banner401
banner467

BİLECİK BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
BİLECİK BELEDİYESİ(MERKEZ) MUHTELİF CADDE VE SOKAKLARDA SICAK ASFALT KAPLAMA (B.S.K),AŞINMA İLE KAPLANMASI VE PREFABRİK BETON PARKE VE BORDÜR TAŞI DÖŞENMESİ YAPIMI İŞİ.
BİLECİK BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
    Bilecik Belediyesi(Merkez) Muhtelif cadde ve sokaklarda sıcak asfalt kaplama (B.S.K),aşınma ile kaplanması ve prefabrik beton parke ve bordür taşı döşenmesi yapımı işi. yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
    İhale Kayıt Numarası    :2013/73778
    1-İdarenin
    a) Adresi            :ISTIKLAL MAHALLESI ERTUGRULGAZI CADDESI 7 11100 BİLECİK
                MERKEZ / BİLECİK
    b) Telefon ve faks numarası    :2282123252 - 2282121802
    c) Elektronik Posta Adresi    :fen@bilecik.bel.tr
    ç) İhale dokümanının
    görülebileceği internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
    2-İhale konusu yapım işinin
    a) Niteliği, türü ve miktarı     :İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu
                Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden
                ulaşılabilir.
    b) Yapılacağı yer        :Bilecik(Merkez) Muhtelif Cadde ve Sokaklarda
    c) İşe başlama tarihi    :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe
                başlanacaktır.
    ç) İşin süresi        :Yer tesliminden itibaren 210 (iki yüz on) takvim günüdür.
    3- İhalenin
    a) Yapılacağı yer        :Ertuğrulgazi Cad. No:7 Belediye Sarayı/BİLECİK
    b) Tarihi ve saati        :03.07.2013 - 14:30
    4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
    4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
    4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
    4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
    4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
    4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
    4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
    4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
    4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
    4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
    4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.
    4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
    4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
    4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
    Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
    Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
    4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
    İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
    a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
    b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.
    İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
    Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
    4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
    4.3.1. İş deneyim belgeleri:
    Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
    4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
    1-Nakliye grubu için 5 Adet 10 ton kapasiteli damperli kamyon
    2-Lastik tekerlekli 1-2 Adet (8-10 ton) asfalt silindiri
    3-Vibrasyonlu demir bandajlı 1-2 Adet (9-11 ton) silindir
    4-Otomatik duyargalı 1-2 Adet asfalt finişeri (100 ton kapasitei)
    5-Yağ kazanı(750000 call) 1 Adet
    6-Reglaj yapmak üzere uygun bıçak boyutlarında en az 1 adet greyder
    7-110'luk konkasör 1 Adet,160 ton'luk kurulu plent ünitesi 1 Adet
    8-Kazı,dolgu,yükleme yapabilmek için amacıyla kullanılacak loder,beko-loder,dozer,arozöz,forklift,tablalı kompaktör,el silindiri,el tokmağı, v.s. gibi işin durumu ve sırasına göre seçmeli olarak kullanılabilecek uygun sayı ve nitelikte iş makinesi,alet(nivo) aletin kendi malı (ise) yapı araçlarına ait belgeleri başvuru veya teklif kapsamında sunması zorunludur.Kendi malı değil ise aday veya isteklilerden başvuru veya teklif kapsamında herhangi bir belge sunmaları istenmeyecektir.
     4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
    4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
    11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğine göre Ek-1 Yapım İşlerinde Benzer İş Gruplar Listesindeki A/V Grubu işler benzer iştir.
    4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
    İnşaat Mühendisi veya Mimar diplomasıdır.
    5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
    6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
    7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
    7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 1.000 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bilecik Belediye Başkanlığı/Fen İşleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
    7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
    8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bilecik Belediye Sarayı/Fen İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
    9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
    Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
    10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
    11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.
    12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
    13. Diğer hususlar:
    İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20                         (B-227)
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner369

banner92

banner417

banner466

banner406

banner461

banner390

banner404