ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIM İŞİ

BİLECİK ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

BİLECİKÇALIŞMAVEİŞKURUMUİLMÜDÜRLÜĞÜ

 

ÖZELGÜVENLİKHİZMETİALIMİŞİ

ÖZELGÜVENLİKHİZMETİALIMİŞİhizmetalımı4734sayılıKamuİhaleKanununun19uncumaddesinegöreaçıkihaleusulüileihaleedilecektir.İhaleyeilişkinayrıntılıbilgileraşağıdayeralmaktadır:

İhaleKayıtNumarası      : 2017/573782

1-İdarenin

a)Adresi   : CumhuriyetMah.DeğirmenSok:No:29/BİLECİK11100MERKEZBİLECİKMERKEZ/BİLECİK
b) Telefonvefaksnumarası  : 2282121489-2282123954
c) ElektronikPostaAdresi   : bilecik@iskur.gov.tr
ç)  İhaledokümanınıngörülebileceğiinternet: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/adresi

2-İhalekonusuhizmetin

a)Niteliği,türüvemiktarı : BİLECİKÇALIŞMAVEİŞKURUMUİLMÜDÜRLÜĞÜHİZMETBİNASININ4KİŞİİLEÖZELGÜVENLİKhizmetialımıişi.
AyrıntılıbilgiyeEKAP’tayeralanihaledokümanıiçindebulunanidarişartnamedenulaşılabilir.


b)Yapılacağıyer   : BİLECİKÇALIŞMAVEİŞKURUMUİLMÜDÜRLÜĞÜ

c)Süresi  : İşebaşlamatarihi01.01.2018,işinbitiştarihi31.12.2020

3-İhalenin
a)Yapılacağıyer  : CumhueiyetMahallesiDeğirmenSokakAtatürkBulvarıNo:29BİLECİK
b)Tarihivesaati : 01.12.2017-10:00
4

 1. haleyekatılabilmeşartlarıveistenilenbelgelerileyeterlikdeğerlendirmesindeuygulanacakkriterler:
  1. İhaleyekatılmaşartlarıveistenilenbelgeler:

4.1.1.3.İhalekonusuişinyerinegetirilmesiiçinalınmasızorunluolanveilgilimevzuatındaoişiçinözelolarakdüzenlenensicil,izin,ruhsatvb.belgeler,

ÖzelGüvenlikŞirketiFaaliyetİzinBelgesiasıllarınıveyanoteronaylısuretlerinisunmalarıgerekmektedir.

   1. TeklifvermeyeyetkiliolduğunugösterenİmzaBeyannamesiveyaİmzaSirküleri;
    1. Gerçekkişiolmasıhalinde,notertasdikliimzabeyannamesi,
    2. Tüzelkişiolmasıhalinde,ilgisinegöretüzelkişiliğininortakları,üyeleriveyakurucularıiletüzelkişiliğinyönetimdekigörevlileribelirtensondurumugösterirTicaretSicilGazetesi,bubilgilerintamamınınbirTicaretSicilGazetesindebulunmamasıhalinde,bubilgilerintümünügöstermeküzereilgiliTicaretSicilGazeteleriveyabuhususlarıgösterenbelgeleriletüzelkişiliğinnotertasdikliimzasirküleri,
   2. ŞekliveiçeriğiİdariŞartnamedebelirlenenteklifmektubu.
   3. ŞekliveiçeriğiİdariŞartnamedebelirlenengeçiciteminat.
   1. İhalekonusuişintamamıveyabirkısmıaltyüklenicilereyaptırılamaz.
   2. Tüzelkişitarafındandeneyiminigöstermeküzeresunulanbelgenin,tüzelkişiliğinyarısındanfazlahissesinesahiportağınaaitolmasıhalinde,ticaretvesanayiodası/ticaretodasıbünyesindebulunanticaretsicilmemurluklarıveyaserbestmuhasebeci,yeminlimalimüşaviryadaserbestmuhasebecimalimüşavirtarafındanilkilantarihindensonradüzenlenenvedüzenlendiğitarihtengeriyedoğrusonbiryıldırkesintisizolarakbuşartınkorunduğunugösteren,standartformauygunbelge,
  1. Ekonomikvemaliyeterliğeilişkinbelgelervebubelgelerintaşımasıgerekenkriterler:

4.2.1Bankalardanteminedilecekbelgeler:

Teklifedilenbedelin%10danazolmamaküzereisteklitarafındanbelirlenecektutardabankalarnezdindekikullanılmamışnakdiveyagayrinakdikredisiniyadaüzerindekısıtlamabulunmayanmevduatınıgösterirbankareferansmektubu,

Bukritermevduatvekreditutarlarıtoplanmakyadabirdenfazlabankareferansmektubusunularaksağlanabilir.

  1. MeslekiveTeknikyeterliğeilişkinbelgelervebubelgelerintaşımasıgerekenkriterler:
   1. İşdeneyiminigösterenbelgeler:

Sonbeşyıliçindebedeliçerenbirsözleşmekapsamındakabulişlemleritamamlananveteklifedilenbedelin%30oranındanazolmamaküzere,ihalekonusuveyabenzerişlereilişkinişdeneyiminigösterenbelgelerveyateknolojiküründeneyimbelgesi.

4.4.Buihaledebenzerişolarakkabuledilecekişler:4.4.1.

ÖzelSektörveKamuKurumveKuruluşlarındayaptığıÖzelGüvenlikHizmetibenzerişolarakkabuledecektir.

 1. Ekonomikaçıdanenavantajlıteklifsadecefiyatesasınagörebelirlenecektir.

 1. İhaleyesadeceyerliisteklilerkatılabilecektir.

 1. İhaledokümanınıngörülmesivesatınalınması:
  1. İhaledokümanı,idareninadresindegörülebilirve100TRY(TürkLirası)karşılığıBilecikÇalışmaveİşKurumuİlMüdürlüğüadresindensatınalınabilir.
  2. İhaleyeteklifverecekolanlarınihaledokümanınısatınalmalarıveyaEKAPüzerindene-imzakullanarakindirmelerizorunludur.

 1. Teklifler,ihaletarihvesaatinekadarBilecikÇalışmaveİşKurumuİlMüdürlüğüadresineeldenteslimedilebileceğigibi,aynıadreseiadelitaahhütlüpostavasıtasıyladagönderilebilir.

 1. İsteklilertekliflerini,Birimfiyatlarüzerindenvereceklerdir.İhalesonucuüzerineihaleyapılanistekliyle,herbirkalemininmiktarıilebukalemleriçinteklifedilenbirimfiyatlarınçarpımısonucubulunantoplambedelüzerindenbirimfiyatsözleşmeimzalanacaktır.

Buihalede,işintamamıiçinteklifverilecektir.

 1. İsteklilerteklifettikleribedelin%3’ündenazolmamaküzerekendibelirleyecekleritutardageçiciteminatvereceklerdir.

 1. Verilenteklifleringeçerliliksüresi,ihaletarihindenitibaren90(doksan)takvimgünüdür.

12. Konsorsiyumolarakihaleyeteklifverilemez.

 1. .Diğerhususlar:

İhale,Kanunun38incimaddesindeöngörülenaçıklamaistenmeksizinekonomikaçıdanenavantajlıteklifüzerindebırakılacaktır.

Haberler