banner401
banner422

DEFTERDARLIK MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ (MALİYE BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK)
BİLECİK DEFTERDARLIĞI HİZMET BİNASINDA BULUNAN
2 ADET ASANSÖRÜN ONARIM İŞİ
DEFTERDARLIK MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
(MALİYE BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK)
    Bilecik Defterdarlık Hizmet Binasında Bulunan 2 Adet Asansörün Onarım İşi  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
    İhale Kayıt Numarası        :2014/114133
    1-İdarenin
    a) Adresi                :Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi/Şener Sokak No: 2
                    11100 Merkez/BİLECİK
    b) Telefon ve faks numarası    :0228 212 49 80 – 0228 212 49 80
    c) Elektronik Posta Adresi        :bilecik@milliemlak.gov.tr
    ç) İhale dokümanının görülebileceği
    internet adresi            :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
    2-İhale konusu yapım işinin
    a) Niteliği, türü ve miktarı        :2 adet 320 KG lık Elektrikli Asansörün Onarım İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta
                    yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
    b) Yapılacağı yer            :Bilecik / Merkez
    c) İşe başlama tarihi        :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
                    yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
    ç) İşin süresi            :Yer tesliminden itibaren 45 (Kırkbeş) takvim günüdür.
    3- İhalenin
    a) Yapılacağı yer            :Defterdarlık Milli Emlak Servisi Cumhuriyet Mah. Cumhuriyet Cad.
                    Şener Sok: No:2 / Bilecik
    b) Tarihi ve saati            :19.09.2014 - 10:00
    4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
    4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
    4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
    4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
    4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
    4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
    4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
    4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
    4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
    4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
    4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
    4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
    4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
    İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
    4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
    4.3.1. İş deneyim belgeleri:
    Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
    4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
    4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
    Yapım İşlerinde İş deneyiminde Değerlendirilecek benzer işlere Dair Tebliğde yer alan BIII veya CIII grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
    4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
    İnşaat Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği veya Elektrik Elektronik Mühendisliği veya Makine Mühendisliği
    5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
    6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
    7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
    7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Defterdarlık Milli Emlak Servisi Cumhuriyet Mah. Cumhuriyet Cad. Şener Sok: No:2 / Bilecik adresinden satın alınabilir.
    7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
    8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Defterdarlık Milli Emlak Servisi Cumhuriyet Mah. Cumhuriyet Cad. Şener Sok: No:2 / Bilecik adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
    9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
    10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
    11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
    12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
    13. Diğer hususlar:
    İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
    İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. (B-356)
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner524

banner92

banner504

banner503

banner402

banner406

banner520

banner390

banner510