banner401
banner422
banner472

BİLECİK BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
İlan Süresi       : 21
Yasal Kapsam : 13 b/3
Kalan Süre      : İlanınızın yayımlanması için kalan süre 3 gündür.
KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ KAPSAMINDA, İMAR PLANLARININ HAZIRLANMASI,
KENTSEL TASARIM VE MİMARİ AVAN PROJELERİN HAZIRLANMASI İLE
HAK SAHİPLERİ İLE GÖRÜŞMELERİN YAPILMASI İŞİ
BİLECİK BELEDİYESİ
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
    Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında, İmar Planlarının hazırlanması, Kentsel Tasarım ve Mimari Avan Projelerin Hazırlanması ile Hak Sahipleri ile Görüşmelerin Yapılması İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
    İhale Kayıt Numarası        : 2013/45995
    1-İdarenin
    a) Adresi                : İSTİKLAL MAHALLESİ ERTUĞRUL GAZİ CADDESİ
                      No:7 11100 MERKEZ/BİLECİK
    b) Telefon ve faks numarası        : 2282121088 - 2282121802
    c) Elektronik Posta Adresi        : imar@bilecik.bel.tr
    ç) İhale dokümanının görülebileceği
        internet adresi            : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
    2-İhale konusu hizmetin
    a) Niteliği, türü ve miktarı        : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye
                      KAP'ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan
                      ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
    b) Yapılacağı yer            : Bilecik Belediye Meclisinin 03.11.2012 tarih ve 49 sayılı
                     kararı ile sınırları belirlenen; Cumhuriyet ve İstiklal
                       Mahallesi sınırlarında kalan yaklaşık 30 hektarlık alandır.
    c) Süresi            : İşe başlama tarihinden itibaren 170(Yüzyetmiş) gündür
    3- İhalenin
    a) Yapılacağı yer            : Bilecik Belediyesi Ertuğrulgazi Cad. No:7 Bilecik
    b) Tarihi ve saati            : 10.05.2013 - 15:00
    4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
    4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
    4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
    4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
    4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
    4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
    Yüklenici Şehir Plancıları Odasına ve Harita Mühendisleri Odasına ve Jeoloji Mühendisleri Odasına ihalenin yapıldığı yılda tescilli olmalı ve her üç oda Tescil Belgelerini İhale dokümanı içerisinde sunmalıdır.
    4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
    4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
    4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
    4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
    4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
    4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
    4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
    4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
    4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
    Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
    Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
    4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
    a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
    b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
    Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
    a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
    b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
    c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
    Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
    Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
    4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
    a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
    b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,
    Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
    Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.
    4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
    4.3.1. İş deneyim belgeleri:
    Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
    4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
    İşin Yapılabilmesi için gerekli görülen makine, techizat ve diğer ekipmanların sayısı ve niteliği aşağıda belirtilmiştir;
    Sıra No    Cinsi                               İstenilen Sayı (Adet)       Özellikleri
    1              Yazılım                            3                                      CAD Özellikli
    2              Printer                              2                                      A4 – A3
    3              Araç                                 4                                       Otomobil yada Arazi Aracı
    4              Ao plotter                         1
    5              Bilgisayar (Masaüstü)      2
    6              Bilgisayar (Dizüstü)         2
    4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
    İhaleye katılacak isteklilerin, İSO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahip olmaları (2012 yılında Akreditasyonunun yapılmış olması yeterlidir) ve aslını göstermek kaydıyla örneğini vermeleri zorunludur.
    Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.
    İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.
    4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
    4.4.1.
    Bir kentsel dönüşüm veya gecekondu önleme bölgesinde; Hak sahipliği tespiti, projenin matematiksel modelinin ve fizibilite raporlarının oluşturulması, kentsel tasarım projelerinin yapılması, hak sahipleri ile uzlaşma görüşmelerinin yapılarak muvafakat senedinin imzalatılması, uzlaşmayan hak sahipleri ile ilgili uzlaşmama tutanaklarının hazırlanması işlerinin tamamına ait iş deneyim belgelerini sunmak zorundadırlar.
    İş ortaklıklarında ortaklık oranına bakılmaksızın tüm ortaklar yukarıdaki şartı ayrı ayrı sağlamak zorundadırlar.
    5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
    6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
    7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
    7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası)karşılığı Bilecik Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
    7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
    8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bilecik Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
    9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
    10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
    11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
    12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.                             (B-145)
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner369

banner92

banner504

banner503

banner517

banner402

banner406

banner509

banner515

banner390

banner404

banner510