banner401
banner422
banner472

BİLECİK ÖZEL İDARESİ PLAN PROJE  YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ
BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
BİLECİK ÖZEL İDARESİ PLAN PROJE
 YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ
    Bilecik Pelitözü Gölpark Turzim Tanıtım Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
    İhale Kayıt Numarası        : 2013/130448
    1-İdarenin
    a) Adresi                : Hürriyet Mahallesi Dumlupinar 5. Sok. No:2 11180 Merkez BİLECİK
                      MERKEZ/BİLECİK
    b) Telefon ve faks numarası        : 2282121099 - 2282124804
    c) Elektronik Posta Adresi        : bilecik@bilecikozelidare.gov.tr
    ç) İhale dokümanının görülebileceği
        internet adresi             : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
    2-İhale konusu yapım işinin
    a) Niteliği, türü ve miktarı         : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP'ta
                      (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bu-
                      lunan idari şartnameden ulaşılabilir.
    b) Yapılacağı yer            : Merkez Pelitözü Köyü / Mesire Alanı / Bilecik
    c) İşe başlama tarihi        : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
                      yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
    ç) İşin süresi            : Yer tesliminden itibaren 270 (İkiyüz yetmiş gün) takvim günüdür.
    3- İhalenin
    a) Yapılacağı yer            : Bilecik İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu Hürriyet Mah. Dumlupınar
                      5.Sok. No:2 11180 - MERKEZ BİLECİK
    b) Tarihi ve saati            : 10.10.2013 - 10:30
    4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
    4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
    4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
    4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
    4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
    4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;
Bu işe ait her türlü ruhsat, İnşaat Yapım Ruhsatı, Yapı Kullanma İzin Belgesi ve diğer tüm belgelere ait giderler yüklenici tarafından karşılanacak ve bu belgeler yüklenicinin kendisi tarafından alınacaktır ve işlemlerle ilgili süre uzatımı istenemeyecektir.
    4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
    4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
    4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
    4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
    4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
    4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
    4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
    4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
    İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
    4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
    4.3.1. İş deneyim belgeleri:
    Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
    4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
    4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
    Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ de yer alan BIII grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
    4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
    İnşaat Mühendisi veya Mimar
    5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
    6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
    7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
    7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası)karşılığı Bilecik İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü Hürriyet Mah. Dumlupınar 5.Sok. No:2 11180 - MERKEZ BİLECİK adresinden satın alınabilir.
    7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
    8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bilecik İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü Hürriyet Mah. Dumlupınar 5.Sok. No:2 11180 - MERKEZ BİLECİK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
    9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
    10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
    11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirimi) takvim günüdür.
    12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
    13. Diğer hususlar:
    İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00                                         (B-394) (19.09.2013)
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner369

banner92

banner504

banner503

banner517

banner402

banner406

banner509

banner515

banner390

banner404

banner510