banner566
banner401
banner422

KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-14.BÖLGE BURSA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İKN

:

2020/136932

1-İdarenin

a) Adı

:

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-14.BÖLGE BURSA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

152 EVLER MAH. ANKARA YOLU CAD. No:286 16330 DUAÇINARI YILDIRIM/BURSA

c) Telefon ve faks numarası

:

2242816000 - 2242816083

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı

:

144 (Bilecik) Şube Şefliği Devlet Ve İl Yolları İçin Agrega Temini, Nakli Ve Figüresi İle Üstyapı Ve Sanat Yapıları İşleri Yapım İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

37.500 M3 Malzeme İle Üstyapı ve Sanat Yapıları İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

144. (Bilecik) Şube Şefliği Devlet Ve İl Yolları

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yer tesliminden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

03.04.2020 - 14:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Karayolları 14.Bölge Müdürlüğü - İhale Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler

KENDİ MALI MAKİNE PARKI ARANACAKTIR.

2 Adet Damperli Kamyon veya Damperli Çekici (Asgari 2010 model)

1-İsteklinin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir ve mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Bu belgelerin ihale ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması şartı aranacaktır.

2-Tevsik işleminin aslına uygunluğu noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunularak yapılması halinde, örnek çıkarma işleminin ilan veya davet tarihinden sonra yapılmış olması zorunludur.

3-Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş tesis, makine, teçhizat ve ekipmanın, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

A/V Grubu (Altyapı+Üstyapı)

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 50

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami Oran

Fiyat Dışı Unsur Puanı

HER DERİNLİKTE HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE KURUDA VEYA SU ALTINDA "KUTU MENFEZ, GİDO, MAHMUZ, TAŞ DOLGU,TAHKİMAT İŞLERİ TEMELLERİ İLE MENFEZ BÜZÜ KAFA HENDEĞİ VE BİLUMUM KANALLARIN DAR DERİVASYON ŞEKLİNDEKİ KISIMLARI TEMELLERİNİN"KAZILMASI , KAZI MALZEMESİNİN DEPOYA NAKLİ VE SERİLMESİ

1%

2%

0,5

HER DERİNLİKTE HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE KURUDA VEYA SU ALTINDA "DRENNAJ ,KANALİZASYON HENDEĞİ VE DUVAR " TEMELLERİNİN KAZILMASI, KAZI MALZEMESİNİN DEPOYA NAKLİ VE SERİLMESİ

1%

2%

0,5

OCAK TAŞI İLE MOLOZ TAŞ DUVAR İNŞAATI (ÇİMENTOSU ,AGREGASI İLE TAŞIN OCAKTAN TEMİN EDİLMESİ VE İŞ BAŞINA NAKLEDİLMELERİ DAHİL)

19%

29%

13

KUTU MENFEZLERDE KURUDA VEYA SU DA KIRMA TAŞ AGREGA' DAN BETON SANTRALİ İLE ÜRETİLMİŞ , İŞ YERİNE TAŞINMIŞ ,SIKIŞTIRILMIŞ HER DOZDA ( C 30/37 ) DEMİRLİ BETON İNŞAATI

8%

12%

5

BETONARME İÇİN Q5- Q32 ARASI NERVÜRLÜ ÇELİK TEMİNİ VE İŞÇİLİĞİ ( TEMİNİ, NAKLİ VE İŞÇİLİĞİ DAHİL )

6%

8%

4

Q 100 LÜK PREFABRİK ÖZEL BETON BÜZ İMALİ, NAKLİ, DÖŞENMESİ ( Menfez için, cidar kalınlığı 13 cm )

1%

2%

0,5

ELENMİŞ MALZEME İLE SANAT YAPILARI VE KÖPRÜ TEMEL TABANINA, BETON YOL VE TRETUVAR ALTLARINA KUM, ÇAKIL TABAKASI SERİLMESİ VE DRENAJ HENDEKLERİ İLE HER TÜRLÜ BÜZ YANLARINA KUM, ÇAKIL DOLGU YAPILMASI ( MALZEMENİN TEMİNİ, İŞYERİNE NAKLİ DAHİL )

2%

3%

1,5

HER TÜRLÜ HENDEK VE KANALLARIN BETON İLE KAPLANMASI İÇİN KIRMA TAŞ AGREGA' DAN BETON SANTRALİ İLE ÜRETİLMİŞ , İŞ YERİNE TAŞINMIŞ ,SIKIŞTIRILMIŞ C 30/37 DEMİRSİZ BETON İNŞAATI

3%

5%

2

Q40 LIK KORUGE BORU TEMİNİ, NAKLİ VE YERİNE DÖŞENMESİ

1%

2%

0,5

ÇAPI 800 mm, ÇELİK BORUNUN YÖNLENDİRİLEBİLİR YATAY SONDAJ YÖNTEMİ İLE ZEMİN ALTINDAN GEÇİRİLMESİ (BORU TEMİNİ, NAKLİ VE İŞÇİLİĞİ DAHİL)

2%

3%

1,5

OCAK TAŞINDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ MALZEME İLE ALT TEMEL YAPILMASI ( TEMİNİ, TAŞINMASI ,YOLDA FİGÜRE EDİLMESİ, SERİLMESİ, SULANMASI, GEREKLİ SUYUN TAŞINMASI VE SIKIŞTIRILMASI DAHİL)

4%

6%

3

OCAK TAŞINDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ 1 " lik MALZEME İLE TEMEL YAPILMASI ( TEMİNİ, TAŞINMASI ,YOLDA FİGÜRE EDİLMESİ, SERİLMESİ, SULANMASI, GEREKLİ SUYUN TAŞINMASI VE SIKIŞTIRILMASI DAHİL)

3%

5%

2

OCAK TAŞINDAN İSTENİLEN TİPLERDE KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ ASFALT MICIRI TEMİNİ ( MICIRIN TEMİNİ, YIKANMASI ,TAŞINMASI ,İDARENİN GÖSTERECEĞİ YERLERDE FİGÜRE EDİLMESİ DAHİL)

13%

19%

9

OCAK TAŞINDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ 0 - 19 MM (3/4") LİK TEMEL MALZEMESİ TEMİNİ VE NAKLİ.

9%

14%

6

OCAK TAŞINDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 2 - 6,35 MM'LİK TUZ KARIŞIM AGREGASI TEMİNİ VE NAKLİ.

2%

3%

1

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren
180 (yüz seksen) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Kamu İhale Genel Tebliğinin ?Sınır Değer Tespiti ve Aşırı Düşük Teklifler? başlıklı 45.maddesinin; 45.1.1.2. alt bendi gereğince, Sınır Değer Katsayısının Altyapı İşlerinde N= 1,00 olarak uygulanması, Resmi Gazetenin 4 Aralık 2015 tarihli ve 29552 sayılı nüshasında yayınlanarak 4 Aralık 2015 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner524

banner92

banner503

banner520

banner620

banner390

banner592

banner510