banner401
banner422
banner472

İHALE İLANI

(Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi BaĢkanlığı) 1- AĢağıda niteliği, tahmini bedeli, ihale günü ve saati belirtilen iĢ; 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile muhammen bedelden artırım yapılarak ihale edilecektir. 2- Ġhale aĢağıda belirtilen gün ve saatlerde Üniversitemiz Merkez Kampüsü Rektörlük binası toplantı salonunda yapılacaktır. 3- Ġhale dokümanı, mesai saatleri içinde Sağlık Kültür ve Spor Dairesi BaĢkanlığında görülebilir. Ġhaleye katılacak istekliler, ihaleye girecekleri iĢin adını belirterek Bilecik ġeyh Edebali Üniversitesi Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığının T.C. Ziraat Bankası Bilecik ġubesindeki TR39 0001 0001 1848 3433 4750 01 nolu hesabına 100,00.-TL ihale dokümanı bedelini yatırıldığını gösteren makbuz karĢılığında Ġhale Dokümanını satın almaları zorunludur. Kiralama Bedeline KDV dâhil değildir. 4- Ġstekliler Ģartnameye göre hazırlayacakları yeterlik belgelerini ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karĢılığında Sağlık Kültür ve Spor Dairesi BaĢkanlığı Mali Hizmetler ġube Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. 5- Üniversitemiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde serbesttir. 6- Ġsteklilerin ihaleye katılabilmesi için gerekli belgeler; A- Kanuni ikametgâh sahibi olmak (Adres Belgilerini gösterir belge), Tebligat için adres beyanı, ayrıca telefon, varsa faks numarası ile elektronik posta adresi, B- Adli Sicil Kaydı Belgesi vermesi, C- 2018 yılına ait Bilecik Ġli veya Ġlçelerine ait Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası kaydı bulunması belgesinin aslını vermesi, D- Ġmza sirküleri vermesi, E- Ġstekliler adına vekaleten iĢtirak edenin 2018 yılı tarihli vekaletnamenin aslını veya noter tasdikli sureti ile imza beyannamesinin aslı veya noter tasdikli suretini vermesi, F- Ġhaleye katılan kiĢilerin bağlı bulundukları vergi dairelerinden alacakları vergi mükellefi olduklarına dair belge vermesi, vergi levhasının noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüĢtür imzalı fotokopisi, G- Ġstekliler ihaleden önce muhammen bedelin %3’u oranında geçici nakit teminat tutarının Bilecik ġeyh Edebali Üniversitesi Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığına ait T.C. ZĠRAAT BANKASI BĠLECĠK ġUBESĠ TR390001000118483433475001 numaralı hesabına yatırdığına dair makbuz veya banka teminat mektubu vermesi, H- Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde, uygun ortak giriĢim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleĢmesini vermesi, I- Ġdari Ģartnamenin 7'nci maddesinde yazılı esaslara göre hazırlayacağı ihale dosyasını vermesi, Ġ- Ġsteklilerin Kantin/Kafeterya Ġhalesi için Bilecik Ġli veya Ġlçelerine kayıtlı Kafeterya veya Kantin iĢleticisi iĢlerinden birisine ait güncel Ruhsat ile Gıda Üretim Ġzni (ĠĢletme Kayıt Belgesi) sahip olması ve bunu belgelemesi, J- Ġsteklilerin Kırtasiye Ġhalesi için Bilecik Ġli veya Ġlçelerine kayıtlı Kırtasiye iĢleticisi iĢine ait güncel Ruhsata sahip olması ve bunu belgelemesi, K- Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihi itibariyle kesinleĢmiĢ Vergi borcu olmadığına dair Taahhütname, (Vergi Borcu Yoktur belgesinin aslı SözleĢme esnasında istenecektir.) L- Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihi itibariyle kesinleĢmiĢ Sosyal Güvenlik Prim borcu olmadığına dair Taahhütname, (SGK Borcu Yoktur belgesinin aslı SözleĢme esnasında istenecektir.) M- Yukarıdaki belgelerden herhangi birini ibraz etmeyen isteklilerin dosyaları değerlendirmeye tabi tutulmadan ihale dıĢı bırakılır, N- Mevcut Kantin/Kafeterya/Kırtasiye de bulunan demirbaĢı Üniversite Takdir Komisyonu tarafından tespit olunan değer üzerinden devir alacağına dair Taahhütname. O- Ġstenen belgeler 2018 tarihli olacaktır. (Asıl, E-Devlet Barkodlu veya Noter Tasdikli) İşin Adı: Tahmini Bedeli: (Yıllık Peşin) Geçici Teminat %3 İhale Gün ve Saati: A-B Blok Kantin ve Dekanlık 70.000,00.-TL 3.135,00.-TL 06 / 08 / 2018 10:00 Çay Ocağı 245 m2 Kiralanması ĠĢi Pazaryeri Meslek Yüksekokulu 4.200,00.-TL 126,00.-TL 06 / 08 / 2018 11:30 100 m2 Kantin Kiralanması ĠĢi Osmaneli Meslek Yüksekokulu 11.000,00.-TL 330,00.-TL 06 / 08 / 2018 14:00 175 m2 Kantin Kiralanması ĠĢi Söğüt Meslek Yüksekokulu 9.375,00.-TL 281,25.-TL 06 / 08 / 2018 16:00 20 m2 Kırtasiye Kiralanması ĠĢi

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner369

banner92

banner504

banner503

banner517

banner402

banner406

banner509

banner515

banner390

banner404

banner510