BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ
23 Temmuz 2017 Pazar

Rekorların adamı Zafer Paşamız Terfi Etti

BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

BİLECİK MERKEZ YENİ BÖLGE TRAFİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASINA ALTYAPI BAĞLANTILARININ YAPILMASI İŞİ

27 Aralık 2016 Salı 11:41
BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ
BİLECİK MERKEZ YENİ BÖLGE TRAFİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASINA ALTYAPI BAĞLANTILARININ YAPILMASI İŞİ
BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

Apple-tab-span" style="white-space:pre"> BİLECİK MERKEZ YENİ BÖLGE TRAFİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASINA ALTYAPI BAĞLANTILARININ YAPILMASI İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> İhale Kayıt NumarasıApple-tab-span" style="white-space:pre"> :2016/592511
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> 1-İdarenin
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> a) AdresiApple-tab-span" style="white-space:pre"> :Hürriyet Mahallesi Üç Bloklar Sok. No:1 11180 Merkez/BİLECİK
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> b) Telefon ve faks numarasıApple-tab-span" style="white-space:pre"> :2282121099 - 2282124804
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> c) Elektronik Posta AdresiApple-tab-span" style="white-space:pre"> :bilecik@bilecikozelidare.gov.tr
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> ç) İhale dokümanının 
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> görülebileceği internet adresiApple-tab-span" style="white-space:pre"> :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> 2-İhale konusu yapım işinin
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> a) Niteliği, türü ve miktarıApple-tab-span" style="white-space:pre"> :1 Adet Binada Pis su ,Temiz su ve Elektrik Altyapılarının 
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> Bağlanması İşi
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> idari şartnameden ulaşılabilir.
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> b) Yapılacağı yerApple-tab-span" style="white-space:pre"> :Merkez / BİLECİK
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> c) İşe başlama tarihiApple-tab-span" style="white-space:pre"> :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi 
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> yapılarak işe başlanacaktır.
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> ç) İşin süresiApple-tab-span" style="white-space:pre"> :Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> 3- İhalenin
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> a) Yapılacağı yerApple-tab-span" style="white-space:pre"> :Bilecik İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu Hürriyet Mah. Üç 
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> Bloklar Sok. No:1 11180 - Merkez / BİLECİK
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> b) Tarihi ve saatiApple-tab-span" style="white-space:pre"> :03.01.2017 - 10:30
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> 4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> 4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> Bu işe ait her türlü ruhsat, İnşaat Yapım Ruhsatı, İnşaat Onarım Ruhsatı, Yapı Kullanma İzin Belgeleri, Gerekli Tüm izinler ve diğer tüm belgelere ait giderler yüklenici tarafından karşılanacak ve bu belgeler yüklenicinin kendisi tarafından alınacaktır ve işlemlerle ilgili süre uzatımı istenemeyecektir.
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> 4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir. 
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> 4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> 4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ de yer alan AIV Grubu: İçme-Kullanma Suyu ve Kanalizasyon İşleri veya BIII Grubu: Bina işleri veya DII Grubu: Enerji Dağıtım Şebekesi ve Tesis İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> 4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık veya Elektrik Mühendisi veya Elektrik Elektronik Mühendisi
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bilecik İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü Hürriyet Mah. Üç Bloklar Sok. No:1 11180 - Merkez / BİLECİK adresinden satın alınabilir. 
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bilecik İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü Hürriyet Mah. Üç Bloklar Sok. No:1 11180 - Merkez / BİLECİK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> 9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> 13.Diğer hususlar:
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Apple-tab-span" style="white-space:pre"> Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir. Apple-tab-span" style="white-space:pre">        (B-597)


Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
  banner18
  ARŞİV
  

  banner320

  banner321

  banner304

  banner323