banner566
banner401
banner422

ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LABORATUVARI MALZEME VE EKİPMAN SATIN ALINACAKTIR

Endüstriyel Kontrol Sistemleri Laboratuvarı Malzeme ve Ekipman alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                         : 2019/725818

1-İdarenin

a) Adresi                                                      : ERTUĞRULGAZİ MAH ERTUĞRUL SOK 2 11040 BİLECİK

MERKEZ/BİLECİK

b) Telefon ve faks numarası               : 2282121027 - 2282125558

c) Elektronik Posta Adresi                  : 130525@meb.gov.tr

ç) İhale dokümanının                             : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

görülebileceği internet adresi

(varsa)

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                  : Endüstriyel Kontrol Sistemleri Laboratuvarı Malzeme ve Ekipmanları

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                                             : Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, C blok üst kat Endüstriyel

Kontrol Sistemleri laboratuvarı. Ertuğrul Gazi mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi No:22 Merkez / BİLECİK TÜRKİYE

c) Teslim tarihi                                          : Sözleşme konusu işler ve mallar işe başlama tarihinden itibaren

30(otuz) takvim gününde eksiksiz olarak teslim edilip kurulumları yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                                      : Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ertuğrul Gazi mahallesi

Ertuğrul Gazi Caddesi No:22 Merkez / BİLECİK / TÜRKİYE

b) Tarihi ve saati                                      : 06.02.2020 - 14:00

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

 1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

 1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

 1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

 1. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 1. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

 1. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Ortak/IhaleArama/index.html                                                                                                                                           1/3

10.01.2020                                                                                     İhale Arama - EKAP (Kamu İhale Kurumu)

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

 1. İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

 1. Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

 1. Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

 1. İstekli adına düzenlenmiş Sanayi Sicil Belgesi

 1. İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş Kapasite Raporu

 1. İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş İmalat Yeterlilik Belgesi

 1. Yetkili satıcılığı veya imalat yetki belgesi

 1. İsteklinin adına veya ünvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi

6 İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler

4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Yüklenici, malzeme temini için en az 10 yıl parça temini garantisi verecektir.

Yüklenici tarafından temin edilecek tüm malzemeler ve yapılacak tüm işlerin garanti süresi en az 2 yıl olacaktır

Laboratuvarın kurulumu :Yüklenici tarafından laboratuvarın elektrik alt yapısı yaptırılacak, bilgisayarlar arası(gigabit haberleşmeyi destekleyecek şekilde) ve cihazlar arası haberleşme için gerekli ağ ve kablolama işlemleri yapılacak ve tüm eğitim setleri kurulmuş ve çalışır vaziyette , tüm bilgisayarlara gerekli lisanslı yazılımlar(işletim sistemi yazılımı, tüm makine ve ekipmanların kurulumu ve kullanımında kullanılan program ve lisansları) yüklenmiş olarak idareye teslim edilecektir. Ayrıca bu yazılım ve lisansları harici disk ile yedekleme ve geri yükleme işlemleri için verilecektir. Bu işlemler için yüklenici tarafından herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Sisteme yönelik olarak hazırlanmış tüm dokümantasyon Türkçe ve/veya İngilizce olarak firma tarafından sistem ile birlikte teslim edilecektir.

İstekliler teklif ettikleri mallar ile ilgili olarak daha önce kurulumu yaptıkları laboratuar/atölye vb. yerlerin bilgisayar ortamında sunumunu gerçekleştirecek olup Meslek tecrübesi istenecektir. Sunum CD’si ihale dosyasına eklenecektir.

İstekliler ürünlerin kataloglarını teklif dosyasında sunacaktır. Katalog sunan istekliler hangi ürünü teklif ettiklerini katalog üzerinde işaretleyeceklerdir. İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin marka, model, menşei vb. bilgilerini tekliflerinde belirteceklerdir. İstekliler, teklif ettikleri ürünler hakkında ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogları, prospektüsleri, fotoğrafları vb. tanıtım materyallerini ve referans listelerini tekliflerine ekleyeceklerdir.

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Ortak/IhaleArama/index.html                                                                                                                                           2/3

10.01.2020                                                                                     İhale Arama - EKAP (Kamu İhale Kurumu)

Teknik şartnameye uygun olmayan katalog sunan istekliler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Elektrik ve Elektronik, Mekatronik, Otomasyon konularından herhangi birinde "laboratuvar veya eğitim amaçlı" yapılan satışlar benzer işlerdir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

 1. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ertuğrul Gazi mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi No:22 Merkez / BİLECİK / TÜRKİYE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 1. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 1. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

 1. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 1. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

 1. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner524

banner92

banner503

banner520

banner620

banner390

banner510