banner401
banner422
banner472

BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
KARASAL VE İÇ SU EKOSİSTEMLERİ BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK ENVANTER VE İZLEME İŞİ PROJESİ HİZMETİ ALINACAKTIR
BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
    Bilecik İlinin Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme İşi Projesi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
    İhale Kayıt Numarası:2014/66527
    1-İdarenin
    a) Adresi                :HÜRRIYET MAHALLESI DUMLUPINAR 5. SOKAK 2 11180 MERKEZ
                    BİLECİK MERKEZ/BİLECİK
    b) Telefon ve faks numarası        :2282121080 - 2282122050
    c) Elektronik Posta Adresi        :bilecik@bilecikozelidare.gov.tr
    ç) İhale dokümanının
    görülebileceği internet adresi     :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
    2-İhale konusu hizmetin
    a) Niteliği, türü ve miktarı        :Bilecik İlinin karasal (orman, bozkır, alpin-subalpin, maki, pseudomaki,
                    kumul, su kenarı, tarım, yerleşim vd.) ve iç su (akarsu, göl vd.) ekosistemlerinin
                    biyolojik çeşitlilik envanter ve izlemesi Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale
                    dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
    b) Yapılacağı yer            :Bilecik İli içerisinde Mersçere haritasında yer alan 28 ( yirmisekiz) adet
                    paftaları içeren alanlarda gerçekleştirilecektir.
    c) Süresi             :İşe başlama tarihinden itibaren 450(Dörtyüzelli) gündür
    3- İhalenin
    a) Yapılacağı yer            :Bilecik İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü Hürriyet Mahallesi
                    Dumlupınar 5. Sok. No:2 Bilecik
    b) Tarihi ve saati            :22.07.2014 - 10:00
    4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
    4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
    4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
    4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
    4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
    4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
    4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
    4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
    4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
    4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
    4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
    4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
    4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
    İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
    4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
    4.3.1. İş deneyim belgeleri:
    Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
    4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
    4.4.1.
    1- Ülkemizdeki sulak alanlar veya benzer doğa koruma alanları için düzenlenmiş farklı meslek disiplinlerinden uzmanların çalıştığı yönetim planları,
    2- Farklı meslek disiplinlerinden uzmanların çalıştığı ekolojik ve biyolojik araştırma çalışmaları,
    3- Farklı meslek disiplinlerinden uzmanların çalıştığı, analitik etüt raporu ile bütün olan uzun devreli gelişme planları, çevre düzeni planları ve bölge planları,
    4- Arazi kullanım kararları getiren planlamaya veri teşkil etmek üzere, farklı meslek disiplinlerinden uzmanların çalıştığı, analitik etüt ve sentez (değerlendirme/sorun tanımlaması) aşamalarını içeren bilimsel raporlar,
    5- Çevre mevzuatı kapsamında farklı meslek disiplinlerinden uzmanların çalıştığı çevreyi korumaya ve çevresel etkilerin araştırılmasına yönelik projeler ve raporlar
    5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
    6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
    7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
    7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bilecik İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
    7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
    8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bilecik İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
    9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
    10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
    11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
    12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
    13.Diğer hususlar:
    İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.  (B-248)
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner524

banner92

banner504

banner503

banner402

banner406

banner520

banner390

banner510