Warning: getimagesize(/home/yarincom/public_html/images/banner/YENY_LOGO__copy.png): failed to open stream: No such file or directory in /home/yarincom/public_html/amp/functions.php on line 0

Warning: getimagesize(/home/yarincom/public_html/images/banner/logo11.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/yarincom/public_html/amp/functions.php on line 0
Bu Haber Bozüyük’ü Karıştırdı

Bu Haber Bozüyük’ü Karıştırdı

Muratdere Maden Ocağına izin verilecek mi? İşte Kurumlardan yapılan duyurular

Bozüyük’e bağlı Muratdere Köyü’nde bakır madeni ocağı işletmesine yoğun olarak karşı çıkan köylüler ve bölge halkına rağmen, ÇED raporu kurumlar tarafından uygun görüldü ve rapora itiraz için 10 gün süre ile halkın görüş ve itirazlarına sunuldu.

73 bin adet orman ağacının bakır madeni için yok edilecek olması bölge halkı tarafından tepkiye neden olurken, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Orman Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün bu konudaki duyuruları ise şu şekilde:

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü:

“Bozüyük Muratdere köyünde Bakır madeni ocağı için Muratdere Bilecik İli Bozüyük, İlçesi’nde Muratdere Madencilik San. ve Tic. A.Ş.tarafından yapılması planlanan Muratdere Bakır-Molibden Madeni Açık Ocak Kapasite Artışı, Flotasyon Tesisi ve Atık Depolama Tesisi projesi ile ilgili olarak hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunca yeterli bulunmuş olup, nihai kabul edilmiştir. Komisyonun sonuçlandırdığı Çevresel Etki Değerlendirme Raporu halkın görüş ve önerilerini almak üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde ve Bakanlıkta on(10) gün görüşe açılır. Bakanlıkça projeyle ilgili karar alma sürecinde bu görüşler de dikkate alınır. Bakanlık halktan gelen görüşler ışığında rapor içeriğinde gerekli eksikliklerin tamamlanmasını, ek çalışmalar yapılmasını ya da İnceleme Değerlendirme Komisyonunun yeniden toplanmasını isteyebilir. Nihai olarak kabul edilen Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu 10 (on) gün halkın görüşüne açılmış olup, görüş ve öneriler için bu süreç içerisinde Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na müracaat edebilir. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.” Proje kapsamında ÇED İzin Alanı olarak belirlenen alanının kadastro kayıtlarına göre %93’ü orman ve %7’si tarım arazilerden oluşmaktadır. ÇED raporu incelendiğinde kurum görüşleri aşağıdadır:

Orman Müdürlüğü görüşü ise;

“Muratdere Projesi ÇED İzin Alanının, orman meşcere haritası verilerine göre 191,0 ha’ı orman sayılan alandır. Bu alanının 6,57 ha kısmı bozuk karaçam ve ardıç ormanı,62,99 ha kısmı gençleştirmeye ayrılmış karaçam ve sarıçam ormanı olarak tanımlanmıştır. Geriye kalan 121,49 ha alan ise bakım ormanıdır. Bu alanda mevcut baskın ağaç türü karaçamdır. Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü amenajman planlarından ağaç türleri karaçam, sarıçam, göknar, kayın ve meşe olmak üzere sahada 72.973 adet ağaç varlığı belirlenmiştir. Proje ile planlanan ünitelerin izdüşüm alanlarında yer alan orman sayılan alanların madencilik amaçlı olarak kullanımı öncesinde Bursa Orman Bölge Müdürlüğünden gerekli izinler alınacaktır. Alanda gerekli ağaç kesimleri ilgili idare tarafından
gerçekleştirilecektir. Proje sahası Orman ÇED İnceleme ve Değerlendirme Formunda belirtildiği üzere 1.Derecede yangına hassas alanlardandır. İdarenin göstereceği tedbirler alınacaktır. Sahanın etrafı ormanlık alanlarla çevrilidir. Sahanın kuzeyinde tarım alanları yer alır. Proje sahasının ve çevresinin ormanlık alanlarla çevrili olması dolayısıyla proje kapsamında
orman yangınlarını önleme ve yangınla mücadele amaçlı prosedürler oluşturularak uygulamaya konulacaktır.

Proje alanının 196,89 ha kısmı ÇED Yönetmeliği Ek 5’de yer verilen Duyarlı Yöreler Listesi kapsamında 1. Maddesi, ğ bendi “Orman Kanunu uyarınca orman alanı sayılan yerler” dâhilinde yer almaktadır. Muratdere Proje sahasının ormanlık alanlarda yürütülecek faaliyetler için kamulaştırma yapılması söz konusu değildir. Orman sayılan alanlarda planlanan madencilik faaliyetleri öncesinde 6831 sayılı Orman Kanunu 16.maddesi gereği izinler alınacaktır.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Görüşü:

“Proje sahasının 14,22 ha kısmı, kadastro haritalarına göre tarla vasıflı tarım arazidir. Söz konusu tarım arazilerinin tarım dışı amaçlı olarak kullanımı hususunda; 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu 12. Maddesi gereği Toprak Koruma Projesi hazırlatılmış ve Bilecik İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından onaylanmış olup, kurum tarafından verilen görüş yazısında toprak koruma projesine uyulması, çevre tarım arazilerine zarar vermeyecek tedbirlerin alınması şartıyla, faaliyetin yapılmasında sakınca olmadığı belirtilmiştir.

Proje sahasında mevcut tarım alanları Bilecik İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından kuru marjinal tarım arazisi olarak sınıflandırılmıştır. Bilecik İl Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü söz konusu tarım alanlarının, tarım dışı amaçla kullanımı hususunda 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu gereğince Toprak Koruma Projelerinin hazırlanmasını istemiştir. Proje sahası tarım arazileri kapsamında
hazırlanan Toprak Koruma Projesi, Bilecik İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne sunulmuş ve söz konusu kurum tarafından 27.05.2015 tarihinde onaylanmıştır.

İl Özel İdaresi Görüşü:

Bilecik İl Özel İdaresi tarafından proje için verilen kurum görüşünde, proje sınırları içinde Muratdere Grubu Köyleri içme suyu ana isale hattı ve tevzi maslağı bulunduğu ve tesislere sağlı sollu 10 m’den fazla yaklaşılmaması gerektiği bildirilmiştir
1,5’te gösterildiği üzere, söz konusu isale hattı proje sahasının kuzeyinde bitkisel toprak depolama alanı olarak belirlenen alanda kalmakta olup, bitkisel toprak depolama işlemlerinde 10m’lik yaklaşma mesafelerine uyulacaktır.

Kültür ve Turizm Müdürlüğü Görüşü:

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından proje yeri için yapılan incelemede, söz konusu alanının 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunun uyarınca ilan edilen bir Turizm Merkezi veya Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi kapsamında kalmadığı belirtilmiştir. Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından proje sahasında yapılan incelemelerde 2863 sayılı Yasa kapsamında herhangi bir taşınır ve taşınmaz kültür varlığına rastlanmadığı belirtilmiştir.”

Haberler