BİLECİK İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
28 Haziran 2017 Çarşamba

Sakarya Nehri’ne düşen gencin cansız bedeni bulundu

BİLECİK İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

2017 YILI TIBBİ CİHAZ BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI

22 Aralık 2016 Perşembe 10:49
BİLECİK İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2017 YILI TIBBİ CİHAZ BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI
BİLECİK İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> 2017 YILI TIBBİ CİHAZ BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> İhale Kayıt NumarasıApple-tab-span" style="white-space:pre"> : 2016/572546
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> 1-İdarenin
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> a) AdresiApple-tab-span" style="white-space:pre"> : ERTUĞRULGAZİ MH. ESER SK. 11100 BİLECİK MERKEZ/
Apple-tab-span" style="white-space:pre">  BİLECİK
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> b) Telefon ve faks numarasıApple-tab-span" style="white-space:pre"> : 2282100254 - 2282100252
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> c) Elektronik Posta AdresiApple-tab-span" style="white-space:pre"> : khb11.malihizmet@saglik.gov.tr
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> ç) İhale dokümanının görülebileceği 
Apple-tab-span" style="white-space:pre">    internet adresiApple-tab-span" style="white-space:pre"> : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> 2-İhale konusu hizmetin
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> a) Niteliği, türü ve miktarıApple-tab-span" style="white-space:pre"> : 46 KISIM TIBBİ CİHAZ BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI
Apple-tab-span" style="white-space:pre">  Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde 
Apple-tab-span" style="white-space:pre">  bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> b) Yapılacağı yerApple-tab-span" style="white-space:pre"> : Bilecik Devlet Hastanesi, Bozüyük Devlet Hastanesi, Söğüt 
Apple-tab-span" style="white-space:pre">  Devlet Hastanesi, Osmaneli M.S.Ç. Devlet Hastanesi, Bilecik 
Apple-tab-span" style="white-space:pre">  Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> c) SüresiApple-tab-span" style="white-space:pre"> : İşe başlama tarihi 15.03.2017, işin bitiş tarihi 15.03.2018
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> 3- İhalenin
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> a) Yapılacağı yerApple-tab-span" style="white-space:pre"> : BİLECİK İLİ KAMU HASTANELERİ GENEL SEKRETERLİĞİ 
Apple-tab-span" style="white-space:pre">  SATINALMA BİRİMİ (ERTUĞRULGAZİ M. ESER SK. BİLECİK)
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> b) Tarihi ve saatiApple-tab-span" style="white-space:pre"> : 12.01.2017 - 14:00
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> 4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> 4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> BİYOMEDİKAL CİHAZLAR İÇİN;
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> İSTEKLİ OLAN FİRMALAR İLGİLİ CİHAZLAR İÇİN YETKİLİ TEKNİK SERVİS BELGESİNİ VE TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİNİN ASLINI VEYA NOTER ONAYLI SURETİNİ TEKLİF DOSYASINDA SUNACAKTIR. BİYOMEDİKAL TÜR BAZLI OLARAK HERHANGİ BİR MARKADA YETKİLİ OLAN FİRMA AYNI TÜR ALTINDA DİĞER MARKA CİHAZLARADA TEKLİF VEREBİLECEKTİR.
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> MEDİKAL GAZ SİSTEMİ VE UPS SİSTEMİ İÇİN;
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> İSTEKLİ FİRMALAR TSE HİZMET YETERLİLİK VEYA YETKİLİ SERVİS BELGESİNİN ASLINI VEYA NOTER ONAYLI SURETİNİ TEKLİF DOSYASINDA SUNACAKTIR.
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> 4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> 4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> İsteklilerin Biyomedikal Cihazlar için; *İlgili cihazlar için yetkili teknik servis belgesini ve TSE hizmet yeterlilik belgesinin aslını yada noter onaylı suretini teklif dosyasında sunacaktır. İsteklilerin Medikal gaz sistemi ve Ups sitemi için; * TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinin veya Yetkili Servis Belgesinin aslını yada noter onaylı suretini ihale teklif zarfında sunulması zorunludur. Bu belgeleri İhale teklif zarfında sunmamış olan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> 4.4.1.
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> *Biyomedikal Cihaz Bakım Onarımları ile ilgili kısımlar için tıbbi cihaz bakım onarım hizmeti benzer iş olarak kabul edilecektir.
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> *Medikal Gaz Sistemi ve Ups Sistemi ile ilgili kısımlar için ( Kesintisiz Güç Kaynakları, Medikal Gaz Sistemi v.b. ) Periyodik Kontrol, Bakım Onarım, Arızalarının Giderilmesi ve Hizmete Hazır Durumda Tutulması Hizmetleri  benzer iş olarak kabul edilecektir.
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> 6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı BİLECİK İLİ KAMU HASTANELERİ GENEL SEKRETERLİĞİ SATINALMA BİRİMİ (ERTUĞRULGAZİ M. ESER SK. BİLECİK) adresinden satın alınabilir. 
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BİLECİK İLİ KAMU HASTANELERİ GENEL SEKRETERLİĞİ SATINALMA BİRİMİ (ERTUĞRULGAZİ M. ESER SK. BİLECİK) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> 9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> 13.Diğer hususlar:
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.    Apple-tab-span" style="white-space:pre">            (B-588)


Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
  banner18
  ARŞİV
  

  banner301

  banner303

  banner306

  banner304