BİLECİK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ BOZÜYÜK MERKEZİNDEKİ ARAÇLAR İÇİN AKARYAKIT MOTORİN (DİĞER EURO) ALIM İŞİ

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BİLECİK DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BİLECİK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ BOZÜYÜK MERKEZİNDEKİ ARAÇLAR İÇİN AKARYAKIT MOTORİN (DİĞER EURO) ALIM İŞİ
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BİLECİK DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


    Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü Bozüyük Merkezindeki araçlar için akaryakıt Motorin (Diğer EURO) alım işi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
    İhale Kayıt Numarası            :2017/500478
    1-İdarenin
    a) Adresi                :ERTUĞRULGAZİ MAHALLESİ ERTUĞRULGAZİ CADDESİ 
                        NO:4 11100 BİLECİK MERKEZ/BİLECİK
    b) Telefon ve faks numarası        :2282121137 - 2282121291
    c) Elektronik Posta Adresi        :bilecikisl@ogm.gov.tr
    ç) İhale dokümanının görülebileceği
    internet adresi (varsa)            :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
    2-İhale konusu malın
    a) Niteliği, türü ve miktarı            :Orman İşletme Müdürlüğünde toplam20000 lt Motorin 
                        (Diğer euro) alımı
                        Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde 
                        bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
    b) Teslim yerleri                :Bilecik Orman işletme Müdürlüğüne ait hizmet ve makam 
                        araçları ile iş makineleri ve jeneratörlerin depolarına 
                        peyderpey yapılacaktır. Yangın söndürme faaliyetlerinde 
                        çalışan arazöz ve iş makinelerine akaryakıt sevkiyatı 
                        idarenin isteği doğrultusunda yüklenicinin temin edeceği 
                        tankerle herhangi bir ek ücret talep edilmeden yapılacaktır. 
                        Akaryakıt ihalesi üzerinde kalan yüklenici ihtiyaç halinde 
                        idarenin araçlarına taşıt tanıma sistemine ait cihaz ve 
                        eklentilerini ücret talep etmeden takacaktır
    c) Teslim tarihi                :01.11.2017-31.12.2017
    3- İhalenin
    a) Yapılacağı yer            :Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü Ertuğrulgazi mah. 
                        Ertuğrulgazi cad. No:4 BİLECİK
    b) Tarihi ve saati                :17.10.2017 - 11:00
    4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
    4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
    4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
    İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince ; EPDK dan alınmış, isteklinin yetkili satıcı olduğunu gösterir bayilik lisans belgesi ve ulusal marker köntrolünün yapıldığına dair belge ve bayisi olduğu firma ile sözleşme süresini gösterir belge

    4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
    4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
    4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
    4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
    4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
    4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
    4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
    İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
    4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
    4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
    a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
    b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
    c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
    İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 
    İsteklinin adına düzenlenen Sanayi sicil belgesi.
    -İsteklinin Üye olduğu Meslek Odası Tarfından İstekli adına düzenlenen kapasite raporu.
    -İsteklinin Üye olduğu meslek odası tarafından isteklinin adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi.
    -İsteklinin adına veya ünvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
    -İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum ve kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici ve imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
    5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
    6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
    7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
    7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü Ertuğrulgazi mah.Ertuğrulgazi cad. No:4 BİLECİK adresinden satın alınabilir. 
    7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
    8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü Ertuğrulgazi mah.Ertuğrulgazi cad. No:4 BİLECİK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
    9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
    Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
    10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
    11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
    12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
    13.Diğer hususlar:
    İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.                                                 (B-430)

Haberler