banner401
banner422
banner472

BİLECİK ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI ONARIMI İŞİ

BİLECİK ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI ONARIMI İŞİ

BİLECİK ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

.

                BİLECİK ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI ONARIMI İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

                İhale Kayıt Numarası                     :2018/274161

                1-İdarenin

                a) Adresi                                             :GAZİPAŞA MAHALLESİ ORMANCILAR SOKAK 6 11100 BİLECİK MERKEZ/BİLECİK

                b) Telefon ve faks numarası       :2282121020 - 2282123947

                c) Elektronik Posta Adresi           :bilecik@csb.gov.tr

                ç) İhale dokümanının

                görülebileceği internet adresi   :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

                2-İhale konusu yapım işinin

                a) Niteliği, türü ve miktarı                           :1 Adet İnşaat, Mekanik Tesisat ve Elektrik Tesisatı Onarımı İşi

                                                                              Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

                b) Yapılacağı yer                              :BİLECİK/Merkez

                c) İşe başlama tarihi                       :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

                ç) İşin süresi                                      :Yer tesliminden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.

                3- İhalenin

                a) Yapılacağı yer                               :GAZİPAŞA MAH. ORMANCILAR SOK. NO:6 MERKEZ/BİLECİK

                b) Tarihi ve saati                                              :12.06.2018 - 10:00

                4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

                4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

                4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

                4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

                4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

                4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

                4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

                4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

                4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

                4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

                İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

                4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

                4.3.1. İş deneyim belgeleri:

                Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

                4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

                4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

                YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI TEBLİĞİ B GRUBU ÜSTYAPI İŞLERİ III. GRUP BİNA İŞLERİNDEN BI. VE BII. GRUBU İŞLERİN DIŞINDA KALAN BİNA İŞLERİ

                4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

                MİMARLIK VEYA İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ DİPLOMALARI

                5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

                6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

                7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

                7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı BİLECİK ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.

                7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

                8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BİLECİK ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

                9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

                10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

                11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

                12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

                13.Diğer hususlar:

                İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00

                Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

                46.2. İnşaat sırasında kullanılacak su, elektrik v.b giderler yükleniciye ait olacaktır. 46.3. İnşaat esnasında çıkacak olan moloz yüklenici tarafından belediyenin hafriyat sahasına götürülecektir. 46.4. İnşaat Bitiminde Tüm Binanın ayrıntılı bir şekilde temizlenmesi ve kullanıma hazır hale getirilmesi yüklenicinin görevidir. Temizlikle ilgili tüm masraflar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 46.5.Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer aldığı şekilde İşyerlerinin temizlenmesi ve tesislerin kaldırılması Yüklenici tarafından işin sonunda işyerleri her türlü ihzarattan ve çalışma artıklarından çevreyle uyumlu olacak şekilde temizlenir. Bundan başka yüklenici tarafından kendi ihtiyaçları için yapılmış olan baraka, ambar, garaj, atölye vb. tesisler, işin sonunda yüklenici tarafından sökülerek götürülür ve bu işler için kendisine hiçbir bedel ödenmez. Yüklenicinin yükümlülüğü olan bu işlerin yapılmaması veya eksik yapılması halinde idarenin takdir edeceği bir bedel varsa yüklenicinin hakedişinden, yoksa teminatından kesilir. 46.6.Yüklenici işi projeye göre tamamlamak üzere teklifini vermiştir, bu nedenle pursantaj tablosunda hata olduğu veya ihale işlem dosyasında yer alan yaklaşık maliyetteki imalat miktarının eksik olduğu veya pursantaj tablosunda bulunmadığı gibi gerekçelerle hiçbir ilave hak iddiasında bulunmayacaktır. Yüklenici projeyi esas alarak proje ve eklerine uygun bir şekilde işin tamamını yapmakla mükelleftir. Pursantaj tablosunda sehven yer alan ancak projesinde olmayan imalatın pursantaj tutarı son hakedişte yükleniciye ödenecektir. Pursantaj tablosunda sehven yer alan, projede bulunmayan imalat yaptırılmayacaktır. Bunun tam tersi projede yer alan ancak sehven pursantajda olmayan veya yüzde olarak eksik gösterilen imalat ise yüklenici tarafından yapılacak olup, bunun için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. Bu durum keşif artışı olarak değerlendirilmeyecektir. 46.7.Yüklenici, binanın temel gereklerini yerine getiren, mahal listesine uygun malzeme kullanmak zorundadır. "Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayınlanması Hakkında Tebliğ ekinde yer alan uyumlaştırılmış standartların eş varlık dönemi sona ermiş olanlara tabi ürünlerin CE işareti taşıması zorunludur. Ancak eş varlık dönemi bitmemiş uyumlaştırılmış standartlara tabi ürünler bu süre boyunca CE işareti ve/veya G belgeli olabilir. CE işareti, ürünün Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinde belirtilen temel gereklere uygun olarak üretilmiş ve uyumlaştırılmış ulusal standartların Ek-ZA`smda yer alan kriterleri karşılayacak biçimde güvenli bir ürün olduğunun göstergesidir. Ancak uyumlaştırılmış ulusal standartların içerisinde, Ek-ZA`da yer alan hususlardan ayrı olarak ürüne ait başka özellikler de yer almaktadır. Bu özellikler ürünün teknik performansı ile ilgili olup, asgari güvenlik ile ilgili hususları içeren CE işareti kapsamında bu kriterler yer almayabilmektedir. Bu nedenle yapım işinin projesinde öngörülmesi halinde CE işareti ile beraber ürünün TSE tarafından da belgelendirilmesi istenebilir. Yüklenici yürürlükteki tüm kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgelere uymak zorundadır. Ancak CE dışında kalan hususlar ulusal mevzuat hükümlerine tabi olup bu mevzuata uyulduğunun, CE ve G işaretlerinin dışında belgelendirilmesi istenebilir.

                46.8. Yüklenici 6331 Sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU kapsamındaki tüm önlemleri ve yasal müeyyideyi iş yerinde almak zorundadır. 6331 Sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU kapsamındaki Tüm cezai ve denetim işlemleri hakkında İdarenin sorumluluğunun olmadığı tüm sorumluluğun iş yerinin sahibi olan yüklenicide olduğu bilinmelidir.

                46.9. Yüklenici inşaat, mekanik ve elektrik imalatlar için kullanılacak malzemelerden 3'er numuneyi idarenin onayına sunacak ve idarenin onayı alınmadan ilgili imalatların montajına başlanılmayacaktır.                                                           (B- 229)

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner524

banner92

banner504

banner503

banner402

banner406

banner520

banner390

banner510