banner401
banner422

DEMİR YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

DEMİR YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

 T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) YHT BÖLGE

 MÜDÜRLÜĞÜ

Tünel 19 Doğu, Tünel 20 Doğu ve Batı, Tünel 21 Doğu Girişlerinde Bulunan Riskli Kaya Kütlelerine Karşı Önleyici Bariyer Yapımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası :2019/261210

1-İdarenin

a)Adresi: YHT Bölge Müdürlüğü, Eti Mahllesi, Celal Bayar Bulvarı No:78, ATG AVM 1.Kat ÇANKAYA/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası: 3123090515/75392-3123090575

c) Elektronik Posta Adresi:muratkaya4@tcdd.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi:  https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı: 3 Adet Tünel Girişlerinde Bulunan Riskli Kaya Kütlelerine Karşı Önleyici Bariyer          Yapımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer: Bilecik

c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.

 3-İhalenin

a)Yapılacağı yer: YHT Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu, Eti Mahallesi Celal Bayar Bulvarı No:78, ATG AVM 2. Kat, Çankaya/Ankara

b)Tarihi ve saati: 25.06.2019 -14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.        İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2.     Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları iie tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3.     Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.     Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1,5lhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2.        Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3.        Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.     İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.        Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1.     Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

A6 veya A5

4.4.2.     Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği       

S.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyıat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; “Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.”

Teklif fiyatı puanlaması

Teklif Puanı=Fiyat Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı

FİYAT    PUANI

Fiyat Puanı= [{Geçerli en düşük toplam teklif fiyatı)/(İstekünin Toplam Teklif Fiyatı)] X 70

FİYAT DIŞI UNSUR PUANI

Fiyat dışı unsur puanı 30 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait Fiyat dışı unsur puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo: Fiyat Dışı Unsur Olarak Belirlenen İş Kalemleri

Sıra no  Poz No İş Kaleminin Adı              

Kalemine Ait Puan

1             ANALlZ-

01           19 NOLU TÜNEL ÜSTÜNDEKİ ERİŞİMSİZ YAMAÇTA ASKIDA ÇALIŞACAK PERSONEL VE EKİPMANLA 5000 kJ KAPASİTELİ KAYA TUTUCU BARİYER YAPILMASI       

2             ANALİZ-

04           20 NOLU TÜNELİN DOĞU TARAFI ÜSTÜNDEKİ ERİŞİMSİZ YAMAÇTA ASKIDA ÇALIŞACAK PERSONEL VE EKİPMANLA 16 mm ÇELİK HALATTAN MAMUL 100x100 cm GÖZELİ AĞ İLE KOMBİNE EDİLMİŞ TEL AĞ KULLANILARAK KAYA SABİTLENMESİ YAPILMASI        

3             ANALİZ-

05           20 NOLU TÜNELİN DOĞU TARAFI ÜSTÜNDEKİ ERİŞİMSİZ YAMAÇTA ASKIDA ÇALIŞACAK PERSONEL VE EKİPMANLA TAM KONTROLLÜ           YAMAÇ KAYA KIRIMI VE YAMAÇ TEMİZLİĞİ İŞLEMİ YAPILMASI

4 ANALİZ-

06    20 NOLU TÜNELİN BATI VE 21 4 NOLU TÜNELİN DOĞU TARAFI

ÜSTÜNDEKİ     ERİŞİMSİZ YAMAÇLARDA ASKIDA ÇALIŞACAK PERSONEL VE EKİPMANLA 14 mm ÇELİK HALATTAN MAMUL 75x75 cm GÖZELİ AĞ İLE KOMBİNE EDİLMİŞ TEL AĞ KULLANILARAK KAYA SABİTLENME         VE GÜÇLENDİRİLMİŞ       YAMAÇ ÖRTÜLEME SİSTEMİ YAPILMASI

5 ANALİZ-

08     HIZLI TREN HATTI TÜNELİ 3 ÜSTÜNDEKİ ERİŞİMSİZ YAMAÇTA ASKIDA ÇALIŞACAK PERSONEL VE EKİPMANLA KAYA DÜŞME RİSKİ OLAN ^AMAÇTA AĞAÇ, ÇALI VB. KESİMİ YAPILMASI

6 ANALİZ-

09        HIZLI TREN HATTI TÜNELİ 4 ÜSTÜNDEKİ ERİŞİMSİZ YAMAÇLARDA ASKIDA ÇALIŞACAK PERSONEL VE EKİPMANLA FENS TİPİ MALZEME TUTUCU GEÇİCİ BARİYER YAPILMASI

7 ANALİZ-

12        HIZLI TREN HATTI TÜNELİ 3 ÜSTÜNDEKİ ERİŞİMSİZ YAMAÇTA ASKIDA ÇALIŞACAK PERSONEL VE EKİPMANLA 20 mm ÇELİK HALATTAN MAMUL VE 5 m DERİNLİĞİNDE BARİYER MONTAJ ANKRAJI YAPILMASI

8 ANALİZ

14   HIZLI TREN HATTI TÜNELİ 3 ÜSTÜNDEKİ ERİŞİMSİZ YAMAÇTA ASKIDA ÇALIŞACAK PERSONEL VE EKİPMANLA 25 mm ÇAPINDA ÇELİK ÇUBUKTAN MAMUL VE 1,50 m BOYUNDA ÇELİK HALAT BAĞLANTI ANKRAJI YAPIMI

Yaklaşık Maliyet Oranı(YMO): Fiyat dışı unsur olarak belirlenen kalemin, yaklaşık maliyetteki fiyatının            yaklaşık           maliyete         oranıdır.

Teklif Maliyet Oranı (TMO): Fiyat dışı unsur olarak belirlenen kalemin teklif fiyatının toplam teklif fiyatına            oranıdır.

Yaklaşık Maliyet Oranından Sapma (YMOS)=(1-(TMO/YMO)) X 100 Yukarıdaki formül ile elde edilen değer -%25<YMOS<+%25 olması durumunda teklif edilen birim fiyat için karşısında yazılı ofan puan verilecektir.

İsteklilerin teklifleri -%25<YMOS<+%25 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır.

Tablo 1’ de verilen tüm fiyat dışı unsur olarak belirtilen iş kalemleri için ayrı ayrı puanlama yapılacaktır. Bu puanların toplamı İsteklinin fiyat dışı unsur puanı olacaktır. FİYAT DIŞI UNSURLAR DİKKATE ALINARAK DEĞERLENDİRİLMİŞ TEKLİF BEDELİ

Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli;

FDTF = {ETF X ETP) /TTP formülü ile hesaplanacaktır.

Metin Kutusu: ETP) I TTP formülü ile hesaplanacaktır.
Bu	formülde;
unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli, en yüksek istekliye ait teklif bedeli,
FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli

ETF:Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli

TTP:İsteklinin toplam puanı

ETP:En yüksek teklif puanı ifade eder.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde; Teklif fiyatı daha düşük olan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenecektir.

 1. ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 2. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
  1. ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı TCDD Merkez Vezne, Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3, Zemin Kat Altındağ/ ANKARA adresinden satın alinabilir.
  2. ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
 3. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar YHT Bölge Müdürlüğü İhale Bürosu, Eti Mahallesi Celal Bayar Bulvarı No:78, ATG AVM 1. Kat, Çankaya/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 4. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 1. istekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
 3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 4. Diğer      hususlar:

ihalede              Uygulanacak             Sınır               Değer               Katsayısı              (N)               : 1

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

03.05.2016 tarihli ve 29701 sayılı Resmi Gazetede, Teşekkülümüz tarafından yapılacak yapım işleri ihalelerinde uygulanacak sınır değer katsayısı 1,00 olarak yayımlanmıştır.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner524

banner92

banner503

banner406

banner520

banner563

banner390

banner510