banner401
banner422

BİLECİK PAZARYERİ BÜYÜKELMALI KÖYÜ TAŞKIN KONTROL İNŞAATI

BİLECİK PAZARYERİ BÜYÜKELMALI KÖYÜ TAŞKIN KONTROL İNŞAATI

DSİ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 31. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Bilecik Pazaryeri Büyükelmalı Köyü Taşkın Kontrol İnşaatı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası: 2017/688806

1-İdarenin

a)Adresi: Kırmızıtoprak Mahallesi Taşköprü Caddesi, DSİ Sok. No:2 26020 ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR

b)Telefon ve faks numarası: 2222111368-69-2222111362

c)Elektronik Posta Adresi:dsi3@dsi.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP

2-İhale  konusu yapım işinin

a)Niteliği, türü ve miktarı: 1082,61 m Dik Duvarlı Beton Kanal, 2 Adet Plak Köprü, 1 Adet Betonarme Kutu Menfez yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b)Yapılacağı yer: Bilecik ili, Pazaryeri ilçesi, Büyükelmalı köyü

c)İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

Ç)İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 220 (iki yüz yirmi) takvim günüdür.

3-İhalenin

a)Yapılacağı yer                : DSİ 3. Bölge 31. Şube Müdürlüğü Kırmızıtoprak Mahallesi Taşköprü Caddesi, DSİ Sok. No:2 26020 - ODUNPAZARI / ESKİŞEHİR

b)Tarihi ve saati: 24.01.2018 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.        İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:

4.1.2.     Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3.     Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.     Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yansından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 90 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1.     Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Gruplan Tebliğinde yer alan A-IX Grubu işler kabul edilecektir.

4.4.2.     Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İş Deneyim Belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olan İnşaat Mühendisleri, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48. Maddesinin 8. Bendi uyarınca ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. A. Değerlendirme fiyat ile birlikte fiyat dışındaki unsurlardan kalite ve teknik değer dikkate alınarak belirlenecektir.

A. 1. TEKLİF FİYAT PUANI (TFP) (60 PUAN)

Fiyat puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Aşın Düşük Teklif Sorgulanmasından sonra geçerli en düşük teklif fiyatın sahibi istekli 60 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanlan; TFP = (Fmin / F) x 60 formülü ile hesaplanacaktır. Hesap sonucu bulunan TFP (Teklif Fiyat Puanı) değeri virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır. Bu formülde;

TFP: İsteklinin Teklif fiyat puanı,

Fmin: Aşın Düşük Teklif Sorgulanmasından sonra geçerli en düşük teklif fiyatı,

F: İsteklinin teklif ettiği fiyatı ifade eder.

A.2. KALİTE VE TEKNİK DEĞER NİTELİK PUANI (KTP) (40 PUAN)

Geçerli teklif veren istekliler için yapılacak olan kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 40 tam puan üzerinden yapılacak olup, puanlamada kullanılacak iş kalemleri ve, iş gruplarının toplam imalat içerisindeki max. ve min. % oranları Tabloda belirtilmiştir. Puanlamada kullanılan her bir iş kalemi ve iş grubu için isteklinin teklif ettiği fiyatın; isteklinin toplam teklif fiyatına olan oram (Y) hesaplanıp, bu oranların idarenin belirlediği max. ve min. teklif oranlan arasında kalması şartıyla (minimum ve maksimum oranlar dahil) tabloda belirtilen puanlar verilecektir. İsteklinin oranlan (Y), İdarenin idari şartnamede sunmuş olduğu oranlar arasında kalmaz ise istekli o iş kalemi veya iş grubundan puan alamayacaktır. Yapılan tüm hesaplarda bulunan değerler virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır..

Kalite ve teknik değer nitelik puanlama açıklaması:

Y (% oran) = (İş kalemi için teklif edilen bedel/F) x 100

F: İsteklinin teklif ettiği toplam fiyatı ifade eder.

Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 40 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir;

No          Poz No İş Kalemi Adı      Minimum Teklif Oranı (%)           Maksimum Teklif Oranı (%)        Puanı

1             PBF-01  C25/30 betonu ile beton imalatı               50.00     90.00     27.00

2             PBF-02  Kazı Yapılması ve Dolguya Konulması     2.50       4.50       2.00

3             PBF-03  Her türlü taş blokaj yapılması     1.45       2.50       1.00

4             PBF-04  S420a inşaat demirlerinin temini, hazırlanması ve yerine konulması        1.60       3.00       1.00

5             PBF-05  Korkuluk yapılması         14.00     26.00     8.50

6             PBFP-01               Her türlü ölçüm, harita, yol projeleri, aplikasyon, tatbikat, tadilat, uygulama, revize projelerin hazırlanması işlerinin götürü olarak yapılması     0.85       1.60       0.50

                                                               TOPLAM

PUAN   40.00

A.3. TOPLAM PUAN (TP)

Toplam puan, Teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.

TP= TFP + KTP

6.            İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.            İhale dokümanının görülmesi ve satm alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı DSİ 3. Bölge 31. Şube Müdürlüğü Proje İnşaat Servisi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 3. Bölge Müdürlüğü 31. Şube Müdürlüğü Proje İnşaat

Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1,00

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce ihale edilecek olan Yapım İşlerinde Benzer İş Gruplan Tebliği"ne göre (A) Alt yapı işleri grubundaki yapım ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği'nin

45.1.1.2. maddesi gereğince, aşın düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir. 16.07.2015 tarihli 29418 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner369

banner92

banner417

banner466

banner406

banner461

banner390

banner404