banner401
banner467

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PAZARLAR (KÜTAHYA) İÇME VE KULLANMA AMAÇLI SONDAJ KUYUSU YAPIM İŞİ VE BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ ÇALTI JTE-11/025 NUMARALI JEOTERMAL SONDAJ KUYUSUNUN TEMİZLEME VE BORULAMA İŞİ
İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
    Pazarlar (Kütahya) İçme ve Kullanma Amaçlı Sondaj Kuyusu Yapım İşi ve Bilecik İl Özel İdaresi Çaltı JTE-11/025 Numaralı Jeotermal Sondaj Kuyusunun Temizleme ve Borulama İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
    İhale Kayıt Numarası        :2013/76602
    1-İdarenin
    a) Adresi            :ATATÜRK BULVARI 21 06053 OPERA ALTINDAĞ/ANKARA
    b) Telefon ve faks numarası    :3125087702 - 3125087799
    c) Elektronik Posta Adresi    :oguzhany@ilbank.gov.tr
    ç) İhale dokümanının
    görülebileceği internet adresi     :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
    2-İhale konusu yapım işinin
    a) Niteliği, türü ve miktarı     :İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP'ta
                    (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde
                    bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
    b) Yapılacağı yer    :Pazarlar (Kütahya)- Çaltı (Bilecik)
    c) İşe başlama tarihi    :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde yer teslimi yapılarak
                işe başlanacaktır.
    ç) İşin süresi        :Yer tesliminden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür.
    3- İhalenin
    a) Yapılacağı yer    :İller Bankası A.Ş İhale Dairesi Başkanlığı 11.Kat Toplantı Salonu - Atatürk
                Bulvarı No:21 (06053) Opera / ANKARA
    b) Tarihi ve saati    :    04.07.2013 - 10:00
    4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
    4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
    4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
    4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
    4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
    4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
    4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
    4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
    4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
    4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
    4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
    4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
    4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
    İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
    4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
    4.3.1. İş deneyim belgeleri:
    Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen
bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
    4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
    4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
    a) 11.06.2011 tarih 27961 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan“Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği”nde yer alan AIV Grup işler veya her türlü "İçme ve kullanma suyu sondajları, Jeotermal sondajlar, Petrol Sondajları" işidir.
    b) İhale konusu iş ve/veya işlere ilişkin iş deneyim belgeleri sunulabileceği gibi ihale konusu işi de içeren iş deneyim belgelerinin de sunulabilecektir.
    İhale konusu işe ilişkin iş deneyim belgesi yerine ihale konusu işi de içeren bir iş deneyim belgesi sunulduğu ve ihale konusu iş tutarının iş deneyim belgesi üzerinden tespit edilemediği hallerde, ihale konusu iş tutarının tespit edilebileceği bilgi ve belgelerin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.
    c) Birden fazla gruptan işleri içeren iş deneyim belgelerinde, ihale konusu işe benzer nitelikteki işler değerlendirmeye alınır.
    4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
    Jeoloji Mühendisliği ve Petrol Mühendisliği
    5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
    6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
    7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
    7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası)karşılığı İller Bankası A.Ş İhale Dairesi Başkanlığı 10. Kat 1005 nolu Oda (İller Bankası A.Ş. Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına ihale doküman bedeli yatırılarak, makbuz karşılığında satın alınacaktır.) - Atatürk Bulvarı No:21 (06053) Opera / ANKARA adresinden satın alınabilir.
    7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
    8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İller Bankası A.Ş - Atatürk Bulvarı No:21 (06053) Opera / ANKARA Gelen Evrak Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
    9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
    Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
    10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
    11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.
    12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
    13. Diğer hususlar:
    İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1                    (B-250)
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner369

banner92

banner417

banner466

banner406

banner461

banner390

banner404