TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

BİLECİK ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

 

BİLECİK ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

 

TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

36 SÜRELİ GENEL TEMİZLİK HİZMETİ ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/574167

1-İdarenin

a) Adresi : Cumhuriyet Mah. Değirmen Sok: No:29 / BİLECİK 11100 MERKEZ BİLECİK MERKEZ/BİLECİK

 1. Telefon ve faks numarası : 2282121489 - 2282123954
 2. Elektronik Posta Adresi : bilecik@iskur.gov.tr
 • İhale dokümanının görülebileceği internet : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ adresi

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 3 Temizlik Personeli ile İl Müdürlüğü hizmet binasının 02.01.2018-31.12.2020 yılları arası Genel Temizlik işi (36 ay süreli)

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. Yapılacağı yer : Bilecik Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü
 2. Süresi : İşe başlama tarihi 02.01.2018, işin bitiş tarihi 31.12.2020

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Cumhueiyet Mahallesi Değirmen Sokak Atatürk Bulvarı No:29 BİLECİK

b) Tarihi ve saati : 04.12.2017 - 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

  1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
   1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
    1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
    2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
   2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
   3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
   1. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
   2. Tüzel kişi tarafındandeneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu veya benzer işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.

Bu ihalede benzer iş olarak Özel Sektör ve Kamu Kurum Kuruluşlarında yaptığı genel bina temizliği hizmeti benzer olarak kabul edecektir.

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

 1. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
  1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bilecik Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
  2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bilecik Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 1. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her birkaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 1. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

 1. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. .Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Haberler