BİLECİK POSTA KARGO DAĞITIM VE LOJMAN BİNASI T.C.POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI A.Ş. YAPI DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLECİK POSTA KARGO DAĞITIM VE LOJMAN BİNASI

T.C.POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI A.Ş. YAPI DAİRE BAŞKANLIĞI

.

                Bilecik Posta Kargo Dağıtım ve Lojman Binası yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

                İhale Kayıt Numarası                     :2017/510991

                1-İdarenin

                a) Adresi                                             :SANAYİ CAD. E BLOK NO: 9 KAT 4 ODA NO:405 06101 ULUS

                                                                              ALTINDAĞ/ANKARA

                b) Telefon ve faks numarası       :3125094730 - 3123095508

                c) Elektronik Posta Adresi           :yapi_kesif@ptt.gov.tr

                ç) İhale dokümanının

                görülebileceği internet adresi   :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

                2-İhale konusu yapım işinin

                a) Niteliği, türü ve miktarı                           :İşin yapılacağı alanda bulunan mevcut PTT binasının yıkılarak

                                                                              yerine 2B + Z + 7 Kat olmak üzere yaklaşık toplam 3850 m² inşaat

                                                                              alanı üzerinden betonarme karkas yeni bina inşaatı

                                                                              Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan

                                                                              idari şartnameden ulaşılabilir.

                b) Yapılacağı yer                              :BİLECİK

                c) İşe başlama tarihi                       :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer                                                     teslimi

                                                                              yapılarak işe başlanacaktır.

                ç) İşin süresi                                      :Yer tesliminden itibaren 300 (üç yüz) takvim günüdür.

                3- İhalenin

                a) Yapılacağı yer                               :PTT A.Ş. Yapı Daire Başkanlığı SANAYİ CAD. E BLOK NO: 9 KAT:5

                                                                              TOPLANTI SALONU 06101 ULUS - ALTINDAĞ / ANKARA

                b) Tarihi ve saati                                              :09.11.2017 - 10:00

                4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

                4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

                4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

                4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

                4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

                4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

                4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

                4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

                4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

                4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

                İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

                4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

                4.3.1. İş deneyim belgeleri:

                Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

                4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

                4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

                Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde yer alan BIII Grubu bina işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

                4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

                İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık

                5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

                6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

                7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

                7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı PTT A.Ş. Yapı Daire Başkanlığı SANAYİ CAD. E BLOK NO: 9 KAT:4 ODA NO:405 06101 ULUS - ALTINDAĞ / ANKARA adresinden satın alınabilir.

                7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

                8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar PTT A.Ş. Yapı Daire Başkanlığı SANAYİ CAD. E BLOK NO: 9 KAT:5 TOPLANTI SALONU 06101 ULUS - ALTINDAĞ / ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

                9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

                10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

                11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.

                12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

                13.Diğer hususlar:

                İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00

                Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.                                                                                                    (B-441)

Haberler