : Pazaryeri Orman İşletme Şefliği 419 ve 420 kodlu orman yolları
    c) İşe başlama tarihi    : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde yer teslimi yapılarak işe
                başlanacaktır.
    ç) İşin süresi        :Yer tesliminden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.
    3- İhalenin
    a) Yapılacağı yer        :Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü (Ertuğrulgazi Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi No:4
                BİLECİK)
    b) Tarihi ve saati        :17.05.2013 - 10:00
    4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
    4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
    4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
    4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
    4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
    4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
    4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
    4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
    4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
    4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
    4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
    4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
    4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
    İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
    4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
    4.3.1. İş deneyim belgeleri:
    Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 60 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
    4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
    1-Bir adet ekskavatör(En az 130 Hp kırıcı özellikli)
    2-Bir adet dozer,
    3-Bir adet greyder ve yapım için gerekli diğer ekipmanlar ile makinelerin
sahiplik belgelerinin asılları veya noterden tasdikli veya idarece tasdik edilmiş
fotokopileri , ya da araçlar kiralanmış ise noterde yapılmış ihalenin yapıldığı tarihi de
kapsayacak en az bir yıllık kira sözleşmeleri
    4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
    4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
    1-Orman yollarında yol yapım işi
    2-Yapım İşleri İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Ait Tebliğde yer alan A/ V Grubu işler.
    4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Orman Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliğidir
    5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
    6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
    7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
    7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası)karşılığı Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü (Ertuğrulgazi Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi No:4 BİLECİK adresinden satın alınabilir.
    7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
    8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü (Ertuğrulgazi Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi No:4 BİLECİK) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
    9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
    Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
    10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
    11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 65 (altmışbeş) takvim günüdür.
    12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
    13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2                             (B - 174)
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner369

banner484

banner92

banner417

banner402

banner406

banner483

banner390

banner404