banner566
banner401
banner422

BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PMT(PLENT MİKS TEMEL) VE YIKANMIŞ MICIR SATIN ALINACAKTIR

BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PMT(PLENT MİKS TEMEL) ve YIKANMIŞ MICIR alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/227920

1-İdarenin

a) Adresi

:

Gülümbe Köyü Kurtuluş Mahallesi Karçal Mevkii 4009 Sokak No:12 11180 - MERKEZ/BİLECİK

b) Telefon ve faks numarası

:

0228 223 33 11 - 0228 212 99 00

c) Elektronik Posta Adresi

:

bilecik@bilecikozelidare.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

YIKANMIŞ MICIR : 42.411,60-TON, PMT(PLENT MİKS TEMEL) : 6.608-TON
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

1. KISIM=YIKANMIŞ MICIR TESLİM YERLERİ : (Pazaryeri ilçesi -Bulduk- Arapdede - Burçalık KY.), (Söğüt ilçesi Ortaca-Yeşilyurt-Rızapaşa KY.), (Bozüyük ilçesi TCK-Ormangüzle-Erikli KY.), (Yenipazar ilçesi Tohumlar-Batıbelenören KY.), (İnhisar ilçesi Tarpak-Behçetiye -Akkum-Koyunlu KY.) 2.3.4.5.6.KISIMLAR=PMT TESLİM YERLERİ : (Gölpazarı ilçesi Büyükbelen KY. ), (Bozüyük ilçesi Çokçapınar KY.), (Pazaryeri ilçesi Bulduk-Arapdede KY. ), (Söğüt ilçesi Ortaca-Yeşilyurt-Rızapaşa KY.)

c) Teslim tarihi

:

1.KISIM : YIKANMIŞ MICIR ALIMI : 20-GÜN 2.KISIM : Gölpazarı-Büyükbeelen köy yolu : 17 -GÜN 3.KISIM : Bozüyük -Çokçapınar köy yolu : 6-GÜN 4.KISIM : Pazaryeri-Bulduk köy yolu : 9-GÜN 5.KISIM : Pazaryeri-Arapdede köy yolu : 7-GÜN 6.KISIM : Söğüt-Ortaca-Yeşilyurt-Rızapaşa köy yolu : 23-GÜN) Yer teslim tarihi ile 15/12/2020 tarihleri arasında; (1.KISIM :20-GÜN), (2.KISIM : 17-GÜN), (3.KISIM : 6- GÜN), (4.KISIM : 9-GÜN), (5.KISIM:7-GÜN), (6.KISIM: 23-GÜN) içerisinde malın tamamı teslim edilmiş olacaktır. Yüklenici, İdarenin ihtiyacı olan Ürünleri tüketim miktarına göre belirleyeceği takvime uygun olarak peyderpey getirecektir. İhtiyaç İdare tarafından 24 saat önce yazılı veya sözlü olarak bildirilecek olup; yüklenici bu talebi en geç 48 saat içinde karşılayacaktır. İdare, ihaleye konu Ürünlerin teslim miktarında ödenek, ihtiyaç ve depolama durumuna bağlı olarak alım ve kısmi kabul yapabilir. Kalan kısmı hiç almayabilir. Teslim miktarının azalmasından dolayı yüklenici hiçbir hak, tazminat veya talepte bulunamaz. İdare ödeneği kadar mal alma yetkisine sahiptir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü (Gülümbe Köyü Kurtuluş Mahallesi Karçal Mevkii 4009 Sokak No: 12 Merkez/BİLECİK)

b) Tarihi ve saati

:

03.06.2020 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

-İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
-İsteklinin kayıtlı olduğu Meslek Odası tarafından İstekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
-İsteklinin kayıtlı olduğu Meslek Odası tarafından İstekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
İsteklinin kayıtlı olduğu Meslek Odası tarafından İstekli adına düzenlenen Yerli Malı Belgesi,
(Yukarıda istenilen belgelerden birinin verilmesi yeterlidir.)

4.3.3.

4.3.3.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

  1. İstekli " Yetklili Bayi" veya "Yetkili Temsilci" ise Bayisi veya Temsilcisi bulunduğu Firma tarafından düzenlenmiş ve Sözleşme süresi bitimine kadar geçerlilik süresi dolmamış, "Yetkili Bayi" veya "Yetkili Temsilci" olduğunu kanıtlayan “ Bayilik Belgesi/Temsilcisi ve Sözleşmenin” aslı veya noter onaylı sureti verilecektir. b) Yüklenici İmalatçı ise kendi malını, Yetkili Bayi/Yetkili Temsilci ise Bayisi/Temsilcisi bulunduğu Firmanın malını İdareye teslim edecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Her türlü Agrega ve PMT(Plent Miks Temel) imalatı ve Kamu ile Özel Sektöre satış işleri yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bilecik İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner524

banner92

banner503

banner520

banner390

banner592